Με έμφαση στα θέματα
Κτηματολογίου και Κληρονομιών
Το γραφείο ιδρύθηκε
το έτος 1975
Δίκτυο συνεργατών
σε όλη την Ελλάδα

Αναβλήθηκε για την 1.11.2022 η υποχρεωτική χρήση ηλεκτρονικών υπηρεσιών για την υποβολή αιτήσεων καταχώρισης εγγραπτέων πράξεων Κτηµατολογίου. Νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Αναβάλλεται για την 1.11.2022 η υποχρεωτική χρήση στο Κτηματολόγιο των εκάστοτε διαθέσιµων ηλεκτρονικών υπηρεσιών υποβολής αιτήσεων καταχώρισης πράξεων από συναλλασσόµενους επαγγελµατίες (σήµερα αφορά µόνο σε αιτήσεις εγγραπτέων πράξεων Κτηματολογίου που κατατίθενται από δικηγόρους και συµβολαιογράφους). Σημειώνεται οτι η υποχρέωση αυτή ήταν αρχικά να εφαρμοστεί απο 1.5.2022 , αναβλήθηκε για την 1.6.2022 , οι συμβολαιογράφοι ζήτησαν την εκ νέου αναβολή της απειλώντας με απεργία και τελικά αναβλήθηκε για την 1.11.2022 ( άν δεν δοθεί και πάλι νέα παράταση). Έτσι ο εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών του κτηματολογίου γυρνάει και πάλι πίσω στα αλήστου μνήμης υποθηκοφυλακεία.

Αναβλήθηκε για την 1.11.2022 η υποχρεωτική χρήση ηλεκτρονικών υπηρεσιών για την υποβολή αιτήσεων καταχώρισης εγγραπτέων πράξεων Κτηµατολογίου. Νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Υπενθυμίζουμε οτι οι υπόλοιπες ρυθμίσεις που είχαν προγραμματισθεί για την 1.5.2022 με την εισαγωγή νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών ήδη παρέχονται από τα διασυνδεδεμένα με τον Φορέα κτηματολογικά γραφεία από τα οποία μπορεί ο πολίτης να αιτηθεί μέσω της εφαρμογής ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ διάφορα πιστοποιητικά και έγγραφα όπως είναι

i) για την έκδοση των υπόλοιπων πιστοποιητικών και αντιγράφων από τα βιβλία κτηµατολογίου ήτοι:

α) πιστοποιητικών κτηµατολογικών εγγραφών φυσικού/νοµικούπροσώπου

β) αντιγράφων πράξης και συνυποβαλλοµένων αυτής και

γ) αντιγράφων από το αρχείο κτηµατογράφησης

ii) για την έκδοση πιστοποιητικών από τα βιβλία του συστήµατος µεταγραφών και υποθηκών που τηρούνται στα Κτηµατολογικά Γραφεία και τα Υποκαταστήµατα του ν. 4512/2018 και ειδικότερα

α) αντιγράφου πράξης,

β) αντιγράφου πράξης από τα βιβλία µεταγραφών,

γ) αντιγράφου µερίδας,

δ) πιστοποιητικού ακτηµοσύνης,

ε) πιστοποιητικού µεταγραφής/εγγραφής,

στ) πιστοποιητικού µη εκποίησης (ιδιοκτησίας),

ζ) πιστοποιητικού βαρών,

η) πιστοποιητικού διεκδικήσεων,

θ) πιστοποιητικού τροπής προσηµείωσης σε υποθήκη,

ι) πιστοποιητικού εξάλειψης υποθήκης ή προσηµείωσης και

ια) πιστοποιητικού άρσης κατάσχεσης.

Επιπρόσθετα, προς το σκοπό της βελτίωσης των συναλλαγών και σε εναρµόνιση µε τα προαναφερθέντα, έχει προταθεί τροποποίηση της υπ’ αριθµ. ΥΠΕΝ 81/16.04.2019 Κοινής Υπουργικής Απόφασης µε την οποία προβλέπεται η αποσύνδεση της τιµολόγησης αιτήσεων καταχώρισης πράξεων που θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά από την ηµεροµηνία υποβολής τους.

Σύµφωνα µε την υπό θέσπιση διαδικασία, όταν πρόκειται για την εγγραφή πράξης, το έντυπο πληρωµής θα αναρτάται από το Κτηµατολογικό Γραφείο ή Υποκατάστηµα στην εφαρµογή της αντίστοιχης ηλεκτρονικής υπηρεσίας, µετά την ολοκλήρωση του ελέγχου νοµιµότητας κατά τα άρθρα 15 και 16 του ν. 2664/1998 που διενεργεί ο Προϊστάµενος για την αποδοχή ή την απόρριψη της αιτούµενης εγγραφής και την έκδοση του αντίστοιχου φύλλου αποτελέσµατος ελέγχου µε το οποίο γίνεται δεκτό το αίτηµα καταχώρισης.

Για την ανάρτηση του εντύπου πληρωµής, ο αιτών θα ενηµερώνεται αυτόµατα µε ηλεκτρονικό µήνυµα. Η πληρωµή θα διενεργείται όπως και σήµερα, µε ποινή απαράδεκτης υποβολής της αίτησης για την εγγραφή πράξης εντός δύο (2) εργασίµων ηµερών από την ηµεροµηνία υπολογισµού της οφειλής που αναγράφεται στο οικείο έντυπο οφειλής, συµπεριλαµβανοµένης της ηµέρας αυτής.

Οι νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες θα διατίθενται µέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ιστοσελίδας του «Ελληνικού Κτηµατολογίου» καθώς και της ιστοσελίδας ktimatologio.gr

Για το πλήρες κείμενο της σχετικής εγκυκλίου του φορέα βλέπε ΕΔΩ

5η  Εκδοση

Πρόσφατα άρθρα

Βρείτε το ακίνητο σας με ένα κλίκ ! Μία απλή εφαρμογή προσβάσιμη με τους κωδικούς TAXIS
28 Σεπτεμβρίου, 2022
Συκιά Χαλκιδικής: Πώς οι δικαιούχοι κλήρων κινδυνεύουν να χάσουν τα ακίνητα που κατέχουν από το 1930 αν δεν βρεθεί λύση μέχρι την 31-12-2022
23 Σεπτεμβρίου, 2022
Απόστολου Γεροντίδη, Χρησικτησία στο κτηματολόγιο
Απόστολου Γεροντίδη, Χρησικτησία στο κτηματολόγιο – Διορθώσεις εγγραφών άγνωστου ιδιοκτήτη με την εκούσια δικαιοδοσία
22 Αυγούστου, 2022
Ο ΕΝΦΙΑ στα απαλλοτριούμενα και ρυμοτομούμενα ακίνητα – Αναβάλλεται η φορολογία τους μέχρι την πλήρη αποζημίωση – Ποιες είναι οι προϋποθέσεις αναβολής
15 Αυγούστου, 2022
Δασικοί χάρτες
Παραιτείται το Δημόσιο από τα δικαιώματα κυριότητας επί των δασωμένων αγρών ( ΑΔ) – Καταργούνται οι εκκρεμείς αγωγές
19 Ιουλίου, 2022