Με έμφαση στα θέματα
Κτηματολογίου και Κληρονομιών
Το γραφείο ιδρύθηκε
το έτος 1975
Δίκτυο συνεργατών
σε όλη την Ελλάδα

Αναβλήθηκε για την 1.7.2023 η υποχρεωτική χρήση ηλεκτρονικών υπηρεσιών για την υποβολή αιτήσεων καταχώρισης εγγραπτέων πράξεων Κτηµατολογίου. Νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Αναβάλλεται και πάλι για την για την 30.06.2023 η υποχρεωτική χρήση στο Κτηματολόγιο των εκάστοτε διαθέσιµων ηλεκτρονικών υπηρεσιών υποβολής αιτήσεων καταχώρισης πράξεων από συναλλασσόµενους επαγγελµατίες (σήµερα αφορά µόνο σε αιτήσεις εγγραπτέων πράξεων Κτηματολογίου που κατατίθενται από δικηγόρους και συµβολαιογράφους). Σημειώνεται οτι η υποχρέωση αυτή ήταν αρχικά να εφαρμοστεί από 1.5.2022 , αναβλήθηκε για την 1.6.2022 , οι συμβολαιογράφοι ζήτησαν την εκ νέου αναβολή της απειλώντας με απεργία και τελικά αναβλήθηκε για την 1.11.2022 και αυτή τη φορά αναβάλλεται για την 1.7.2023 ( άν δεν δοθεί και πάλι νέα παράταση). Έτσι ο εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών του κτηματολογίου γυρνάει και πάλι πίσω στα αλήστου μνήμης υποθηκοφυλακεία.

Αναβλήθηκε για την 1.7.2023 η υποχρεωτική χρήση ηλεκτρονικών υπηρεσιών για την υποβολή αιτήσεων καταχώρισης εγγραπτέων πράξεων Κτηµατολογίου. Νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Υπενθυμίζουμε οτι οι υπόλοιπες ρυθμίσεις που είχαν προγραμματισθεί για την 1.5.2022 με την εισαγωγή νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών ήδη παρέχονται από τα διασυνδεδεμένα με τον Φορέα κτηματολογικά γραφεία από τα οποία μπορεί ο πολίτης να αιτηθεί μέσω της εφαρμογής ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ διάφορα πιστοποιητικά και έγγραφα όπως είναι

i) για την έκδοση των υπόλοιπων πιστοποιητικών και αντιγράφων από τα βιβλία κτηµατολογίου ήτοι:

α) πιστοποιητικών κτηµατολογικών εγγραφών φυσικού/νοµικούπροσώπου

β) αντιγράφων πράξης και συνυποβαλλοµένων αυτής και

γ) αντιγράφων από το αρχείο κτηµατογράφησης

ii) για την έκδοση πιστοποιητικών από τα βιβλία του συστήµατος µεταγραφών και υποθηκών που τηρούνται στα Κτηµατολογικά Γραφεία και τα Υποκαταστήµατα του ν. 4512/2018 και ειδικότερα

α) αντιγράφου πράξης,

β) αντιγράφου πράξης από τα βιβλία µεταγραφών,

γ) αντιγράφου µερίδας,

δ) πιστοποιητικού ακτηµοσύνης,

ε) πιστοποιητικού µεταγραφής/εγγραφής,

στ) πιστοποιητικού µη εκποίησης (ιδιοκτησίας),

ζ) πιστοποιητικού βαρών,

η) πιστοποιητικού διεκδικήσεων,

θ) πιστοποιητικού τροπής προσηµείωσης σε υποθήκη,

ι) πιστοποιητικού εξάλειψης υποθήκης ή προσηµείωσης και

ια) πιστοποιητικού άρσης κατάσχεσης.

Επιπρόσθετα, προς το σκοπό της βελτίωσης των συναλλαγών και σε εναρµόνιση µε τα προαναφερθέντα, έχει προταθεί τροποποίηση της υπ’ αριθµ. ΥΠΕΝ 81/16.04.2019 Κοινής Υπουργικής Απόφασης µε την οποία προβλέπεται η αποσύνδεση της τιµολόγησης αιτήσεων καταχώρισης πράξεων που θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά από την ηµεροµηνία υποβολής τους.

Σύµφωνα µε την υπό θέσπιση διαδικασία, όταν πρόκειται για την εγγραφή πράξης, το έντυπο πληρωµής θα αναρτάται από το Κτηµατολογικό Γραφείο ή Υποκατάστηµα στην εφαρµογή της αντίστοιχης ηλεκτρονικής υπηρεσίας, µετά την ολοκλήρωση του ελέγχου νοµιµότητας κατά τα άρθρα 15 και 16 του ν. 2664/1998 που διενεργεί ο Προϊστάµενος για την αποδοχή ή την απόρριψη της αιτούµενης εγγραφής και την έκδοση του αντίστοιχου φύλλου αποτελέσµατος ελέγχου µε το οποίο γίνεται δεκτό το αίτηµα καταχώρισης.

Για την ανάρτηση του εντύπου πληρωµής, ο αιτών θα ενηµερώνεται αυτόµατα µε ηλεκτρονικό µήνυµα. Η πληρωµή θα διενεργείται όπως και σήµερα, µε ποινή απαράδεκτης υποβολής της αίτησης για την εγγραφή πράξης εντός δύο (2) εργασίµων ηµερών από την ηµεροµηνία υπολογισµού της οφειλής που αναγράφεται στο οικείο έντυπο οφειλής, συµπεριλαµβανοµένης της ηµέρας αυτής.

Οι νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες θα διατίθενται µέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ιστοσελίδας του «Ελληνικού Κτηµατολογίου» καθώς και της ιστοσελίδας ktimatologio.gr

Για το πλήρες κείμενο της σχετικής εγκυκλίου του φορέα βλέπε ΕΔΩ

5η  Εκδοση

Πρόσφατα άρθρα

lex
Μεταγραφή του Κανονισμού Σχέσεων ιδιοκτητών Γνωμοδότηση υπ΄αριθμ. 08/2011 Εισαγγελέα Αρείου Πάγου
28 Ιανουαρίου, 2023
Δικαίωμα εξαγοράς των καταπατημένων εκτάσεων του Δημοσίου – Έτοιμο το νομοσχέδιο- Τι προβλέπει για τα ανταλλάξιμα ακίνητα
20 Ιανουαρίου, 2023
lex
Αντιστοιχία παλαιών τουρκικών στρεμμάτων προς τα σημερινά μέτρα επιφανείας
27 Δεκεμβρίου, 2022
Ανοιχτές θέσεις στάθμευσης σε πιλοτές πολυκατοικιών – Νομοθετική πρωτοβουλία για μονομερή τροποποίηση της οριζόντιας ιδιοκτησίας και ενσωμάτωση της θέσης στάθμευσης σε άλλο διαμέρισμα της ίδιας οικοδομής
20 Δεκεμβρίου, 2022
lex
Επικοινωνία με τους αρμόδιους του Φορέα ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ: Όλα τα τηλέφωνα και οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις των κεντρικών υπηρεσιών και των κτηματολογικών γραφείων
22 Νοεμβρίου, 2022