Με έμφαση στα θέματα
Κτηματολογίου και Κληρονομιών
Το γραφείο ιδρύθηκε
το έτος 1975
Δίκτυο συνεργατών
σε όλη την Ελλάδα

Προανάρτηση, ανάρτηση, πρόδηλα σφάλματα και ενστάσεις: Τι και πότε κάνουμε στο στάδιο της κτηματογράφησης

Η διαδικασία της κτηματογράφησης συνεχίζεται με τα προγράμματα να τρέχουν σε όλη τη χώρα και πολλοί να αναρωτιούνται αν πρέπει να κάνουν κάτι και τί σε κάθε στάδιο. Ας εξηγήσουμε, μέσα από τις εφαρμογές του φορέα Ελληνικό Κτηματολόγιο,  με απλά λόγια τι σημαίνει κάθε στάδιο ( προανάρτηση, ανάρτηση, διαδικασία διόρθωσης πρόδηλων ή μή σφαλμάτων ) και τι μπορεί να γίνει μετά την υποβολή των δηλώσεων ιδιοκτησίας.

Α.- ΠΡΟΑΝΑΡΤΗΣΗ 

Προανάρτηση, ανάρτηση, πρόδηλα σφάλματα και ενστάσεις: Τι και πότε κάνουμε στο στάδιο της κτηματογράφησης

Τι είναι η προανάρτηση

Η Προανάρτηση αποτελεί την προκαταρκτική ενημέρωση των δικαιούχων, έπειτα από την ολοκλήρωση της επεξεργασίας των δηλώσεων που υποβλήθηκαν και των πληροφοριών που συλλέχθηκαν στο πλαίσιο της κτηματογράφησης και πριν τη διενέργεια της Ανάρτησης.

Πόσο διαρκεί η προανάρτηση

Η προανάρτηση διαρκεί σαράντα πέντε (45) μέρες, και σε αυτό το χρονικό διάστημα οι δικαιούχοι, με χρήση των κωδικών ασφαλείας του taxisnet, έχουν πρόσβαση στα στοιχεία των δικαιωμάτων των ακινήτων τους, τα οποία δήλωσαν κατά τη διάρκεια της κτηματογράφησης. Η συμμετοχή στη διαδικασία της Προανάρτησης είναι εξαιρετικά σημαντική, καθώς με αυτήν εξασφαλίζετε ότι τα δικαιώματα που δηλώσατε θα καταγραφούν σωστά στο Κτηματολόγιο και θα αποφύγετε άσκοπη ταλαιπωρία στο μέλλον.

Ποιές ενέργειες πρέπει να κάνω

 • Εφόσον συμφωνείτε με τα στοιχεία της προανάρτησης , δε χρειάζεται να κάνετε απολύτως τίποτα .
 • Στην περίπτωση που δεν συμφωνείτε με κάποιο από τα καταγεγραμμένα στοιχεία, έχετε το δικαίωμα υποβολής αίτησης επανεξέτασης στοιχείων,  εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από την ημερομηνία έναρξης της Προανάρτησης, με αποστολή της αίτησης με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση που εμφανίζεται στην καρτέλα «Επικοινωνία» της ηλεκτρονικής εφαρμογής, χωρίς να απαιτείται να επισκεφτούν το αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης.
 • Για την υποβολή της αίτησης δεν απαιτείται η καταβολή παραβολή ή ενσήμου.   
 • Στο στάδιο αυτό δεν λύνονται θέματα ιδιοκτησιακά , ούτε υποβάλλονται ενστάσεις σχετικά με τα δικαιώματα που υποβλήθηκαν. Αυτά μπορούν να γίνουν στο στάδιο της ανάρτησης. Ο σκοπός της προανάρτησης είναι  να ενημερώσει τον ιδιοκτήτη για την απεικόνιση των δικαιωμάτων του και να διορθώσει προφανή λάθη και αναντιστοιχίες μεταξύ δήλωσης ιδιοκτησίας και της καταγραφής αυτής
 • Μετά τις διορθώσεις της προανάρτησης, θα ακολουθήσει η διαδικασία της ανάρτησης, για την οποία οι δικαιούχοι θα ενημερωθούν εκ νέου. Μετά την ολοκλήρωση της Προανάρτησης, την εξέταση των αιτήσεων επανεξέτασης στοιχείων που θα υποβληθούν και την αναμόρφωση των κτηματολογικών πινάκων, θα ακολουθήσει η διαδικασία της Ανάρτησης.

