Με έμφαση στα θέματα
Κτηματολογίου και Κληρονομιών
Το γραφείο ιδρύθηκε
το έτος 1975
Δίκτυο συνεργατών
σε όλη την Ελλάδα

Υποχρεωτική από 2.5.2022 η χρήση ηλεκτρονικών υπηρεσιών για την υποβολή αιτήσεων καταχώρισης εγγραπτέων πράξεων Κτηµατολογίου. Νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Από την ∆ευτέρα 2/5/2022 ( αρχικά ήταν για 1.4.2022 αλλά αναβλήθηκε η εφαρμογή του ) ενεργοποιείται η υποχρεωτική χρήση στο Κτηματολόγιο των εκάστοτε διαθέσιµων ηλεκτρονικών υπηρεσιών υποβολής αιτήσεων καταχώρισης πράξεων από συναλλασσόµενους επαγγελµατίες (σήµερα αφορά µόνο σε αιτήσεις εγγραπτέων πράξεων Κτηματολογίου που κατατίθενται από δικηγόρους και συµβολαιογράφους). 

Υποχρεωτική από 2.5.2022 η χρήση ηλεκτρονικών υπηρεσιών για την υποβολή αιτήσεων καταχώρισης εγγραπτέων πράξεων Κτηµατολογίου. Νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Επιπλέον, από την ίδια ηµεροµηνία (2/5/2022) προγραµµατίζεται η εισαγωγή νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών

i) για την έκδοση των υπόλοιπων πιστοποιητικών και αντιγράφων από τα βιβλία κτηµατολογίου ήτοι:

α) πιστοποιητικών κτηµατολογικών εγγραφών φυσικού/νοµικούπροσώπου

β) αντιγράφων πράξης και συνυποβαλλοµένων αυτής και

γ) αντιγράφων από το αρχείο κτηµατογράφησης

ii) για την έκδοση πιστοποιητικών από τα βιβλία του συστήµατος µεταγραφών και υποθηκών που τηρούνται στα Κτηµατολογικά Γραφεία και τα Υποκαταστήµατα του ν. 4512/2018 και ειδικότερα

α) αντιγράφου πράξης,

β) αντιγράφου πράξης από τα βιβλία µεταγραφών,

γ) αντιγράφου µερίδας,

δ) πιστοποιητικού ακτηµοσύνης,

ε) πιστοποιητικού µεταγραφής/εγγραφής,

στ) πιστοποιητικού µη εκποίησης (ιδιοκτησίας),

ζ) πιστοποιητικού βαρών,

η) πιστοποιητικού διεκδικήσεων,

θ) πιστοποιητικού τροπής προσηµείωσης σε υποθήκη,

ι) πιστοποιητικού εξάλειψης υποθήκης ή προσηµείωσης και

ια) πιστοποιητικού άρσης κατάσχεσης.

Επιπρόσθετα, προς το σκοπό της βελτίωσης των συναλλαγών και σε εναρµόνιση µε τα προαναφερθέντα, έχει προταθεί τροποποίηση της υπ’ αριθµ. ΥΠΕΝ 81/16.04.2019 Κοινής Υπουργικής Απόφασης µε την οποία προβλέπεται η αποσύνδεση της τιµολόγησης αιτήσεων καταχώρισης πράξεων που θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά από την ηµεροµηνία υποβολής τους.

Σύµφωνα µε την υπό θέσπιση διαδικασία, όταν πρόκειται για την εγγραφή πράξης, το έντυπο πληρωµής θα αναρτάται από το Κτηµατολογικό Γραφείο ή Υποκατάστηµα στην εφαρµογή της αντίστοιχης ηλεκτρονικής υπηρεσίας, µετά την ολοκλήρωση του ελέγχου νοµιµότητας κατά τα άρθρα 15 και 16 του ν. 2664/1998 που διενεργεί ο Προϊστάµενος για την αποδοχή ή την απόρριψη της αιτούµενης εγγραφής και την έκδοση του αντίστοιχου φύλλου αποτελέσµατος ελέγχου µε το οποίο γίνεται δεκτό το αίτηµα καταχώρισης.

Για την ανάρτηση του εντύπου πληρωµής, ο αιτών θα ενηµερώνεται αυτόµατα µε ηλεκτρονικό µήνυµα. Η πληρωµή θα διενεργείται όπως και σήµερα, µε ποινή απαράδεκτης υποβολής της αίτησης για την εγγραφή πράξης εντός δύο (2) εργασίµων ηµερών από την ηµεροµηνία υπολογισµού της οφειλής που αναγράφεται στο οικείο έντυπο οφειλής, συµπεριλαµβανοµένης της ηµέρας αυτής.

Οι νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες θα διατίθενται µέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ιστοσελίδας του «Ελληνικού Κτηµατολογίου» καθώς και της ιστοσελίδας ktimatologio.gr

Για το πλήρες κείμενο της σχετικής εγκυκλίου του φορέα βλέπε ΕΔΩ

5η  Εκδοση

Πρόσφατα άρθρα

Ξεκίνησε από τις 18 Απριλίου και η ανάρτηση για τις περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Μέχρι πότε μπορούν να υποβληθούν ενστάσεις – Τι γίνεται με τα πρόδηλα σφάλματα και τις εκπρόθεσμες δηλώσεις
25 Απριλίου, 2022
Η απονομή της δικαιοσύνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε ποια κατάσταση είναι στην Ελλάδα , που σημειώθηκαν καθυστερήσεις και που βελτιώθηκε η κατάσταση. Ο πίνακας των αποτελεσμάτων της ΕΕ στον τομέα της δικαιοσύνης
18 Απριλίου, 2022
lex
Νέο νομοσχέδιο από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και νέες τροποποιήσεις του Ν. 2664/1998 μετά το Ν. 4821/2021
13 Απριλίου, 2022
Μέχρι πότε μπορεί να γίνει η αποποίηση της κληρονομιάς απο ανήλικο
12 Απριλίου, 2022
Πιάνουν δουλειά οι πρώτοι δικηγόροι-νομικοί εισηγητές στο κτηματολόγιο Θεσσαλονίκης–Ελπίδες ότι θα μειωθεί ο όγκος των 10.000 ακαταχώρητων πράξεων
6 Απριλίου, 2022