Με έμφαση στα θέματα
Κτηματολογίου και Κληρονομιών
Το γραφείο ιδρύθηκε
το έτος 1975
Δίκτυο συνεργατών
σε όλη την Ελλάδα

Αναβάλλεται αορίστως η ισχύουσα μέχρι 30.6.2023 υποχρεωτική χρήση ηλεκτρονικών υπηρεσιών για την υποβολή αιτήσεων καταχώρισης εγγραπτέων πράξεων Κτηµατολογίου.

Με την υπ’ αριθμ. 234/8-6-2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Ελληνικό Κτηματολόγιο» (ΦΕΚ Β 3963)  παρατείνεται ΑΟΡΙΣΤΩΣ η ισχύουσα, μέχρι και την 30η Ιουνίου 2023, αναστολή της υποχρέωσης για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων και των συνυποβαλλόμενων εγγράφων στα Κτηματολογικά Γραφεία και στα Υποκαταστήματα του ΝΠΔΔ «Ελληνικό Κτηματολόγιο για την εγγραφή πράξεων που, κατά τις διατάξεις των άρθρων 12 και 14 του ν. 2664/1998 περιέχονται σε έγγραφα, τα οποία, κατά την κείμενη νομοθεσία:

Αναβάλλεται αορίστως η ισχύουσα μέχρι 30.6.2023 υποχρεωτική χρήση ηλεκτρονικών υπηρεσιών για την υποβολή αιτήσεων καταχώρισης εγγραπτέων πράξεων Κτηµατολογίου.

α) συντάσσονται ή και διακινούνται από Δικηγόρους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και

β) συντάσσονται από Συμβολαιογράφους, όπως ορίστηκε με την υπ’ αρ. 202/20.10.2022 απόφαση του ΔΣ του ΝΠΔΔ «Ελληνικό Κτηματολόγιο» (ΦΕΚ Β5577).

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η επισυναπτόμενη απόφαση το ΝΠΔΔ «Ελληνικό Κτηματολόγιο» στο μέλλον θα διαπιστώσει την ύπαρξη των προϋποθέσεων για την επαναφορά της υποχρεωτικότητας και την άρση της εν λόγω αναστολής με νεότερη απόφασή του.

 Σημειώνεται οτι η υποχρέωση αυτή ήταν αρχικά να εφαρμοστεί από 1.5.2022 , αναβλήθηκε για την 1.6.2022 , οι συμβολαιογράφοι ζήτησαν την εκ νέου αναβολή της απειλώντας με απεργία και τελικά αναβλήθηκε για την 1.11.2022 και  για τελευταία φορά αναβλήθηκε για την 1.7.2023 . Έτσι ο εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών του κτηματολογίου γυρνάει και πάλι πίσω στα αλήστου μνήμης υποθηκοφυλακεία.

Υπενθυμίζουμε οτι οι υπόλοιπες ρυθμίσεις που είχαν προγραμματισθεί για την 1.5.2022 με την εισαγωγή νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών ήδη παρέχονται από τα διασυνδεδεμένα με τον Φορέα κτηματολογικά γραφεία από τα οποία μπορεί ο πολίτης να αιτηθεί μέσω της εφαρμογής ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ διάφορα πιστοποιητικά και έγγραφα όπως είναι

i) για την έκδοση των υπόλοιπων πιστοποιητικών και αντιγράφων από τα βιβλία κτηµατολογίου ήτοι:

α) πιστοποιητικών κτηµατολογικών εγγραφών φυσικού/νοµικούπροσώπου

β) αντιγράφων πράξης και συνυποβαλλοµένων αυτής και

γ) αντιγράφων από το αρχείο κτηµατογράφησης

ii) για την έκδοση πιστοποιητικών από τα βιβλία του συστήµατος µεταγραφών και υποθηκών που τηρούνται στα Κτηµατολογικά Γραφεία και τα Υποκαταστήµατα του ν. 4512/2018 και ειδικότερα