Αν χάσω την προθεσμία μπορώ να υποβάλλω εκπρόθεσμη αίτηση; 

Το στάδιο της προανάρτησης είναι περιορισμένο και η μη υποβολή αίτησης δεν σας αφαιρεί οποιοδήποτε δικαίωμα έχετε. Συνεπώς, δεν έχει νόημα να υποβάλετε εκπρόθεσμη αίτηση

Β.- ΑΝΑΡΤΗΣΗ-ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

Πώς γίνεται ο έλεγχος των στοιχείων της ανάρτησης

Με την ανάρτηση των στοιχείων της κτηματογράφησης ουσιαστικά ξεκινά η διαδικασία του ουσιαστικού ελέγχου των δικαιωμάτων που δηλώθηκαν. Για να ελέγξετε τα στοιχεία της ανάρτησης το μόνο που θα χρειαστείτε είναι οι κωδικοί εισόδου στο TAXISNET εφόσον βέβαια έχετε υποβάλλει δήλωση ιδιοκτησίας. Η ηλεκτρονική Ανάρτηση αφορά μόνον στα ακίνητα που εντοπίστηκαν στα κτηματολογικά διαγράμματα και στα δικαιώματα που προκρίθηκαν κατά την επεξεργασία.

Επιλέξτε από τους διαθέσιμους νομούς και περιοχές εκείνη στην οποία έχετε ακίνητο.

Εμφανίζεται πίνακας με τις ιδιοκτησίες σας.

Για κάθε ακίνητο υπάρχουν 2 αρχεία:

 • Ένας χάρτης που φαίνεται η θέση της ιδιοκτησίας (απόσπασμα Κτηματολογικού Διαγράμματος) και
 • Ένας πίνακας με περιγραφή των προσωπικών στοιχείων και της νομικής πληροφορίας (απόσπασμα Κτηματολογικού Πίνακα)

Αν δεν έχω υποβάλλει δήλωση ιδιοκτησίας; 

Αν δεν έχετε υποβάλλει δήλωση ιδιοκτησίας μπορείτε να υποβάλλετε εκπρόθεσμη δήλωση σε όλα τα στάδια μέχρι την περαίωση της κτηματογράφησης ηλεκτρονικά στο www.ktimatologio.gr  ή στο τοπικό Γραφείο Κτηματογράφησης, κατόπιν ραντεβού.

 Τι πρέπει να κάνω μετά;

Είναι εξαιρετικά σημαντικό να ελέγξετε με προσοχή όλα τα στοιχεία του ακινήτου και του δικαιώματός σας. Είναι σημαντικό τυχόν σφάλματα και παραλείψεις να διορθωθούν σ΄ αυτήν τη φάση (Ανάρτηση) και όχι στη επόμενη φάση διορθώσεων που απαιτεί πολύπλοκες, δαπανηρές και χρονοβόρες διαδικασίες (πχ δικαστική απόφαση).

Εάν είναι όλα σωστά;

Δεν απαιτείται από πλευρά σας καμία ενέργεια. Σας προτείνουμε να αποθηκεύσετε τα αρχεία αυτά στον υπολογιστή σας.

Γ.- ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

Υπάρχουν δύο κατηγορίες σφαλμάτων για τα οποία διαφωνείτε και για κάθε κατηγορία υπάρχει ξεχωριστή διαδικασία

 • Αν υπάρχουν προφανή (πρόδηλα) σφάλματα (πχ λάθος πατρώνυμο, αριθμός συμβολαίου, αριθμός μεταγραφής, όροφος ή εμβαδόν διηρημένης ιδιοκτησίας) υποβάλετε ψηφιακά εντός της προβλεπόμενης για κάθε περιοχή προθεσμίας. Η αίτηση διόρθωσης προδήλου σφάλματος είναι δωρεάν.
 • Αν υπάρχουν πιο σοβαρά σφάλματα, (πχ εμβαδόν γεωτεμαχίου, όρια ιδιοκτησίας, αντικατάσταση (εκτοπισμός) δικαιωμάτων άλλου δικαιούχου (πλήρους/ψιλής κυριότητας, επικαρπίας) υποβάλετε ΕΝΣΤΑΣΗ ,ψηφιακά, μέσω κωδικών TAXIS, επισυνάπτοντας τα ανάλογα έγγραφα που τεκμηριώνουν το αίτημά σας και καταβάλλοντας 5 Ευρώ μέσω κάρτας πληρωμών.

