Με έμφαση στα θέματα
Κτηματολογίου και Κληρονομιών
Το γραφείο ιδρύθηκε
το έτος 1975
Δίκτυο συνεργατών
σε όλη την Ελλάδα

Βρείτε το ακίνητο σας με ένα κλίκ ! Μία απλή εφαρμογή προσβάσιμη σε όλες τις εφαρμογές του κτηματολογίου με τους κωδικούς TAXIS

Μία άγνωστη σε πολλούς εφαρμογή που λειτουργεί από το 2014 παρέχει σε όλους τους πολίτες τη δυνατότητα να πληροφορηθούν το ΚΑΕΚ ως και την τελική καταγραφή του ακινήτου τους (νομική και χωρική πληροφορία) όπως είχε τη στιγμή λήξης της κτηματογράφησης και έναρξης λειτουργίας του Κτηματολογικού Γραφείου (μετά την ανάρτηση και την αναμόρφωση των στοιχείων με τα αποτελέσματα των ενστάσεων/ αιτήσεων διόρθωσης).

Βρείτε το ακίνητο σας με ένα κλίκ ! Μία απλή εφαρμογή προσβάσιμη σε όλες τις εφαρμογές του κτηματολογίου με τους κωδικούς TAXIS

Η πληροφόρηση που παρέχεται μέσω της εφαρμογής είναι προσωποποιημένη. Η πρόσβαση γίνεται μέσω των ατομικών κωδικών που χρησιμοποιούνται για την είσοδο στις εφαρμογές του Τaxisnet.

Μέσω της υπηρεσίας παρέχονται δωρεάν στους ενδιαφερόμενους τα εξής:

 • Ο ΚΑΕΚ (Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου) του συγκεκριμένου ακινήτου 
 • Απόσπασμα του Κτηματολογικού Φύλλου (νομική πληροφορία)
 • Απόσπασμα χάρτη στον οποίο είναι οροθετημένο το ακίνητο (χωρική πληροφορία)
 • Πληροφορίες σχετικά με τη λήξη προθεσμίας διόρθωσης Αρχικών Εγγραφών

Η εφαρμογή αυτή παρέχεται μέσω της ιστοσελίδας του φορέα Ελληνικό Κτηματολόγιο στη διεύθυνση https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/InfoInitialRecords.aspx  . Τα στοιχεία που θα δείτε  αφορούν αποκλειστικά και μόνο τις «αρχικές εγγραφές» του Κτηματολογίου.

‘Ολες οι μετέπειτα μεταβολές του ακινήτου (αγοραπωλησίες, γονικές παροχές, προσημειώσεις , αγωγές  κ.λπ.) εμφανίζονται στο «Κτηματολογικό Φύλλο» του ακινήτου, το οποίο μπορεί να εκδοθεί κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου από το αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο είτε ηλεκτρονικά για συγκεκριμένες περιοχές  και ανάλογα με την περιοχή που ανήκει το ακίνητό σας (βλ. περιοχές Κάλυψης)  μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής https://www.ktimanet.gr/TameioCertificates/ ή εφόσον το ακίνητό σας δεν περιλαμβάνεται στις περιοχές κάλυψης με επίσκεψη στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο . 

Οι ενδιαφερόμενοι εφόσον εντοπίσουν ελλείψεις ή σφάλματα στις αρχικές εγγραφές , θα πρέπει να ξεκινήσουν την προβλεπόμενη διαδικασία διόρθωσης μέσα στην προθεσμία που έχει οριστεί για κάθε περιοχή ( για το χρόνο οριστικοποίησης των πρώτων εγγραφών βλ. τον πίνακα της προθεσμίας διόρθωσης ), απευθυνόμενοι στο Κτηματολογικό Γραφείο της περιοχής του ακινήτου. Σε περίπτωση που η αναζήτηση δεν επιστρέψει αποτελέσματα, είναι πιθανό η ιδιοκτησία τους να έχει καταγραφεί ως «αγνώστου ιδιοκτήτη» και θα πρέπει να επικοινωνήσουν, επίσης, με το αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο ή με δικηγόρο για να εντοπιστεί το ακίνητο.

