Με έμφαση στα θέματα
Κτηματολογίου και Κληρονομιών
Το γραφείο ιδρύθηκε
το έτος 1975
Δίκτυο συνεργατών
σε όλη την Ελλάδα

Προανάρτηση, ανάρτηση, πρόδηλα σφάλματα και ενστάσεις: Τι και πότε κάνουμε στο στάδιο της κτηματογράφησης

Η διαδικασία της κτηματογράφησης συνεχίζεται με τα προγράμματα να τρέχουν σε όλη τη χώρα και πολλοί να αναρωτιούνται αν πρέπει να κάνουν κάτι και τί σε κάθε στάδιο. Ας εξηγήσουμε, μέσα από τις εφαρμογές του φορέα Ελληνικό Κτηματολόγιο,  με απλά λόγια τι σημαίνει κάθε στάδιο ( προανάρτηση, ανάρτηση, διαδικασία διόρθωσης πρόδηλων ή μή σφαλμάτων ) και τι μπορεί να γίνει μετά την υποβολή των δηλώσεων ιδιοκτησίας.

Α.- ΠΡΟΑΝΑΡΤΗΣΗ 

Προανάρτηση, ανάρτηση, πρόδηλα σφάλματα και ενστάσεις: Τι και πότε κάνουμε στο στάδιο της κτηματογράφησης

Τι είναι η προανάρτηση

Η Προανάρτηση αποτελεί την προκαταρκτική ενημέρωση των δικαιούχων, έπειτα από την ολοκλήρωση της επεξεργασίας των δηλώσεων που υποβλήθηκαν και των πληροφοριών που συλλέχθηκαν στο πλαίσιο της κτηματογράφησης και πριν τη διενέργεια της Ανάρτησης.

Πόσο διαρκεί η προανάρτηση

Η προανάρτηση διαρκεί σαράντα πέντε (45) μέρες, και σε αυτό το χρονικό διάστημα οι δικαιούχοι, με χρήση των κωδικών ασφαλείας του taxisnet, έχουν πρόσβαση στα στοιχεία των δικαιωμάτων των ακινήτων τους, τα οποία δήλωσαν κατά τη διάρκεια της κτηματογράφησης. Η συμμετοχή στη διαδικασία της Προανάρτησης είναι εξαιρετικά σημαντική, καθώς με αυτήν εξασφαλίζετε ότι τα δικαιώματα που δηλώσατε θα καταγραφούν σωστά στο Κτηματολόγιο και θα αποφύγετε άσκοπη ταλαιπωρία στο μέλλον.

Ποιές ενέργειες πρέπει να κάνω

 • Εφόσον συμφωνείτε με τα στοιχεία της προανάρτησης , δε χρειάζεται να κάνετε απολύτως τίποτα .
 • Στην περίπτωση που δεν συμφωνείτε με κάποιο από τα καταγεγραμμένα στοιχεία, έχετε το δικαίωμα υποβολής αίτησης επανεξέτασης στοιχείων,  εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από την ημερομηνία έναρξης της Προανάρτησης, με αποστολή της αίτησης με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση που εμφανίζεται στην καρτέλα «Επικοινωνία» της ηλεκτρονικής εφαρμογής, χωρίς να απαιτείται να επισκεφτούν το αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης.
 • Για την υποβολή της αίτησης δεν απαιτείται η καταβολή παραβολή ή ενσήμου.   
 • Στο στάδιο αυτό δεν λύνονται θέματα ιδιοκτησιακά , ούτε υποβάλλονται ενστάσεις σχετικά με τα δικαιώματα που υποβλήθηκαν. Αυτά μπορούν να γίνουν στο στάδιο της ανάρτησης. Ο σκοπός της προανάρτησης είναι  να ενημερώσει τον ιδιοκτήτη για την απεικόνιση των δικαιωμάτων του και να διορθώσει προφανή λάθη και αναντιστοιχίες μεταξύ δήλωσης ιδιοκτησίας και της καταγραφής αυτής
 • Μετά τις διορθώσεις της προανάρτησης, θα ακολουθήσει η διαδικασία της ανάρτησης, για την οποία οι δικαιούχοι θα ενημερωθούν εκ νέου. Μετά την ολοκλήρωση της Προανάρτησης, την εξέταση των αιτήσεων επανεξέτασης στοιχείων που θα υποβληθούν και την αναμόρφωση των κτηματολογικών πινάκων, θα ακολουθήσει η διαδικασία της Ανάρτησης.