α) αντιγράφου πράξης,

β) αντιγράφου πράξης από τα βιβλία µεταγραφών,

γ) αντιγράφου µερίδας,

δ) πιστοποιητικού ακτηµοσύνης,

ε) πιστοποιητικού µεταγραφής/εγγραφής,

στ) πιστοποιητικού µη εκποίησης (ιδιοκτησίας),

ζ) πιστοποιητικού βαρών,

η) πιστοποιητικού διεκδικήσεων,

θ) πιστοποιητικού τροπής προσηµείωσης σε υποθήκη,

ι) πιστοποιητικού εξάλειψης υποθήκης ή προσηµείωσης και

ια) πιστοποιητικού άρσης κατάσχεσης.

Επιπρόσθετα, προς το σκοπό της βελτίωσης των συναλλαγών και σε εναρµόνιση µε τα προαναφερθέντα, έχει προταθεί τροποποίηση της υπ’ αριθµ. ΥΠΕΝ 81/16.04.2019 Κοινής Υπουργικής Απόφασης µε την οποία προβλέπεται η αποσύνδεση της τιµολόγησης αιτήσεων καταχώρισης πράξεων που θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά από την ηµεροµηνία υποβολής τους.

Σύµφωνα µε την υπό θέσπιση διαδικασία, όταν πρόκειται για την εγγραφή πράξης, το έντυπο πληρωµής θα αναρτάται από το Κτηµατολογικό Γραφείο ή Υποκατάστηµα στην εφαρµογή της αντίστοιχης ηλεκτρονικής υπηρεσίας, µετά την ολοκλήρωση του ελέγχου νοµιµότητας κατά τα άρθρα 15 και 16 του ν. 2664/1998 που διενεργεί ο Προϊστάµενος για την αποδοχή ή την απόρριψη της αιτούµενης εγγραφής και την έκδοση του αντίστοιχου φύλλου αποτελέσµατος ελέγχου µε το οποίο γίνεται δεκτό το αίτηµα καταχώρισης.

Για την ανάρτηση του εντύπου πληρωµής, ο αιτών θα ενηµερώνεται αυτόµατα µε ηλεκτρονικό µήνυµα. Η πληρωµή θα διενεργείται όπως και σήµερα, µε ποινή απαράδεκτης υποβολής της αίτησης για την εγγραφή πράξης εντός δύο (2) εργασίµων ηµερών από την ηµεροµηνία υπολογισµού της οφειλής που αναγράφεται στο οικείο έντυπο οφειλής, συµπεριλαµβανοµένης της ηµέρας αυτής.

Οι νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες θα διατίθενται µέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ιστοσελίδας του «Ελληνικού Κτηµατολογίου» καθώς και της ιστοσελίδας ktimatologio.gr

Για το πλήρες κείμενο της σχετικής εγκυκλίου του φορέα βλέπε ΕΔΩ

5η  Εκδοση

Πρόσφατα άρθρα

Τέθηκε σε διαβούλευση το νομοσχέδιο με τις νέες ρυθμίσεις για το κτηματολόγιο – Τι προβλέπει για τις διορθώσεις των ανακριβών εγγραφών και τα άγνωστου ιδιοκτήτη
18 Νοεμβρίου, 2023
ΑΠ 1553/2009 – Νόμιμη η επέκταση του δικαιώματος ανέγερσης σε ύψος ( αέρας) ακόμη και σε αυθαίρετο κτίσμα που έχει νομιμοποιηθεί
21 Οκτωβρίου, 2023
Ηλεκτρονικά παράβολα στις συναλλαγές με τα υποθηκοφυλακεία – Κωδικοί παραβόλων
8 Οκτωβρίου, 2023
Μέχρι πότε μπορεί να γίνει η αποποίηση της κληρονομιάς απο ανήλικο
6 Σεπτεμβρίου, 2023
Πληρωμή του φόρου κληρονομιάς με τη μεταβίβαση ακινήτου στο Δημόσιο ( ΣτΕ 278/2023)
29 Αυγούστου, 2023