Με έμφαση στα θέματα
Κτηματολογίου και Κληρονομιών
Το γραφείο ιδρύθηκε
το έτος 1975
Δίκτυο συνεργατών
σε όλη την Ελλάδα

Τι αντίγραφα και πιστοποιητικά μπορείτε να πάρετε από τα κτηματολογικά γραφεία και πόσο κοστίζουν ;

Για όλες τις εγγραφές που υπάρχουν στα κτηματολογικά φύλλα είναι δυνατή η έκδοση του αντίστοιχου πιστοποιητικού στο οποίο βεβαιώνεται το δικαίωμα που έχει ο δικαιούχος ή το βάρος που υπάρχει επί του ακινήτου. Επίσης , από το αρχείο που τηρείται στο κτηματολογικό γραφείο μπορείτε να ζητήσετε και να λάβετε αντίγραφα όλων των καταχωρημένων πράξεων από τις εγγραπτέες πράξεις ( συμβόλαια , αποφάσεις κλπ), στοιχείων από το αρχείο κτηματογράφησης ( δηλώσεων ιδιοκτησίας ,  πράξεων, αποφάσεων κλπ) , κτηματολογικού φύλλου,αποσπάσματος κτηματολογικού διαγράμματος, κτηματογραφικού διαγράμματος     

Τι αντίγραφα και πιστοποιητικά μπορείτε να πάρετε από τα κτηματολογικά γραφεία και πόσο κοστίζουν ;

Τα χορηγούμενα από το κτηματολογικό γραφείο πιστοποιητικά και έγγραφα είναι τα ακόλουθα:

 (α) Πιστοποιητικό καταχώρισης εγγραπτέας πράξης: Περιέχει τα στοιχεία καταχώρισης (αριθμός, ημερομηνία καταχώρισης, εκδούσα αρχή, είδος πράξης) καθώς και το ΚΑΕΚ εγγραπτέας πράξης για την οποία ζητείται.

Αντιστοιχεί προς το εκδιδόμενο από το υποθηκοφυλακείο πιστοποιητικό μεταγραφής.  

(β) Πιστοποιητικό κτηματολογικών εγγραφών αντικειμένου εγγραπτέων δικαιωμάτων: Περιέχει τις αιτούμενες ενότητες των εγγραπτέων δικαιωμάτων του κτηματολογικού φύλλου για όλους τους δικαιούχους ή συνδικαιούχους.

Αντιστοιχεί προς τα εκδιδόμενα από το υποθηκοφυλακείο πιστοποιητικά ιδιοκτησίας, βαρών, διεκδικήσεων.  

(γ) Πιστοποιητικό κτηματολογικών εγγραφών φυσικού/νομικού προσώπου: Εμφανίζει τις εγγραφές οι οποίες αφορούν συγκεκριμένο φυσικό/νομικό πρόσωπο για όλα τα ακίνητα που υπάγονται στην τοπική αρμοδιότητα του κτηματολογικού γραφείου για ένα συγκεκριμένο πρόσωπο.

Αντιστοιχεί προς το εκδιδόμενο από το υποθηκοφυλακείο πιστοποιητικό μερίδας ή ακτημοσύνης.

(δ) Έκδοση αντιγράφων: Είναι δυνατή η έκδοση αντιγράφων           

 Είναι δυνατή η λήψη και ηλεκτρονικά  από τα κτηματολογικά γραφεία που έχουν ενταχθεί στον φορέα ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ με αίτηση και πληρωμή των δικαιωμάτων με κάρτα τα ακόλουθα πιστοποιητικά

 • αντίγραφα κτηματολογικού φύλλου
 • αποσπάσματος κτηματολογικού διαγράμματος 
 • κτηματογραφικού διαγράμματος
 • πιστοποιητικό καταχώρισης εγγραπτέας πράξης
 • Πιστοποιητικό κτηματολογικών εγγραφών αντικειμένου εγγραπτέων δικαιωμάτων
 • Αντίγραφο πράξης
 • Αντίγραφο πράξης από τα βιβλία μεταγραφών
 • Αντίγραφο μερίδας
 • Πιστοποιητικό ακτημοσύνης
 • Πιστοποιητικό μεταγραφής/εγγραφής
 • Πιστοποιητικό μη εκποίησης (ιδιοκτησίας)
 • Πιστοποιητικό βαρών
 • Πιστοποιητικό διεκδικήσεων
 • Πιστοποιητικό τροπής προσημείωσης σε υποθήκη
 • Πιστοποιητικό εξάλειψης υποθήκης ή προσημείωσης
 • Πιστοποιητικό άρσης κατάσχεσης
 • Πιστοποιητικό διαγραφής αγωγής
 • Πιστοποιητικό σημείωσης στο περιθώριο

Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται το κόστος για τη λήψη των αιτούμενων αντιγράφων.

Σε κάθε αίτηση για χορήγηση αντιγράφων επικολλάται ένσημο ΤΑΧΔΙΚ (μεγαρόσημο) αξίας 3€ και στα αντίγραφα ένσημο 2€

αντίγραφα και πιστοποιητικά

5η  Εκδοση

Πρόσφατα άρθρα

lex
Επικοινωνία με τους αρμόδιους του Φορέα ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ: Όλα τα τηλέφωνα και οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις των κεντρικών υπηρεσιών και των κτηματολογικών γραφείων
22 Νοεμβρίου, 2022
Διόρθωση αρχικής εγγραφής με βάση αμετάκλητη απόφαση που εκδόθηκε επί αγωγής περί κλήρου
18 Νοεμβρίου, 2022
lex
Πράξη εφαρμογής: Παραγραφή της εισφοράς σε χρήμα αν δεν βεβαιωθεί εντός 5 ετών
14 Νοεμβρίου, 2022
Νέα παράταση για τις διορθώσεις σε 296 ΟΤΑ μέχρι 31-12-2023 . Ποιες περιοχές «κλείνουν» 31-12-2023 ! Ποιες οι συνέπειες αν δεν διορθωθούν τα λάθη?
9 Νοεμβρίου, 2022
ΜονΠρωτΘεσ 3040/2021: Χρησικτησία στην τελευταία οριζόντια ιδιοκτησία χωρίς πράξη σύστασης
6 Νοεμβρίου, 2022