Τέλος , εφόσον εντοπίσετε το ακίνητό σας  από τις αεροφωτογραφίες  μέσω της εφαρμογής Θέασης  https://maps.gov.gr/gis/map/ μπορείτε να βρείτε τον ΚΑΕΚ του ακινήτου σας σε όποιο στάδιο και άν είναι το κτηματολόγιο ( οριστικό , προανάρτηση , ανάρτηση ) ή να ενημερωθείτε σε τι κατάσταση βρίσκεται η κτηματογράφηση στην περιοχή σας και να συγκρίνετε την κατάσταση του ακινήτου όπως απεικονίζεται στις αεροφωτογραφίες των ετών 2015-2016, 2010-2011, 2007-2009 και 1945-1960.

Τον τελευταίο χρόνο το Ελληνικό Κτηματολόγιο έχει αναπτύξει διάφορες εφαρμογές για την εξυπηρέτηση των ιδιοκτητών από το σπίτι τους μέσω του υπολογιστή τους. Οι εφαρμογές αυτές ξεκινούν από το στάδιο της κτηματογράφησης και φτάνουν μέχρι την έκδοση κτηματολογικού φύλλου από τα λειτουργούντα κτηματολογικά γραφεία .

Ας δούμε όλες αυτές τις εφαρμογές αναλυτικά σε όλα τα στάδια από την κτηματογράφηση μέχρι την λειτουργία του κτηματολογικού γραφείου 

Α.- Στάδιο κτηματογράφησης

Α1.-Εντοπισμός του ακινήτου σας μέσω κινητού

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή μέσω κινητού τηλεφώνου στο οποίο έχετε ενεργοποιήσει την δυνατότητα χρήσης τοποθεσίας.

Η εφαρμογή σας δίνει τη δυνατότητα να καταγράφετε τις συντεταγμένες σημείων καθώς μετακινήστε στο χάρτη. Όταν ολοκληρώσετε την καταγραφή το σύνολο των συντεταγμένων θα σας αποσταλεί σε αρχείο στο email που θα δηλώσετε στη συνέχεια.

Α2.- Υποβολή δήλωσης ιδιοκτησίας

Με την εφαρμογή αυτή μπορείτε να δηλώνετε με χρήση των κωδικών  taxisnet ό,τι περιλαμβάνει το έντυπο δήλωσης Δ2 (στοιχεία δηλούντων, στοιχεία ακινήτων, στοιχεία δικαιωμάτων και στοιχεία συνοδευτικών εγγράφων) και επιπλέον να εντοπίσετε τα ακίνητα στα οποία αντιστοιχούν τα δηλούμενα δικαιώματα μέσω σύγχρονης εφαρμογής GIS σε ψηφιακές αεροφωτογραφίες του 2015-2016.

Α3.- Εκτύπωση αποδεικτικού υποβολής δήλωσης ιδιοκτησίας

Με την εφαρμογή αυτή παρέχεται η δυνατότητα με χρήση των κωδικών  taxisnet εκτύπωσης Αποδεικτικού Υποβολής Δήλωσης του Νόμου 2308/1995 για το Ελληνικό Κτηματολόγιο. Αφορά στις δηλώσεις που έχουν υποβληθεί στο γραφείο κτηματογράφησης μετά την 2/7/2014 και έχει εξοφληθεί το οφειλόμενο πάγιο τέλος κτηματογράφησης. Επιπλέον, η δυνατότητα εκτύπωσης Αποδεικτικού Υποβολής Δήλωσης αφορά όλες τις δηλώσεις που έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά – ανεξαρτήτως ημερομηνίας υποβολής – και έχουν ολοκληρωθεί ως προς την επεξεργασία τους. Είναι απαραίτητο για τη σύνταξη συμβολαίου ή για την έκδοση οικοδομικής άδειας και εκδίδεται ατελώς

