Με έμφαση στα θέματα
Κτηματολογίου και Κληρονομιών
Το γραφείο ιδρύθηκε
το έτος 1975
Δίκτυο συνεργατών
σε όλη την Ελλάδα

Συκιά Χαλκιδικής: Πώς οι δικαιούχοι κλήρων κινδυνεύουν να χάσουν τα ακίνητα που κατέχουν από το 1930 αν δεν βρεθεί λύση μέχρι την 31-12-2023

Το πρόβλημα με τις παραχωρηθείσες με τη διανομή του 1930 εκτάσεις στους κατοίκους της Συκιάς Χαλκιδικής ήρθε στην επιφάνεια σήμερα με την κατάρτιση του κτηματολογίου . Το πρόβλημα δημιουργήθηκε γιατί στις απαλλοτριωθείσες εκτάσεις του αγροκτήματος Συκιάς δεν πραγματοποιήθηκαν ποτέ οριστικές διανομές και συνεπώς όλες αυτές οι εκτάσεις φέρονται ως ιδιοκτησία του Δημοσίου κατά του οποίου βέβαια δεν μπορεί να προβληθεί η κτητική παραγραφή . Ο κίνδυνος , λοιπόν, να χαθούν οριστικά αυτές οι εκτάσεις για τους κατοίκους αν μέχρι τη λήξη της προθεσμίας των αρχικών εγγραφών ( 31-12-2023) δεν υπάρξει νομοθετική ρύθμιση είναι άμεσα υπαρκτός και επικείμενος.

Συκιά Χαλκιδικής: Πώς οι δικαιούχοι κλήρων κινδυνεύουν να χάσουν τα ακίνητα που κατέχουν από το 1930 αν δεν βρεθεί λύση μέχρι την 31-12-2023

Όπως αναφέρεται και στο με αριθμό Αριθμ. Πρωτ.:1599/365529/1-2-2021 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης σε απάντηση ερώτησης της βουλευτή Κ. Μάλαμα το θέμα προέκυψε μετά την απαλλοτρίωση των Μετοχίων (10 στον αριθμό) της περιοχής Συκιάς τη δεκαετία του 1930 και πριν καν εκδοθούν οι σχετικές αποφάσεις περί κατατάξεως των κληρούχων, ο τότε ΣΑΑΚ, εγκατέστησε στις απαλλοτριωθείσες εκτάσεις τους κατοίκους της Συκιάς κατά τρόπον ώστε:
α) πολλοί αρχικοί κληρούχοι εγκαταστάθηκαν σε εκτάσεις περισσότερες ή λιγότερες από αυτές που δικαιώθηκαν με αποφάσεις ΕΑΧ και μάλιστα αρκετοί από αυτούς όχι στα Μετόχια που κρίθηκαν δικαιούχοι αλλά σε άλλα απαλλοτριωθέντα Μετόχια
β) σε πολλές εκτάσεις εγκαταστάθηκαν μη δικαιούχοι κλήρου και
γ) ένα ποσοστό δικαιούχων κλήρου δεν εγκαταστάθηκε πουθενά.
Οι εκτάσεις αυτές -των 10 Μετοχίων- κατέχονται κατά μεγάλο μέρος σήμερα από τους καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους των αρχικά εγκατασταθέντων και σε μεγάλο ποσοστό έχουν αξιοποιηθεί με φυτείες, γεωτρήσεις, κτίσματα κλπ.
Με το άρθρο 26 παρ. 1 του Ν.2732/99 προβλέφθηκε η διανομή αγροκτήματος Συκιάς να πραγματοποιηθεί κατά παρέκκλιση των διατάξεων της Αγροτικής Νομοθεσίας και κατόπιν έκδοσης Υπουργικής Απόφασης που θα καθόριζε το αρμόδιο για την παραχώρηση όργανο, το μέγεθος της παραχωρούμενης έκτασης, το οφειλόμενο τίμημα και τη διαδικασία καθορισμού και πληρωμής του, τους όρους και τις προϋποθέσεις παραχώρησης.
Τέτοια Υπουργική απόφαση δεν εκδόθηκε ποτέ και το πρόβλημα εξακολουθεί να υπάρχει τη στιγμή που η προθεσμία οριστικοποίησης των αρχικών εγγραφών ( 31-12-2022) πλησιάζει χωρίς να υπάρχει προοπτική λύσης του δεδομένου ότι το Δημόσιο διεκδικεί αυτές τις εκτάσεις και οι κάτοικοι δεν διαθέτουν τους σχετικούς τίτλους .

5η  Εκδοση

Πρόσφατα άρθρα

πράξη εφαρμογής
Αποδεκτή απόκλιση εμβαδού ακινήτου στο κτηματολόγιο- Ποιο είναι το όριο και ποιες είναι οι συνέπειες αν υπερβαίνει το όριο αυτό
17 Μαΐου, 2023
lex
Κτήση κυριότητας με χρησικτησία κατά του Δημοσίου σε ανταλλάξιμο ακίνητο εντός σχεδίου με την άσκηση πράξεων νομής για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τα 10 έτη ( με νόμιμο τίτλο) ή τα 30 έτη ( χωρίς τίτλο) που έχουν συμπληρωθεί την 19-3-2003   
12 Μαΐου, 2023
Πότε η αγοραπωλησία ακινήτων θεωρείται «επιχειρηματική συναλλαγή» και φορολογείται
9 Μαΐου, 2023
lex
Η φορολογία της χρησικτησίας επί αποφάσεων διόρθωσης ανακριβών κτηματολογικών εγγραφών
15 Απριλίου, 2023
Η ανάληψη χρημάτων από κοινό λογαριασμό δεν συνιστά υπεξαίρεση. Η εσωτερική σχέση μεταξύ των συνδικαιούχων καθορίζει και το μεταξύ τους δικαίωμα αναγωγής. Συνδικαιούχος ο οποίος ανέλαβε ολόκληρο ή μέρος του υπολοίπου της κατάθεσης μεγαλύτερο της αναλογίας που του αντιστοιχούσε, μπορεί να εναχθεί για την καταβολή κάθε ποσού που έλαβε πέραν της αναλογούσας σε αυτόν μερίδας με βάση την εσωτερική σχέση
6 Απριλίου, 2023