Με έμφαση στα θέματα
Κτηματολογίου και Κληρονομιών
Το γραφείο ιδρύθηκε
το έτος 1975
Δίκτυο συνεργατών
σε όλη την Ελλάδα

Κάντο από το σπίτι με ένα κλίκ ! Όλες οι ηλεκτρονικές εφαρμογές του κτηματολογίου στον υπολογιστή σας!

Τον τελευταίο χρόνο το Ελληνικό Κτηματολόγιο έχει αναπτύξει διάφορες εφαρμογές για την εξυπηρέτηση των ιδιοκτητών από το σπίτι τους μέσω του υπολογιστή τους. Οι εφαρμογές αυτές ξεκινούν από το στάδιο της κτηματογράφησης και φτάνουν μέχρι την έκδοση κτηματολογικού φύλλου από τα λειτουργούντα κτηματολογικά γραφεία .

Κάντο από το σπίτι με ένα κλίκ ! Όλες οι ηλεκτρονικές εφαρμογές του κτηματολογίου στον υπολογιστή σας!

Ας δούμε όλες αυτές τις εφαρμογές 

Α.- Στάδιο κτηματογράφησης

Α1.- Υποβολή δήλωσης ιδιοκτησίας

Με την εφαρμογή αυτήμπορείτε να δηλώνετε με χρήση των κωδικών  taxisnet ό,τι περιλαμβάνει το έντυπο δήλωσης Δ2 (στοιχεία δηλούντων, στοιχεία ακινήτων, στοιχεία δικαιωμάτων και στοιχεία συνοδευτικών εγγράφων) και επιπλέον να εντοπίσετε τα ακίνητα στα οποία αντιστοιχούν τα δηλούμενα δικαιώματα μέσω σύγχρονης εφαρμογής GIS σε ψηφιακές αεροφωτογραφίες του 2015-2016.

Α2.- Εκτύπωση αποδεικτικού υποβολής δήλωσης ιδιοκτησίας

Με την εφαρμογή αυτή παρέχεται η δυνατότητα με χρήση των κωδικών  taxisnet εκτύπωσης Αποδεικτικού Υποβολής Δήλωσης του Νόμου 2308/1995 για το Ελληνικό Κτηματολόγιο. Αφορά στις δηλώσεις που έχουν υποβληθεί στο γραφείο κτηματογράφησης μετά την 2/7/2014 και έχει εξοφληθεί το οφειλόμενο πάγιο τέλος κτηματογράφησης. Επιπλέον, η δυνατότητα εκτύπωσης Αποδεικτικού Υποβολής Δήλωσης αφορά όλες τις δηλώσεις που έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά – ανεξαρτήτως ημερομηνίας υποβολής – και έχουν ολοκληρωθεί ως προς την επεξεργασία τους.

Α3.- Προανάρτηση κτηματολογικών στοιχείων

Μέσω της εφαρμογής αυτής οι δικαιούχοι, με χρήση των κωδικών  taxisnet, έχουν πρόσβαση στα στοιχεία των δικαιωμάτων των ακινήτων τους, τα οποία δήλωσαν κατά τη διάρκεια της κτηματογράφησης.

 

Α4.- Ανάρτηση – Αιτήσεις διόρθωσης – Έκδοση πιστοποιητικού κτηματογραφούμενου ακινήτου (ΠΚΑ) 

Με την εφαρμογή αυτή , όταν γίνει η ανάρτηση , μπορείτε με χρήση των κωδικών  taxisnet να ελέγξετε τα στοιχεία του ακινήτου σας , να υποβάλετε δήλωση διόρθωσης ή δήλωση διόρθωσης προδήλου σφάλματος και να λάβετε Πιστοποιητικό Κτηματογραφούμενου Ακινήτου (ΠΚΑ) το οποίο είναι απαραίτητο  σε κάθε συναλλαγή που αφορά στα ακίνητα της περιοχής (π.χ. σύνταξη συμβολαίων, συζήτηση ενώπιων δικαστηρίου, καταχώριση στο Υποθηκοφυλακείο) .

 

Α5.- Τελικά στοιχεία κτηματογράφησης

Με την εφαρμογή αυτή παρέχονται με χρήση των κωδικών  taxisnet στους ενδιαφερόμενους τα εξής:

 • Ο ΚΑΕΚ (Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου) του συγκεκριμένου ακινήτου
 • Απόσπασμα του Κτηματολογικού Φύλλου (νομική πληροφορία)
 • Απόσπασμα χάρτη στον οποίο είναι οροθετημένο το ακίνητο (χωρική πληροφορία)
 • Πληροφορίες σχετικά με τη λήξη προθεσμίας διόρθωσης Αρχικών Εγγραφών

Τα στοιχεία αφορούν τις «αρχικές εγγραφές» του Κτηματολογίου, καθώς όλες οι μετέπειτα μεταβολές του ακινήτου (αγοραπωλησίες, γονικές παροχές κ.λπ.) εμφανίζονται στο «Κτηματολογικό Φύλλο» του ακινήτου, που εκδίδεται κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου από το αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο.  