Α4.- Προανάρτηση κτηματολογικών στοιχείων

Μέσω της εφαρμογής αυτής οι δικαιούχοι, με χρήση των κωδικών  taxisnet, έχουν πρόσβαση στα στοιχεία των δικαιωμάτων των ακινήτων τους, τα οποία δήλωσαν κατά τη διάρκεια της κτηματογράφησης. Μέσω της εφαρμογής αυτής , οι δικαιούχοι, με χρήση των κωδικών ασφαλείας του taxisnet, έχουν πρόσβαση στα στοιχεία των δικαιωμάτων των ακινήτων τους, τα οποία δήλωσαν κατά τη διάρκεια της κτηματογράφησης. Με τον τρόπο αυτό, οι δικαιούχοι λαμβάνουν γνώση πριν την Ανάρτηση, της καταγραφής των δικαιωμάτων τους και της γεωγραφικής απεικόνισης των ακινήτων τους και

 • Εφόσον συμφωνούν με τα στοιχεία αυτά, δε χρειάζεται να προβούν σε κάποια ενέργεια.
 • Στην περίπτωση που δεν συμφωνούν με κάποιο από τα καταγεγραμμένα στοιχεία, έχουν το δικαίωμα υποβολής αίτησης επανεξέτασης στοιχείων, ατελώς, εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από την ημερομηνία έναρξης της Προανάρτησης, με αποστολή της αίτησης με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση που εμφανίζεται στην καρτέλα «Επικοινωνία» της ηλεκτρονικής εφαρμογής, χωρίς να απαιτείται να επισκεφτούν το αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης. Εναλλακτικά, σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η αποστολή της αίτησης με email, μπορούν να την καταθέσουν στο αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης.

Α5.- Ανάρτηση – Αιτήσεις διόρθωσης – Έκδοση πιστοποιητικού κτηματογραφούμενου ακινήτου (ΠΚΑ) 

Με την εφαρμογή αυτή , όταν γίνει η ανάρτηση , μπορείτε με χρήση των κωδικών  taxisnet να ελέγξετε τα στοιχεία του ακινήτου σας , να υποβάλετε δήλωση διόρθωσης ή δήλωση διόρθωσης προδήλου σφάλματος και να λάβετε Πιστοποιητικό Κτηματογραφούμενου Ακινήτου (ΠΚΑ) το οποίο είναι απαραίτητο  σε κάθε συναλλαγή που αφορά στα ακίνητα της περιοχής (π.χ. σύνταξη συμβολαίων, συζήτηση ενώπιων δικαστηρίου, καταχώριση στο Υποθηκοφυλακείο) .

Αν υπάρχουν προφανή (πρόδηλα) σφάλματα (πχ λάθος πατρώνυμο, αριθμός συμβολαίου, αριθμός μεταγραφής, όροφος ή εμβαδόν διηρημένης ιδιοκτησίας) υποβάλετε ψηφιακά χωρίς κόστος, εντός της προβλεπόμενης για κάθε περιοχή προθεσμίας, πατώντας το κουμπί ΕΙΣΟΔΟΣ στην αρχή της σελίδας.

Αν υπάρχουν πιο σοβαρά σφάλματα, (πχ εμβαδόν γεωτεμαχίου, όρια ιδιοκτησίας, αντικατάσταση (εκτοπισμός) δικαιωμάτων άλλου δικαιούχου (πλήρους/ψιλής κυριότητας, επικαρπίας) υποβάλετε, εντός της προβλεπόμενης για κάθε περιοχή προθεσμίας, ψηφιακά, πατώντας το κουμπί ΕΙΣΟΔΟΣ στην αρχή της σελίδας, μέσω κωδικών TAXIS, επισυνάπτοντας τα ανάλογα έγγραφα που τεκμηριώνουν το αίτημά σας και καταβάλλοντας 5 Ευρώ μέσω κάρτας πληρωμών.