Αν χάσω την προθεσμία μπορώ να υποβάλλω εκπρόθεσμη αίτηση; 

Το στάδιο της προανάρτησης είναι περιορισμένο και η μη υποβολή αίτησης δεν σας αφαιρεί οποιοδήποτε δικαίωμα έχετε. Συνεπώς, δεν έχει νόημα να υποβάλετε εκπρόθεσμη αίτηση

Β.- ΑΝΑΡΤΗΣΗ-ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

Πώς γίνεται ο έλεγχος των στοιχείων της ανάρτησης

Με την ανάρτηση των στοιχείων της κτηματογράφησης ουσιαστικά ξεκινά η διαδικασία του ουσιαστικού ελέγχου των δικαιωμάτων που δηλώθηκαν. Για να ελέγξετε τα στοιχεία της ανάρτησης το μόνο που θα χρειαστείτε είναι οι κωδικοί εισόδου στο TAXISNET εφόσον βέβαια έχετε υποβάλλει δήλωση ιδιοκτησίας. Η ηλεκτρονική Ανάρτηση αφορά μόνον στα ακίνητα που εντοπίστηκαν στα κτηματολογικά διαγράμματα και στα δικαιώματα που προκρίθηκαν κατά την επεξεργασία.

Επιλέξτε από τους διαθέσιμους νομούς και περιοχές εκείνη στην οποία έχετε ακίνητο.

Εμφανίζεται πίνακας με τις ιδιοκτησίες σας.

Για κάθε ακίνητο υπάρχουν 2 αρχεία:

 • Ένας χάρτης που φαίνεται η θέση της ιδιοκτησίας (απόσπασμα Κτηματολογικού Διαγράμματος) και
 • Ένας πίνακας με περιγραφή των προσωπικών στοιχείων και της νομικής πληροφορίας (απόσπασμα Κτηματολογικού Πίνακα)

Αν δεν έχω υποβάλλει δήλωση ιδιοκτησίας; 

Αν δεν έχετε υποβάλλει δήλωση ιδιοκτησίας μπορείτε να υποβάλλετε εκπρόθεσμη δήλωση σε όλα τα στάδια μέχρι την περαίωση της κτηματογράφησης ηλεκτρονικά στο www.ktimatologio.gr  ή στο τοπικό Γραφείο Κτηματογράφησης, κατόπιν ραντεβού για να ελέγξετε άν στο ακίνητο έχει εγγραφεί γνωστός ή άγνωστος ιδιοκτήτης. Ανάλογα με την εγγραφή μπορεί να υποβληθεί δήλωση ιδιοκτησίας ή ένσταση  με τις ακόλουθες διακρίσεις

 • Αν το ακίνητο εμφανίζεται στην ανάρτηση ως ΑΓΝΩΣΤΟΥ ιδιοκτήτη κατά ποσοστό 100%  και έχετε τίτλο ιδιοκτησίας μεταγραμμένο στο Υποθηκοφυλακείο , υποβάλλετε δήλωση ιδιοκτησίας προσκομίζοντας τον τίτλο σας χωρίς καμία άλλη διαδικασία. Δεν απαιτείται επίδοση στο Δημόσιο. Η δήλωση ιδιοκτησίας μπορεί να υποβληθεί και μετά το πέρας της ανάρτησης μέχρι την ολοκλήρωση των αρχικών εγγραφών και τη μεταφορά τους στο κτηματολογικό γραφείο 
 • Αν το ακίνητο εμφανίζεται στην ανάρτηση ως ΑΓΝΩΣΤΟΥ ιδιοκτήτη κατά ποσοστό 100%  και έχετε ως τρόπο κτήσης την χρησικτησία υποβάλλετε ένσταση κατά του πίνακα ανάρτησης την οποία θα πρέπει να κοινοποιήσετε υποχρεωτικά στο Ελληνικό Δημόσιο. Μετά τη λήξη της περιόδου της ανάρτησης υποβάλλετε δήλωση ιδιοκτησίας με επίδοση αντιγράφου της δήλωσης στο Ελληνικό Δημόσιο . Σε αυτή την περίπτωση είναι προτιμητέα η δήλωση ιδιοκτησίας μετά τη λήξη της προθεσμίας ανάρτησης γιατί η ένσταση παραπέμπεται να εξεταστεί από την αρμόδια επιτροπή ενστάσεων ( που μπορεί να συγκληθεί μετά έτη ) ενώ με την υποβολή δήλωσης ιδιοκτησίας αυτή εξετάζεται από το Γραφείο Κτηματογράφισης άμεσα και εφόσον είναι βάσιμη και προσκομιστούν τα απαιτούμενα έγγραφα γίνεται δεκτή 
 • Αν το ακίνητο εμφανίζεται στην ανάρτηση ως ΓΝΩΣΤΟΥ ιδιοκτήτη και επικαλείστε δικαίωμα κυριότητας με τίτλο ιδιοκτησίας υποβάλλεται ταυτόχρονα δήλωση ιδιοκτησίας  για το δικαίωμα και αίτηση/ένσταση διόρθωσης κατά του εμφανιζόμενου ως κυρίου στους πίνακες της ανάρτησης (οι συγκεκριμένες ενέργειες σε αυτήν την περίπτωση μπορούν να γίνουν και ηλεκτρονικά) .  Μετά τη λήξη της περιόδου της ανάρτησης ΔΕΝ γίνονται δεκτές δηλώσεις δικαιωμάτων ή νέα συμβόλαια που στρέφονται κατά τρίτων (γνωστών ιδιοκτητών), ήδη αναρτημένων στους πίνακες. Η επίλυση της κυριότητας γίνεται κατά τη λογική του λειτουργούντος κτηματολογίου, μόνο ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ, εκτός αν υπάρχει συναίνεση μεταξύ των ενδιαφερομένων ιδιοκτητών.
 • Αν το ακίνητο εμφανίζεται στην ανάρτηση ως ΓΝΩΣΤΟΥ ιδιοκτήτη και επικαλείστε δικαίωμα κυριότητας με τρόπο κτήσης χρησικτησία υποβάλλεται δήλωση ιδιοκτησίας  για το δικαίωμα και αίτηση/ένσταση  διόρθωσης κατά του εμφανιζόμενου ως κυρίου στους πίνακες της ανάρτησης (οι συγκεκριμένες ενέργειες σε αυτήν την περίπτωση μπορούν να γίνουν και ηλεκτρονικά) . Μετά τη λήξη της περιόδου της ανάρτησης ΔΕΝ γίνονται δεκτές δηλώσεις δικαιωμάτων ή νέα συμβόλαια που στρέφονται κατά τρίτων (γνωστών ιδιοκτητών), ήδη αναρτημένων στους πίνακες. Η επίλυση της κυριότητας γίνεται κατά τη λογική του λειτουργούντος κτηματολογίου, μόνο ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ, εκτός αν υπάρχει συναίνεση μεταξύ των ενδιαφερομένων ιδιοκτητών.

