Με έμφαση στα θέματα
Κτηματολογίου και Κληρονομιών
Το γραφείο ιδρύθηκε
το έτος 1975
Δίκτυο συνεργατών
σε όλη την Ελλάδα

Μαγουλά – Κεχαγιόγλου & Συνεργάτες

Πρόδηλα σφάλματα
Πρόδηλα σφάλματα

Ποιά είναι και πώς διορθώνονται

Με τη ρύθμιση περί “πρόδηλων” σφαλμάτων του άρθρου 18 παρ. 1 του Ν. 2664/1998 ο νομοθέτης έρχεται να καλύψει όλες εκείνες της περιπτώσεις όπου έχουν γίνει στο κτηματολογικό φύλλο εσφαλμένες εγγραφές των οποίων η ανακρίβεια μπορεί εύκολα να διαπιστωθεί με προσφυγή σε δημόσια έγγραφα π.χ. τα στοιχεία ταυτότητας , τον ΑΦΜ , τον τίτλο κτήσης , την περιγραφή του ακινήτου ή του δικαιώματος κλπ. . Κατά συνέπεια εφόσον από δημόσιο έγγραφο (ενδεικτικά ταυτότητα, πιστοποιητικό, ληξιαρχική πράξη , συμβόλαιο, διοικητική πράξη π.χ. πράξη εφαρμογής, δικαστική απόφαση κ.α.) προκύπτει η ανακρίβεια της πρώτης εγγραφής μπορεί να γίνει η διόρθωση της ανακριβούς εγγραφής με τη διαδικασία του προδήλου σφάλματος.

Ο νομοθέτης δε θέτει περιορισμούς ως πρός το είδος των δικαιωμάτων τα οποία μπορούν να διορθωθούν με τη διαδικασία του πρόδηλου σφάλματος, συνεπώς η διάταξη περιλαμβάνει όλες τις περιπτώσεις πρώτων ανακριβών εγγραφών ανεξάρτητα απο το είδος του εγγραπτέου δικαιώματος π.χ. κυριότητα, δουλεία , κατάσχεση, υποθήκη, περιορισμοί εξουσίας διάθεσης, μίσθωση κ.λπ. Χαρακτηριστικά έχει κριθεί από τα δικαστήρια οτι με τη διαδικασία των πρόδηλων σφαλμάτων μπορεί να διορθωθεί μεταξύ άλλων

α) Όταν η ανακρίβεια της εγγραφής προκύπτει από δημόσιο έγγραφο που καταχωρίστηκε στα βιβλία του υποθηκοφυλακείου πριν από την ανάρτηση των στοιχείων της κτηματογράφησης ή και μετά από αυτήν αν στηρίζεται σε προηγούμενη πράξη που έχει καταχωρηθεί στα βιβλία του Υποθηκοφυλακείου πριν από την ανάρτηση ( ΜονΠρωτΑθ 6794/2010)

β) όταν η ανακρίβεια προκύπτει από τη συσχέτιση της αρχικής εγγραφής προς τα στοιχεία διοικητικής πράξης ή δικαστικής απόφασης που συνιστούν πρωτότυπο τρόπο κτήσης δικαιώματος π.χ. πράξη εφαρμογής πολεοδομικής μελέτης

γ) Στην περίπτωση που το δημόσιο έγγραφο, με βάση το οποίο ζητείται η διόρθωση της εγγραφής, αποτελεί τίτλο εγγραπτέου δικαιώματος επί άλλου κτηματογραφηθέντος ακινήτου της ίδιας κτηματογραφηθείσας περιοχής, το οποίο δηλώθηκε και καταχωρίσθηκε στο κτηματολόγιο. π.χ. πράξη σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας επί πολυώροφης οικοδομής, με βάση την οποία δηλώθηκαν και καταχωρήθηκαν άλλες οριζόντιες ιδιοκτησίες της ίδιας οικοδομής ή πράξη εφαρμογής με την οποία δηλώθηκαν και καταχωρήθηκαν εγγραπτέα δικαιώματα σε άλλο γεωτεμάχιο της ίδιας κτηματογραφηθείσας περιοχής

δ) Στις περιπτώσεις που ο τίτλος του αιτούντος τη διόρθωση ή των δικαιοπαρόχων του (άμεσων ή απώτερων) είναι παραχωρητήριο του Ελληνικού Δημοσίου ή ΝΠΔΔ.