Για τη διαδικασία υποβολής αίτησης διόρθωσης προδήλου σφάλματος, ένστασης  και έκδοσης ΠΚΑ βλέπε τον αναλυτικό ΟΔΗΓΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

 Α6.- Τελικά στοιχεία κτηματογράφησης – Αρχικές εγγραφές

Με την εφαρμογή αυτή παρέχονται με χρήση των κωδικών  taxisnet στους ενδιαφερόμενους τα εξής:

 • Ο ΚΑΕΚ (Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου) του συγκεκριμένου ακινήτου
 • Απόσπασμα του Κτηματολογικού Φύλλου (νομική πληροφορία)
 • Απόσπασμα χάρτη στον οποίο είναι οροθετημένο το ακίνητο (χωρική πληροφορία)
 • Πληροφορίες σχετικά με τη λήξη προθεσμίας διόρθωσης Αρχικών Εγγραφών

Τα στοιχεία αφορούν τις «αρχικές εγγραφές» του Κτηματολογίου, καθώς όλες οι μετέπειτα μεταβολές του ακινήτου (αγοραπωλησίες, γονικές παροχές κ.λπ.) εμφανίζονται στο «Κτηματολογικό Φύλλο» του ακινήτου, που εκδίδεται κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου από το αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο.  

Β.- Στάδιο λειτουργίας των  κτηματολογικών γραφείων

Β1.- Πρόσβαση στα κτηματολογικά στοιχεία των ακινήτων σας

Με την υπηρεσία αυτή, παρέχεται πληροφόρηση σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα για την τρέχουσα νομική κατάσταση και τα στοιχεία των ακινήτων στα οποία είχαν εγγραφεί ως κύριοι ή επικαρπωτές, από την έναρξη λειτουργίας του Κτηματολογίου (από τη λήξη της κτηματογράφησης / αρχικές εγγραφές ή με μεταγενέστερες εγγραφές). Η είσοδος γίνεται με με χρήση των κωδικών  taxisnet 

Σε περίπτωση που κατά την αναζήτηση δεν επιστρέφονται αποτελέσματα ακινήτων και εγγραφών (π.χ. λόγω μη ταυτοποίησης του ΑΦΜ με την κτηματολογική εγγραφή, ή λόγω τυχόν απόρριψης του δικαιώματος που δηλώθηκε κατά την κτηματογράφηση), οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθυνθούν στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο για περαιτέρω έρευνα και καθοδήγηση.

Β2.- Λήψη αντιγράφου κτηματολογικού φύλλου και αποσπάσματος κτηματολογικού διαγράμματος 

Με την εφαρμογή αυτή μπορείτε να εισέλθετε με χρήση των κωδικών  taxisnet στη βάση συγκεκριμένων Κτηματολογικών Γραφείων για συγκεκριμένες περιοχές και συμβουλευόμενοι το εγχειρίδιο χρήσης να ζητήσετε τα αντίστοιχα πιστοποιητικά με την καταβολή του αντίστοιχου ποσού χρέωσης . Η εφαρμογή αυτή δεν είναι προσβάσιμη σε όλα τα κτηματολογικά γραφεία αλλά είναι δυναμική και συνεχώς εντάσσονται και νέες περιοχές. Για να δείτε άν μία συγκεκριμένη περιοχή είναι προσβάσιμη στις παραπάνω υπηρεσίες δείτε στις  περιοχές κάλυψης

Στις περιοχές αυτές μπορείτε να υποβάλλετε αίτηση για την έκδοση των ακόλουθων πιστοποιητικών και εγγράφων

 • Αντίγραφο κτηματολογικού φύλλου
 • Απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος
 • Κτηματογραφικό διάγραμμα
 • Πιστοποιητικό καταχώρισης εγγραπτέας πράξης ( πιστοποιητικό μεταγραφής)
 • πιστοποιητικό κτηματολογικών εγγραφών φυσικού/νομικούπροσώπου ( πιστοποιητικό ακτημοσύνης)
 • αντιγράφου πράξης και συνυποβαλλομένων εγγράφων
 • αντιγράφου από το αρχείο κτηματογράφησης

Β3.- Λήψη γεωχωρικών δεδομένων

Με την εφαρμογή αυτή σας παρέχεται πρόσβαση με χρήση των κωδικών  taxisnet σε όλους των δεδομένων που τηρούνται στη βάση της ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ και ενδεικτικά παρέχονται γεωχωρικά δεδομένα  

 • θέασης (view),
 • τηλεφόρτωσης (download)
 • αναζήτησης πληροφοριών (μεταδεδομένα) των διαθέσιμων γεωχωρικών δεδομένων
 • τα κτηματολογικά διαγράμματα των περιοχών όπου λειτουργεί κτηματολόγιο
 • τη διανομή των πινακίδων κλίμακας 1:2500 στο σύστημα ΕΓΣΑ με σκοπό τη χρήση τους μέσω άλλων εφαρμογών όπως εφαρμογές Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS), το Google Earth κλπ.

