Με έμφαση στα θέματα
Κτηματολογίου και Κληρονομιών
Το γραφείο ιδρύθηκε
το έτος 1975
Δίκτυο συνεργατών
σε όλη την Ελλάδα

Τι αντίγραφα και πιστοποιητικά μπορείτε να πάρετε από τα κτηματολογικά γραφεία και πόσο κοστίζουν ;

Για όλες τις εγγραφές που υπάρχουν στα κτηματολογικά φύλλα είναι δυνατή η έκδοση του αντίστοιχου πιστοποιητικού στο οποίο βεβαιώνεται το δικαίωμα που έχει ο δικαιούχος ή το βάρος που υπάρχει επί του ακινήτου. Επίσης , από το αρχείο που τηρείται στο κτηματολογικό γραφείο μπορείτε να ζητήσετε και να λάβετε αντίγραφα όλων των καταχωρημένων πράξεων από τις εγγραπτέες πράξεις ( συμβόλαια , αποφάσεις κλπ), στοιχείων από το αρχείο κτηματογράφησης ( δηλώσεων ιδιοκτησίας ,  πράξεων, αποφάσεων κλπ) , κτηματολογικού φύλλου,αποσπάσματος κτηματολογικού διαγράμματος, κτηματογραφικού διαγράμματος     

Τι αντίγραφα και πιστοποιητικά μπορείτε να πάρετε από τα κτηματολογικά γραφεία και πόσο κοστίζουν ;

Τα χορηγούμενα από το κτηματολογικό γραφείο πιστοποιητικά και έγγραφα είναι τα ακόλουθα:

 (α) Πιστοποιητικό καταχώρισης εγγραπτέας πράξης: Περιέχει τα στοιχεία καταχώρισης (αριθμός, ημερομηνία καταχώρισης, εκδούσα αρχή, είδος πράξης) καθώς και το ΚΑΕΚ εγγραπτέας πράξης για την οποία ζητείται.

Αντιστοιχεί προς το εκδιδόμενο από το υποθηκοφυλακείο πιστοποιητικό μεταγραφής.  

(β) Πιστοποιητικό κτηματολογικών εγγραφών αντικειμένου εγγραπτέων δικαιωμάτων: Περιέχει τις αιτούμενες ενότητες των εγγραπτέων δικαιωμάτων του κτηματολογικού φύλλου για όλους τους δικαιούχους ή συνδικαιούχους.

Αντιστοιχεί προς τα εκδιδόμενα από το υποθηκοφυλακείο πιστοποιητικά ιδιοκτησίας, βαρών, διεκδικήσεων.  

(γ) Πιστοποιητικό κτηματολογικών εγγραφών φυσικού/νομικού προσώπου: Εμφανίζει τις εγγραφές οι οποίες αφορούν συγκεκριμένο φυσικό/νομικό πρόσωπο για όλα τα ακίνητα που υπάγονται στην τοπική αρμοδιότητα του κτηματολογικού γραφείου για ένα συγκεκριμένο πρόσωπο.

Αντιστοιχεί προς το εκδιδόμενο από το υποθηκοφυλακείο πιστοποιητικό μερίδας ή ακτημοσύνης.

(δ) Έκδοση αντιγράφων: Είναι δυνατή η έκδοση αντιγράφων           

 Είναι δυνατή η λήψη και ηλεκτρονικά  από τα κτηματολογικά γραφεία που έχουν ενταχθεί στον φορέα ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ με αίτηση και πληρωμή των δικαιωμάτων με κάρτα τα ακόλουθα πιστοποιητικά

 • αντίγραφα κτηματολογικού φύλλου
 • αποσπάσματος κτηματολογικού διαγράμματος 
 • κτηματογραφικού διαγράμματος
 • πιστοποιητικό καταχώρισης εγγραπτέας πράξης
 • Πιστοποιητικό κτηματολογικών εγγραφών αντικειμένου εγγραπτέων δικαιωμάτων
 • Αντίγραφο πράξης
 • Αντίγραφο πράξης από τα βιβλία μεταγραφών
 • Αντίγραφο μερίδας
 • Πιστοποιητικό ακτημοσύνης
 • Πιστοποιητικό μεταγραφής/εγγραφής
 • Πιστοποιητικό μη εκποίησης (ιδιοκτησίας)
 • Πιστοποιητικό βαρών
 • Πιστοποιητικό διεκδικήσεων
 • Πιστοποιητικό τροπής προσημείωσης σε υποθήκη
 • Πιστοποιητικό εξάλειψης υποθήκης ή προσημείωσης
 • Πιστοποιητικό άρσης κατάσχεσης
 • Πιστοποιητικό διαγραφής αγωγής
 • Πιστοποιητικό σημείωσης στο περιθώριο

Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται το κόστος για τη λήψη των αιτούμενων αντιγράφων.

Σε κάθε αίτηση για χορήγηση αντιγράφων επικολλάται ένσημο ΤΑΧΔΙΚ (μεγαρόσημο) αξίας 3€ και στα αντίγραφα ένσημο 2€

αντίγραφα και πιστοποιητικά

5η  Εκδοση

Πρόσφατα άρθρα

Ανακαλούνται από το Δημόσιο οι δηλώσεις ιδιοκτησίας αγροτεμαχίων ως δασικών που υποβλήθηκαν εντός των περιοχών που αποδόθηκαν ως κλήροι ή αποτέλεσαν αντικείμενο αναδασμού
25 Ιουνίου, 2022
ΜονΕφετΘεσ/νίκης 990/2022: Αντισυνταγματική η διάταξη του άρθρου 54α του Ν. 4174/2013 ότι είναι απαράδεκτη η συζήτηση εμπράγματης αγωγής ενώπιον δικαστηρίου αν δεν προσκομιστεί από τον υπόχρεο το πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ
11 Ιουνίου, 2022
Αρείου Πάγου 1330/2020: Σε περίπτωση πρόωρης καταγγελίας επαγγελματικής μίσθωσης οφείλονται τα μισθώματα μέχρι τη λήξη της μίσθωσης- Τι μπορεί να εκπέσει ο μισθωτής
7 Ιουνίου, 2022
Αναβλήθηκε για την 1.11.2022 η υποχρεωτική χρήση ηλεκτρονικών υπηρεσιών για την υποβολή αιτήσεων καταχώρισης εγγραπτέων πράξεων Κτηµατολογίου. Νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες
4 Ιουνίου, 2022
Ξεκίνησε από τις 30 Μαϊου και η ανάρτηση σε περιοχές των Δήμων Δίου – Ολύμπου, Κατερίνης και Πύδνα – Κολινδρού της Πιερίας . Μέχρι πότε μπορούν να υποβληθούν ενστάσεις – Τι γίνεται με τα πρόδηλα σφάλματα και τις εκπρόθεσμες δηλώσεις
30 Μαΐου, 2022