Αν στο μεταξύ διάστημα από την υποβολή της δήλωσης μέχρι την ανάρτηση το εμπράγματο δικαίωμα που δηλώσατε έχει καταργηθεί ( π.χ. γιατί πωλήσατε το ακίνητο ) τότε υποβάλλετε ατελώς τη  δήλωση κατάργησης εγγραπτέου δικαιώματος

 Τι πρέπει να κάνω μετά;

Είναι εξαιρετικά σημαντικό να ελέγξετε με προσοχή όλα τα στοιχεία του ακινήτου και του δικαιώματός σας. Είναι σημαντικό τυχόν σφάλματα και παραλείψεις να διορθωθούν σ΄ αυτήν τη φάση (Ανάρτηση) και όχι στη επόμενη φάση διορθώσεων που απαιτεί πολύπλοκες, δαπανηρές και χρονοβόρες διαδικασίες (πχ δικαστική απόφαση).

Εάν είναι όλα σωστά;

Δεν απαιτείται από πλευρά σας καμία ενέργεια. Σας προτείνουμε να αποθηκεύσετε τα αρχεία αυτά στον υπολογιστή σας.

Γ.- ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

Υπάρχουν δύο κατηγορίες σφαλμάτων για τα οποία διαφωνείτε και για κάθε κατηγορία υπάρχει ξεχωριστή διαδικασία

 • Αν υπάρχουν προφανή (πρόδηλα) σφάλματα (πχ λάθος πατρώνυμο, αριθμός συμβολαίου, αριθμός μεταγραφής, όροφος ή εμβαδόν διηρημένης ιδιοκτησίας) υποβάλετε ψηφιακά εντός της προβλεπόμενης για κάθε περιοχή προθεσμίας αίτηση διόρθωσης προδήλου σφάλματος. Η αίτηση διόρθωσης προδήλου σφάλματος είναι δωρεάν.
 • Αν υπάρχουν πιο σοβαρά σφάλματα, (πχ εμβαδόν γεωτεμαχίου, όρια ιδιοκτησίας, αντικατάσταση (εκτοπισμός) δικαιωμάτων άλλου δικαιούχου (πλήρους/ψιλής κυριότητας, επικαρπίας) υποβάλετε αίτηση διόρθωσης/ένσταση ,ψηφιακά, μέσω κωδικών TAXIS, επισυνάπτοντας τα ανάλογα έγγραφα που τεκμηριώνουν το αίτημά σας και καταβάλλοντας 5 Ευρώ μέσω κάρτας πληρωμών. Ως σοβαρά σφάλματα θεωρούνται οι περιπτώσεις όπου:
  • Είχατε υποβάλλει δήλωση για ένα ακίνητο αλλά δεν εμφανίζεται στο όνομά σας (δεν σας αναγνωρίστηκε η κυριότητα ή ποσοστό αυτής)
  • Δεν έχουν συμπεριληφθεί όλοι οι συνιδιοκτήτες του ακινήτου
  • Η ιδιοκτησία σας βρίσκεται σε άλλη θέση
  • Το  εμβαδόν (τετραγωνικά μέτρα) ή και το σχήμα  του ακινήτου σας διαφέρουν σημαντικά από αυτά που δηλώσατε.