Β4.- Υπολογισμός τελών και δικαιωμάτων

Με την εφαρμογή αυτή μπορείτε μόνοι σας, να υπολογίσετε το ποσό που θα χρειαστεί να καταβάλετε για την εκάστοτε συναλλαγή σας με τα Κτηματολογικά Γραφεία (π.χ. αγοραπωλησία, εγγραφή προσημείωσης κ.α.). Ο υπολογισμός μέσω της εφαρμογής ταμείου εφαρμόζεται ήδη στα Κτηματολογικά Γραφεία Αθηνών, Άρτας, Αχαρνών, Ελευσίνας, Ζωγράφου, Ηρακλείου, Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Κατερίνης, Κηφισιάς, Μεγάρων, Μυκόνου , Ναυπλίου, Πατρών, Πειραιά, Σαλαμίνας, Σάμου, Χαλανδρίου, Χαλκίδας , Χανίων και Χίου (έμμισθα Υποθηκοφυλακεία). Ο υπολογισμός αυτός δεν ισχύει για τα άμισθα υποθηκοφυλακεία

Β5.- Λήψη πιστοποιητικών και αντιγράφων από τα αρχεία των υποθηκοφυλακείων

Με την εφαρμογή αυτή μπορείτε να ζητήσετε από τα αρχεία των υποθηκοφυλακείων που έχουν ενταχθεί στον φορέα αντίγραφα πράξεων ως και όλα πιστοποιητικά που χορηγούνται από τα υποθηκοφυλακεία συμβουλευόμενοι το εγχειρίδιο χρήσης με την καταβολή του αντίστοιχου ποσού χρέωσης. Για να δείτε άν μία συγκεκριμένη περιοχή είναι προσβάσιμη στις παραπάνω υπηρεσίες δείτε στις  περιοχές κάλυψης

Τα πιστοποιητικά που διατίθενται ηλεκτρονικά για το σύστημα μεταγραφών και υποθηκών είναι:

 • Αντίγραφο πράξης
 • Αντίγραφο πράξης από τα βιβλία μεταγραφών
 • Αντίγραφο μερίδας
 • Πιστοποιητικό ακτημοσύνης
 • Πιστοποιητικό μεταγραφής/εγγραφής
 • Πιστοποιητικό μη εκποίησης (ιδιοκτησίας)
 • Πιστοποιητικό βαρών
 • Πιστοποιητικό διεκδικήσεων
 • Πιστοποιητικό τροπής προσημείωσης σε υποθήκη
 • Πιστοποιητικό εξάλειψης υποθήκης ή προσημείωσης
 • Πιστοποιητικό άρσης κατάσχεσης
 • Πιστοποιητικό διαγραφής αγωγής
 • Πιστοποιητικό σημείωσης στο περιθώριο

Γ.- Άλλες υπηρεσίες

Γ1.- Αναζήτηση αεροφωτογραφιών

Μέσα από την υπηρεσία “Αναζήτηση Διαθεσιμότητας Αεροφωτογραφιών Αρχείου” οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν μόνο τις αεροφωτογραφίες που είναι καταχωρημένες σε αυτή, οι οποίες αποτελούν τμήμα του αρχείου αεροφωτογραφιών που διαθέτει το Ελληνικό Κτηματολόγιο

Γ2.- Πιστοποιητικά NATURA

Με τη χρήση των εργαλείων της διαδικτυακής πλατφόρμας, μπορείτε εύκολα, απλά και γρήγορα να περιηγηθείτε στον γεωγραφικό χώρο, να εντοπίστε είτε την προστατευόμενη περιοχή που σας ενδιαφέρει είτε την έκταση ενδιαφέροντός σας, να την οριοθετείστε και να πληροφορηθείτε εάν αυτή εμπίπτει εντός ή εκτός μιας προστατευόμενης περιοχής.

Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα υποβολής αίτησης και έκδοσης ψηφιακού πιστοποιητικού, σε εφαρμογή της παρ. 8 του άρθρου 9 του ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60Α) ως ισχύει, με το οποίο βεβαιώνεται η εντός/εκτός ορίων μιας προστατευόμενης περιοχής θέση μιας συγκεκριμένης έκτασης ενδιαφέροντος ή γεωτεμαχίου με ΚΑΕΚ λειτουργούντος κτηματολογίου.

Γ3.- Ανάρτηση δασικών χαρτών

Με την  εφαρμογή για την ανάρτηση των Δασικών Χαρτών στο διαδίκτυο, όλοι, πολίτες και φορείς, έχουν πλέον άμεση πρόσβαση στο περιεχόμενο του δασικού χάρτη, και μπορούν εύκολα, απλά και γρήγορα να πληροφορηθούν εάν η έκταση που τους ενδιαφέρει έχει δασικό ή μη χαρακτήρα σύμφωνα με τον πίνακα χαρακτηρισμού δασικών χαρτών.

Μπορείτε να αναζητήσετε την έκταση που σας ενδιαφέρει με τους εξής τρόπους:

α. πληκτρολογώντας την οδό, το τοπωνύμιο ή κάποιο σημείο ενδιαφέροντος της ευρύτερης περιοχής (πχ όνομα εκκλησίας, δημαρχείου, σχολείου).

β. εισάγοντας τις γεωγραφικές συντεταγμένες της έκτασης που σας ενδιαφέρει.

Γ4.- Θέαση κυρωμένων δασικών χαρτών

Ο δικτυακός τόπο της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του φορέα “Ελληνικό Κτηματολόγιο”, όπου εμφανίζονται οι κυρωμένοι δασικοί χάρτες των Διευθύνσεων Δασών, παρέχει τη δυνατότητα λήψης των γεωχωρικών δεδομένων τους (αρχείο shp με τα πολύγωνα του δασικού χάρτη επιλεγμένης περιοχής).

Γ5.- Εξυπηρέτηση με τηλεδιάσκεψη

Κλείστε ψηφιακό ραντεβού για να εξυπηρετηθείτε μέσω τηλεδιάσκεψης από αρμόδιο υπάλληλο για να λάβετε γενική πληροφόρηση για το ακίνητο που σας ενδιαφέρει  από το Ελληνικό Κτηματολόγιο

 

5η  Εκδοση

Πρόσφατα άρθρα

Πράξη εφαρμογής – Είναι άκυρη ως αντισυνταγματική η διάταξη με την οποία προβλέπεται η απόλυτη ακυρότητα συμβολαίου στο οποίο δεν έχει επισυναφτεί πιστοποιητικό υποβολής δήλωσης ιδιοκτησίας
26 Φεβρουαρίου, 2023
Δημοσιεύτηκε ο Ν. 5024/2023 για την εξαγορά των κατεχομένων ακινήτων του Δημοσίου – Τι προβλέπει για τις εκκρεμείς αγωγές και τα ανταλλάξιμα ακίνητα.
26 Φεβρουαρίου, 2023
Κτηματολόγιο και εκπρόθεσμες δηλώσεις ιδιοκτησίας: Πότε και πώς μπορείτε να τις υποβάλλετε ανάλογα αν υπάρχει τίτλος ή χρησικτησία. Οι συνέπειες παράλειψης της δήλωσης
25 Φεβρουαρίου, 2023
lex
Το πιστοποιητικό του άρθρου 20 του Ν. 3889/2010 για το δασικό χαρακτήρα της έκτασης απαιτείται και στην πράξη αποδοχής κληρονομιάς
23 Φεβρουαρίου, 2023
Ενιαίο πιστοποιητικό κληρονομιάς- Όλα τα πιστοποιητικά που αφορούν την κληρονομιά σε ένα πιστοποιητικό
15 Φεβρουαρίου, 2023