Μετά την επεξεργασία των Αιτήσεων Διόρθωσης ακολουθεί η Δημοσιοποίηση των Εκθέσεων με σκοπό την ενημέρωση όσων υπέβαλαν Αίτηση Διόρθωσης κατά τη διαδικασία της Ανάρτησης και όσων ιδιοκτητών θίγονται (επηρεάζονται) από τις Εκθέσεις που συνέταξε το Γραφείο Κτηματογράφησης. Κάθε έκθεση περιλαμβάνει αιτιολογία για την αποδοχή ή την απόρριψη της υποβληθείσας Αίτησης Διόρθωσης.

Τι πρέπει να κάνω αν έχω υποβάλει Αίτηση Διόρθωσης;

 • Μπορείτε να δείτε την Έκθεση που έχει συντάξει το Γραφείο Κτηματογράφησης. 
 • ΜΟΝΟΝ στην περίπτωση που η Αίτηση Διόρθωσης αφορά σε «εκτοπισμό» δικαιώματος κυριότητας ή επικαρπίας ή σε διόρθωση γεωμετρικών στοιχείων γεωτεμαχίου εκτός «αποδεκτής απόκλισης», τότε, είτε συμφωνείτε είτε διαφωνείτε με την Έκθεση, πρέπει σε χρονικό διάστημα 30 ημερών να:
 1. Συμπληρώσετε τα σχετικά πεδία εντός της εφαρμογής.
  2. Ενημερώσετε όσους ιδιοκτήτες θίγονται.
  3. Επισυνάψετε τα αποδεικτικά γνωστοποίησης που στείλατε στους θιγόμενους ιδιοκτήτες, διαφορετικά η Αίτηση Διόρθωσής σας θα απορριφθεί. 

Τι κάνω στην περίπτωση που είμαι θιγόμενος ιδιοκτήτης;

Αν ενημερωθήκατε ότι είστε θιγόμενος ιδιοκτήτης μπορείτε, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών, είτε να συμφωνήσετε για τη διόρθωση είτε να διαφωνήσετε αιτιολογημένα, συμπληρώνοντας τα σχετικά πεδία εντός της εφαρμογής. Εφόσον η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, θεωρείται ότι συγκατατίθεστε στη διόρθωση σύμφωνα με τη συνταχθείσα έκθεση.

Αν η Αίτηση Διόρθωσης δεν αφορά σε «εκτοπισμό» δικαιώματος ή διόρθωση γεωμετρικών στοιχείων γεωτεμαχίου εκτός «αποδεκτής απόκλισης» και εκκρεμεί η προσκόμιση στοιχείων, τότε μπορείτε να υποβάλετε τα στοιχεία αυτά συμπληρωματικά στο Γραφείο Κτηματογράφησης. Για τις περιπτώσεις αυτές υπάρχει σχετική πληροφορία (info) εντός της εφαρμογής.

Επισημαίνεται: Όλες οι παραπάνω αιτήσεις (αναφοράς/αντίρρησης) υποβάλλονται ατελώς.

5η  Εκδοση

Πρόσφατα άρθρα

lex
Μεταγραφή του Κανονισμού Σχέσεων ιδιοκτητών Γνωμοδότηση υπ΄αριθμ. 08/2011 Εισαγγελέα Αρείου Πάγου
28 Ιανουαρίου, 2023
Δικαίωμα εξαγοράς των καταπατημένων εκτάσεων του Δημοσίου – Έτοιμο το νομοσχέδιο- Τι προβλέπει για τα ανταλλάξιμα ακίνητα
20 Ιανουαρίου, 2023
lex
Αντιστοιχία παλαιών τουρκικών στρεμμάτων προς τα σημερινά μέτρα επιφανείας
27 Δεκεμβρίου, 2022
Ανοιχτές θέσεις στάθμευσης σε πιλοτές πολυκατοικιών – Νομοθετική πρωτοβουλία για μονομερή τροποποίηση της οριζόντιας ιδιοκτησίας και ενσωμάτωση της θέσης στάθμευσης σε άλλο διαμέρισμα της ίδιας οικοδομής
20 Δεκεμβρίου, 2022
lex
Επικοινωνία με τους αρμόδιους του Φορέα ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ: Όλα τα τηλέφωνα και οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις των κεντρικών υπηρεσιών και των κτηματολογικών γραφείων
22 Νοεμβρίου, 2022