ε)  Στις περιπτώσεις όπου το ακίνητο είναι οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία και από το συσχετισμό του προσκομιζόμενου τίτλου κτήσης του αιτούντος και των δικαιοπαρόχων του προς την πράξη σύστασης της οριζόντιας ή κάθετης, αντίστοιχα, ιδιοκτησίας διαπιστώνεται ότι εξαντλείται το σύνολο των εξ αδιαιρέτου ποσοστών του εγγραπτέου δικαιώματος επί της οριζόντιας ή κάθετης αυτής ιδιοκτησίας

στ) Στις περιπτώσεις που στην οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία δεν αντιστοιχεί αυτοτελές κτηματολογικό φύλλο, αλλά το αντιστοιχούν σε αυτήν ποσοστό συγκυριότητας επί του γεωτεμαχίου εμφανίζεται με την ένδειξη «άγνωστου» ιδιοκτήτη

ζ) προκύπτει από τη συσχέτιση της αρχικής εγγραφής προς τα στοιχεία διοικητικής πράξης ή δικαστικής απόφασης που συνιστούν πρωτότυπο τρόπο κτήσης δικαιώματος π.χ. πράξη εφαρμογής πολεοδομικής μελέτης(ΜονΠρωτΘεσ 29830/2007) .

Για το θέμα αυτό αναφέρεται η Εγκύκλιος ΟΚΧΕ με την οποία παρέχονται οδηγίες για τον τρόπο εφαρμογής της διάταξης

 

Ένα από τα πλέον συνηθισμένα λάθη της κτηματογράφησης είναι και η αναγραφή ανακριβούς διεύθυνσης στο κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου, συνήθως ως προς την αρίθμηση της...
Περισσότερα...
lex
Ο Προϊστάμενος του Κτηματολογικού Γραφείου μπορεί να προβαίνει στη διόρθωση πρόδηλων σφαλμάτων των κτηματολογικών εγγραφών, ιδίως σε περίπτωση λανθασμένης αναγραφής στα κτηματολογικά φύλλα στοιχείων του...
Περισσότερα...
lex
Δυνάμει πράξης εφαρμογής περιήλθαν στην πλήρη συγκυριότητα των αιτούντων και κατά πρωτότυπο τρόπο κτήσης ποσοστά επί ακινήτων. Το γεγονός ότι η διορθωτική πράξη εφαρμογής δεν...
Περισσότερα...
lex
Τι είναι και πώς διορθώνονται τα πρόδηλα σφάλματα – Εγκύκλιος του Κτηματολογίου για τη διόρθωση των πρόδηλων σφαλμάτων  
Περισσότερα...

Δ' Έκδοση

Πρόσφατα άρθρα

ΜονΠρωτΚαστ 26/2020 Το εμβαδόν του ακινήτου δεν αποτελεί από μόνο του προσδιοριστικό στοιχείο της νομικής ταυτότητας του ακινήτου καθώς κρίσιμο στοιχείο είναι τα νομικά όρια του ακινήτου.
3 Οκτωβρίου, 2021
lex
Χρήστου Καρυπίδη, Κτήση κυριότητας με χρησικτησία επί μοναστηριακού ακινήτου. Διπλωματική εργασία στην οποία εξετάζεται η δυνατότητα κτήσης κυριότητας με χρησικτησία των μοναστηριακών ακινήτων με εκτενή αναφορά στην υπάρχουσα νομολογία
12 Σεπτεμβρίου, 2021
lex
Προθεσμία διόρθωσης των αρχικών κτηματολογικών εγγραφών σε κτηματογραφημένες περιοχές μετά την έναρξη ισχύος του Ν. 4821/2021 ( άρθρο 9 )
14 Αυγούστου, 2021
Πιστοποιητικό κτηματογραφούμενου ακινήτου σε όλες τις εμπράγματες συμβάσεις από την πρώτη ημέρα έναρξης της κτηματογράφησης. Απαραίτητο και για την έκδοση οικοδομικής άδειας
8 Αυγούστου, 2021
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΝΟΜΟΣ 2664/1998 – Ο βασικός νόμος για το κτηματολόγιο κωδικοποιημένος με όλες τις τροποποιήσεις του έως και το Ν. 4821/2021
3 Αυγούστου, 2021