 

Β.- Στάδιο λειτουργίας των  κτηματολογικών γραφείων

Β1.- Λήψη αντιγράφου κτηματολογικού φύλλου και αποσπάσματος κτηματολογικού διαγράμματος 

Με την εφαρμογή αυτή μπορείτε να εισέλθετε με χρήση των κωδικών  taxisnet στη βάση συγκεκριμένων Κτηματολογικών Γραφείων για συγκεκριμένες περιοχές ( περιοχές κάλυψης)

 και να υποβάλλετε αίτηση για την έκδοση των ακόλουθων πιστοποιητικών  

 • Αντίγραφο κτηματολογικού φύλλου
 • Απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος
 • Πιστοποιητικό καταχώρισης εγγραπτέας πράξης ( πιστοποιητικό μεταγραφής)
 • Να επιβεβαιώσετε τη γνησιότητα εκδοθέντος πιστοποιητικού

Β2.- Λήψη γεωχωρικών δεδομένων

Με την εφαρμογή αυτή σας παρέχεται πρόσβαση με χρήση των κωδικών  taxisnet σε όλους των δεδομένων που τηρούνται στη βάση της ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ και ενδεικτικά παρέχονται γεωχωρικά δεδομένα  

 • θέασης (view),
 • τηλεφόρτωσης (download)
 • αναζήτησης πληροφοριών (μεταδεδομένα) των διαθέσιμων γεωχωρικών δεδομένων
 • τα κτηματολογικά διαγράμματα των περιοχών όπου λειτουργεί κτηματολόγιο
 • τη διανομή των πινακίδων κλίμακας 1:2500 στο σύστημα ΕΓΣΑ με σκοπό τη χρήση τους μέσω άλλων εφαρμογών όπως εφαρμογές Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS), το Google Earth κλπ.

Β3.- Υπολογισμός τελών και δικαιωμάτων

Με την εφαρμογή αυτή μπορείτε μόνοι σας, να υπολογίσετε το ποσό που θα χρειαστεί να καταβάλετε για την εκάστοτε συναλλαγή σας με τα Κτηματολογικά Γραφεία (π.χ. αγοραπωλησία, εγγραφή προσημείωσης κ.α.). Ο υπολογισμός μέσω της εφαρμογής ταμείου εφαρμόζεται ήδη στα Κτηματολογικά Γραφεία Αθηνών, Άρτας, Αχαρνών, Ηρακλείου, Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Κατερίνης, Ναυπλίου, Πατρών, Πειραιά, Σαλαμίνας, Σάμου, Χαλανδρίου, Χανίων και Χίου (έμμισθα Υποθηκοφυλακεία). Ο υπολογισμός αυτός δεν ισχύει για τα άμισθα υποθηκοφυλακεία

 

Δ Εκδοση.

Πρόσφατα άρθρα

ΜονΠρωτΚαστ 26/2020 Το εμβαδόν του ακινήτου δεν αποτελεί από μόνο του προσδιοριστικό στοιχείο της νομικής ταυτότητας του ακινήτου καθώς κρίσιμο στοιχείο είναι τα νομικά όρια του ακινήτου.
3 Οκτωβρίου, 2021
lex
Χρήστου Καρυπίδη, Κτήση κυριότητας με χρησικτησία επί μοναστηριακού ακινήτου. Διπλωματική εργασία στην οποία εξετάζεται η δυνατότητα κτήσης κυριότητας με χρησικτησία των μοναστηριακών ακινήτων με εκτενή αναφορά στην υπάρχουσα νομολογία
12 Σεπτεμβρίου, 2021
lex
Προθεσμία διόρθωσης των αρχικών κτηματολογικών εγγραφών σε κτηματογραφημένες περιοχές μετά την έναρξη ισχύος του Ν. 4821/2021 ( άρθρο 9 )
14 Αυγούστου, 2021
Πιστοποιητικό κτηματογραφούμενου ακινήτου σε όλες τις εμπράγματες συμβάσεις από την πρώτη ημέρα έναρξης της κτηματογράφησης. Απαραίτητο και για την έκδοση οικοδομικής άδειας
8 Αυγούστου, 2021
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΝΟΜΟΣ 2664/1998 – Ο βασικός νόμος για το κτηματολόγιο κωδικοποιημένος με όλες τις τροποποιήσεις του έως και το Ν. 4821/2021
3 Αυγούστου, 2021