Με έμφαση στα θέματα
Κτηματολογίου και Κληρονομιών
Το γραφείο ιδρύθηκε
το έτος 1975
Δίκτυο συνεργατών
σε όλη την Ελλάδα

Τι αντίγραφα και πιστοποιητικά μπορείτε να πάρετε από τα κτηματολογικά γραφεία και πόσο κοστίζουν ;

Για όλες τις εγγραφές που υπάρχουν στα κτηματολογικά φύλλα είναι δυνατή η έκδοση του αντίστοιχου πιστοποιητικού στο οποίο βεβαιώνεται το δικαίωμα που έχει ο δικαιούχος ή το βάρος που υπάρχει επί του ακινήτου. Επίσης , από το αρχείο που τηρείται στο κτηματολογικό γραφείο μπορείτε να ζητήσετε και να λάβετε αντίγραφα όλων των καταχωρημένων πράξεων από τις εγγραπτέες πράξεις ( συμβόλαια , αποφάσεις κλπ), στοιχείων από το αρχείο κτηματογράφησης ( δηλώσεων ιδιοκτησίας ,  πράξεων, αποφάσεων κλπ) , κτηματολογικού φύλλου,αποσπάσματος κτηματολογικού διαγράμματος, κτηματογραφικού διαγράμματος     

Τι αντίγραφα και πιστοποιητικά μπορείτε να πάρετε από τα κτηματολογικά γραφεία και πόσο κοστίζουν ;

Τα χορηγούμενα από το κτηματολογικό γραφείο πιστοποιητικά και έγγραφα είναι τα ακόλουθα:

 (α) Πιστοποιητικό καταχώρισης εγγραπτέας πράξης: Περιέχει τα στοιχεία καταχώρισης (αριθμός, ημερομηνία καταχώρισης, εκδούσα αρχή, είδος πράξης) καθώς και το ΚΑΕΚ εγγραπτέας πράξης για την οποία ζητείται.

Αντιστοιχεί προς το εκδιδόμενο από το υποθηκοφυλακείο πιστοποιητικό μεταγραφής.  

(β) Πιστοποιητικό κτηματολογικών εγγραφών αντικειμένου εγγραπτέων δικαιωμάτων: Περιέχει τις αιτούμενες ενότητες των εγγραπτέων δικαιωμάτων του κτηματολογικού φύλλου για όλους τους δικαιούχους ή συνδικαιούχους.

Αντιστοιχεί προς τα εκδιδόμενα από το υποθηκοφυλακείο πιστοποιητικά ιδιοκτησίας, βαρών, διεκδικήσεων.  

(γ) Πιστοποιητικό κτηματολογικών εγγραφών φυσικού/νομικού προσώπου: Εμφανίζει τις εγγραφές οι οποίες αφορούν συγκεκριμένο φυσικό/νομικό πρόσωπο για όλα τα ακίνητα που υπάγονται στην τοπική αρμοδιότητα του κτηματολογικού γραφείου για ένα συγκεκριμένο πρόσωπο.

Αντιστοιχεί προς το εκδιδόμενο από το υποθηκοφυλακείο πιστοποιητικό μερίδας ή ακτημοσύνης.

(δ) Έκδοση αντιγράφων: Είναι δυνατή η έκδοση αντιγράφων           

 Είναι δυνατή η λήψη και ηλεκτρονικά  από τα κτηματολογικά γραφεία που έχουν ενταχθεί στον φορέα ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ με αίτηση και πληρωμή των δικαιωμάτων με κάρτα τα ακόλουθα πιστοποιητικά

 • αντίγραφα κτηματολογικού φύλλου
 • αποσπάσματος κτηματολογικού διαγράμματος 
 • κτηματογραφικού διαγράμματος
 • πιστοποιητικό καταχώρισης εγγραπτέας πράξης
 • Πιστοποιητικό κτηματολογικών εγγραφών αντικειμένου εγγραπτέων δικαιωμάτων
 • Αντίγραφο πράξης
 • Αντίγραφο πράξης από τα βιβλία μεταγραφών
 • Αντίγραφο μερίδας
 • Πιστοποιητικό ακτημοσύνης
 • Πιστοποιητικό μεταγραφής/εγγραφής
 • Πιστοποιητικό μη εκποίησης (ιδιοκτησίας)
 • Πιστοποιητικό βαρών
 • Πιστοποιητικό διεκδικήσεων
 • Πιστοποιητικό τροπής προσημείωσης σε υποθήκη
 • Πιστοποιητικό εξάλειψης υποθήκης ή προσημείωσης
 • Πιστοποιητικό άρσης κατάσχεσης
 • Πιστοποιητικό διαγραφής αγωγής
 • Πιστοποιητικό σημείωσης στο περιθώριο

Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται το κόστος για τη λήψη των αιτούμενων αντιγράφων.

Σε κάθε αίτηση για χορήγηση αντιγράφων επικολλάται ένσημο ΤΑΧΔΙΚ (μεγαρόσημο) αξίας 3€ και στα αντίγραφα ένσημο 2€

αντίγραφα και πιστοποιητικά

5η  Εκδοση

Πρόσφατα άρθρα

Πράξη εφαρμογής – Είναι άκυρη ως αντισυνταγματική η διάταξη με την οποία προβλέπεται η απόλυτη ακυρότητα συμβολαίου στο οποίο δεν έχει επισυναφτεί πιστοποιητικό υποβολής δήλωσης ιδιοκτησίας
26 Φεβρουαρίου, 2023
Δημοσιεύτηκε ο Ν. 5024/2023 για την εξαγορά των κατεχομένων ακινήτων του Δημοσίου – Τι προβλέπει για τις εκκρεμείς αγωγές και τα ανταλλάξιμα ακίνητα.
26 Φεβρουαρίου, 2023
Κτηματολόγιο και εκπρόθεσμες δηλώσεις ιδιοκτησίας: Πότε και πώς μπορείτε να τις υποβάλλετε ανάλογα αν υπάρχει τίτλος ή χρησικτησία. Οι συνέπειες παράλειψης της δήλωσης
25 Φεβρουαρίου, 2023
lex
Το πιστοποιητικό του άρθρου 20 του Ν. 3889/2010 για το δασικό χαρακτήρα της έκτασης απαιτείται και στην πράξη αποδοχής κληρονομιάς
23 Φεβρουαρίου, 2023
Ενιαίο πιστοποιητικό κληρονομιάς- Όλα τα πιστοποιητικά που αφορούν την κληρονομιά σε ένα πιστοποιητικό
15 Φεβρουαρίου, 2023