Με έμφαση στα θέματα
Κτηματολογίου και Κληρονομιών
Το γραφείο ιδρύθηκε
το έτος 1975
Δίκτυο συνεργατών
σε όλη την Ελλάδα

Τι αντίγραφα και πιστοποιητικά μπορείτε να πάρετε από τα κτηματολογικά γραφεία και πόσο κοστίζουν ;

Για τις εγγραφές που υπάρχουν στα κτηματολογικά φύλλα είναι δυνατή η έκδοση του αντίστοιχου πιστοποιητικού στο οποίο βεβαιώνεται το δικαίωμα που έχει ο δικαιούχος ή το βάρος που υπάρχει επί του ακινήτου. Επίσης , από το αρχείο που τηρείται στο κτηματολογικό γραφείο μπορείτε να ζητήσετε και να λάβετε αντίγραφα όλων των καταχωρημένων πράξεων από τις εγγραπτέες πράξεις ( συμβόλαια , αποφάσεις κλπ), στοιχείων από το αρχείο κτηματογράφησης ( δηλώσεων ιδιοκτησίας ,  πράξεων, αποφάσεων κλπ) , κτηματολογικού φύλλου,αποσπάσματος κτηματολογικού διαγράμματος, κτηματογραφικού διαγράμματος     

Τι αντίγραφα και πιστοποιητικά μπορείτε να πάρετε από τα κτηματολογικά γραφεία και πόσο κοστίζουν ;

Τα χορηγούμενα από το κτηματολογικό γραφείο πιστοποιητικά και έγγραφα είναι τα ακόλουθα:

 (α) Πιστοποιητικό καταχώρισης εγγραπτέας πράξης: Περιέχει τα στοιχεία καταχώρισης (αριθμός, ημερομηνία καταχώρισης, εκδούσα αρχή, είδος πράξης) καθώς και το ΚΑΕΚ εγγραπτέας πράξης για την οποία ζητείται.

Αντιστοιχεί προς το εκδιδόμενο από το υποθηκοφυλακείο πιστοποιητικό μεταγραφής.  

(β) Πιστοποιητικό κτηματολογικών εγγραφών αντικειμένου εγγραπτέων δικαιωμάτων: Περιέχει τις αιτούμενες ενότητες των εγγραπτέων δικαιωμάτων του κτηματολογικού φύλλου για όλους τους δικαιούχους ή συνδικαιούχους.

Αντιστοιχεί προς τα εκδιδόμενα από το υποθηκοφυλακείο πιστοποιητικά ιδιοκτησίας, βαρών, διεκδικήσεων.  

(γ) Πιστοποιητικό κτηματολογικών εγγραφών φυσικού/νομικού προσώπου: Εμφανίζει τις εγγραφές οι οποίες αφορούν συγκεκριμένο φυσικό/νομικό πρόσωπο για όλα τα ακίνητα που υπάγονται στην τοπική αρμοδιότητα του κτηματολογικού γραφείου για ένα συγκεκριμένο πρόσωπο.

Αντιστοιχεί προς το εκδιδόμενο από το υποθηκοφυλακείο πιστοποιητικό μερίδας ή ακτημοσύνης.

(δ) Έκδοση αντιγράφων: Είναι δυνατή η έκδοση αντιγράφων

  •  από τις εγγραπτέες πράξεις ( συμβόλαια , αποφάσεις κλπ)
  • στοιχείων από το αρχείο κτηματογράφησης ( δηλώσεων ιδιοκτησίας ,  πράξεων, αποφάσεων κλπ)
  • κτηματολογικού φύλλου
  • αποσπάσματος κτηματολογικού διαγράμματος
  • κτηματογραφικού διαγράμματος                

 Είναι δυνατή η λήψη και ηλεκτρονικά  από τα κτηματολογικά γραφεία που έχουν ενταχθεί στον φορέα με αίτηση και πληρωμή των δικαιωμάτων με κάρτα τα ακόλουθα πιστοποιητικά

  • αντίγραφα κτηματολογικού φύλλου
  • αποσπάσματος κτηματολογικού διαγράμματος 
  • κτηματογραφικού διαγράμματος
  • πιστοποιητικό καταχώρισης εγγραπτέας πράξης
  • Πιστοποιητικό κτηματολογικών εγγραφών αντικειμένου εγγραπτέων δικαιωμάτων

Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται το κόστος για τη λήψη των αιτούμενων αντιγράφων.

Σε κάθε αίτηση για χορήγηση αντιγράφων επικολλάται ένσημο ΤΑΧΔΙΚ (μεγαρόσημο) αξίας 3€ και στα αντίγραφα ένσημο 2€

αντίγραφα και πιστοποιητικά

5η  Εκδοση

Πρόσφατα άρθρα

Κάντο από το σπίτι με ένα κλίκ ! Όλες οι ηλεκτρονικές εφαρμογές του κτηματολογίου στον υπολογιστή σας!
19 Ιανουαρίου, 2022
lex
Από 1.4.2022 ξεκινά να λειτουργεί ο θεσμός του κτηματολογικού διαμεσολαβητή- Σε ποιές περιπτώσεις απαιτείται υποχρεωτικά η διαμεσολάβηση
12 Ιανουαρίου, 2022
Το πρόβλημα της καταχώρισης σε μία οικοδομή οριζοντίων ιδιοκτησιών των οποίων το άθροισμα των ποσοστών συγκυριότητας υπερβαίνει το 1000.
9 Ιανουαρίου, 2022
ΜονΠρωτΘεσ 11169/2021: Οριζόντια ιδιοκτησία χωρίς να υπάρχει στο κτηματολογικό φύλλο ΚΑΕΚ αγνώστου ιδιοκτήτη ( «κουβάς») . Πώς διορθώνεται
8 Ιανουαρίου, 2022
Αρείου Πάγου 202/2016: Για να χαρακτηριστεί μια χορτολιβαδική έκταση ως δασική, θα πρέπει να περικλείεται από δάση ή δασικές εκτάσεις, ή να βρίσκεται πάνω απ’ αυτές
8 Ιανουαρίου, 2022