Μετά την επεξεργασία των Αιτήσεων Διόρθωσης ακολουθεί η Δημοσιοποίηση των Εκθέσεων με σκοπό την ενημέρωση όσων υπέβαλαν Αίτηση Διόρθωσης κατά τη διαδικασία της Ανάρτησης και όσων ιδιοκτητών θίγονται (επηρεάζονται) από τις Εκθέσεις που συνέταξε το Γραφείο Κτηματογράφησης. Κάθε έκθεση περιλαμβάνει αιτιολογία για την αποδοχή ή την απόρριψη της υποβληθείσας Αίτησης Διόρθωσης.

Τι πρέπει να κάνω αν έχω υποβάλει Αίτηση Διόρθωσης;

 • Μπορείτε να δείτε την Έκθεση που έχει συντάξει το Γραφείο Κτηματογράφησης. 
 • ΜΟΝΟΝ στην περίπτωση που η Αίτηση Διόρθωσης αφορά σε «εκτοπισμό» δικαιώματος κυριότητας ή επικαρπίας ή σε διόρθωση γεωμετρικών στοιχείων γεωτεμαχίου εκτός «αποδεκτής απόκλισης», τότε, είτε συμφωνείτε είτε διαφωνείτε με την Έκθεση, πρέπει σε χρονικό διάστημα 30 ημερών να:
 1. Συμπληρώσετε τα σχετικά πεδία εντός της εφαρμογής.
  2. Ενημερώσετε όσους ιδιοκτήτες θίγονται.
  3. Επισυνάψετε τα αποδεικτικά γνωστοποίησης που στείλατε στους θιγόμενους ιδιοκτήτες, διαφορετικά η Αίτηση Διόρθωσής σας θα απορριφθεί. 

Τι κάνω στην περίπτωση που είμαι θιγόμενος ιδιοκτήτης;

Αν ενημερωθήκατε ότι είστε θιγόμενος ιδιοκτήτης μπορείτε, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών, είτε να συμφωνήσετε για τη διόρθωση είτε να διαφωνήσετε αιτιολογημένα, συμπληρώνοντας τα σχετικά πεδία εντός της εφαρμογής. Εφόσον η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, θεωρείται ότι συγκατατίθεστε στη διόρθωση σύμφωνα με τη συνταχθείσα έκθεση.

Αν η Αίτηση Διόρθωσης δεν αφορά σε «εκτοπισμό» δικαιώματος ή διόρθωση γεωμετρικών στοιχείων γεωτεμαχίου εκτός «αποδεκτής απόκλισης» και εκκρεμεί η προσκόμιση στοιχείων, τότε μπορείτε να υποβάλετε τα στοιχεία αυτά συμπληρωματικά στο Γραφείο Κτηματογράφησης. Για τις περιπτώσεις αυτές υπάρχει σχετική πληροφορία (info) εντός της εφαρμογής.

Επισημαίνεται: Όλες οι παραπάνω αιτήσεις (αναφοράς/αντίρρησης) υποβάλλονται ατελώς.

5η  Εκδοση

Πρόσφατα άρθρα

Τέθηκε σε διαβούλευση το νομοσχέδιο με τις νέες ρυθμίσεις για το κτηματολόγιο – Τι προβλέπει για τις διορθώσεις των ανακριβών εγγραφών και τα άγνωστου ιδιοκτήτη
18 Νοεμβρίου, 2023
ΑΠ 1553/2009 – Νόμιμη η επέκταση του δικαιώματος ανέγερσης σε ύψος ( αέρας) ακόμη και σε αυθαίρετο κτίσμα που έχει νομιμοποιηθεί
21 Οκτωβρίου, 2023
Ηλεκτρονικά παράβολα στις συναλλαγές με τα υποθηκοφυλακεία – Κωδικοί παραβόλων
8 Οκτωβρίου, 2023
Μέχρι πότε μπορεί να γίνει η αποποίηση της κληρονομιάς απο ανήλικο
6 Σεπτεμβρίου, 2023
Πληρωμή του φόρου κληρονομιάς με τη μεταβίβαση ακινήτου στο Δημόσιο ( ΣτΕ 278/2023)
29 Αυγούστου, 2023