Με έμφαση στα θέματα
Κτηματολογίου και Κληρονομιών
Το γραφείο ιδρύθηκε
το έτος 1975
Δίκτυο συνεργατών
σε όλη την Ελλάδα

Η διαδικασία διόρθωσης του προδήλου σφάλματος για τα «αγνώστου ιδιοκτήτη» ακίνητα σύμφωνα με το Ν. 4821/2021

Με το άρθρο 13 του Ν. 4821/2021 απλουστεύεται η διαδικασία προδήλου σφάλματος του άρθρο 18 του Ν. 2664/1998  στην περίπτωση ακινήτου με την ένδειξη «άγνωστου ιδιοκτήτη» όπου απαιτείται  η συναίνεση του Δημοσίου. Να διευκρινίσουμε ότι η διαδικασία αυτή ακολουθείται στις περιπτώσεις που ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ η συναίνεση του Δημοσίου και όχι σε κάθε περίπτωση αγνώστου ιδιοκτήτη.

Η διαδικασία διόρθωσης του προδήλου σφάλματος για τα «αγνώστου ιδιοκτήτη» ακίνητα σύμφωνα με το Ν. 4821/2021

Στις περιπτώσεις όπου απαιτείται η συναίνεση του Δημοσίου τότε η αίτηση διόρθωσης της ανακριβούς πρώτης εγγραφής επιδίδεται υποχρεωτικά εντός δέκα (10) ημερών από την κατάθεσή της στο ελληνικό Δημόσιο. Το ελληνικό Δημόσιο τεκμαίρεται ότι συναινεί στην αίτηση και ο προϊστάμενος οφείλει να προβεί στην αιτούμενη διόρθωση, εάν δεν αποσταλεί από την αρμόδια υπηρεσία αρνητική απάντηση που απευθύνεται στον προϊστάμενο του αρμόδιου κτηματολογικού γραφείου εντός εξήντα (60) ημερών από την επίδοση της αίτησης στο ελληνικό Δημόσιο. Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης, ακόμη και χωρίς ειδική αιτιολογία, ο προϊστάμενος οφείλει να απορρίψει την αίτηση.Η διάταξη δεν αναφέρεται σε ποια υπηρεσία του Δημοσίου απευθύνεται η αίτηση ούτε με ποιο τρόπο γίνεται.

Η διάταξη αναφέρεται σε «επίδοση» και όχι κατάθεση της αίτησης και με δεδομένο ότι η απόδειξη της επίδοσης της αίτησης έχει έννομες συνέπειες σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της προθεσμίας των 60 ημερών η πλήρης απόδειξη ότι επιδόθηκε η αίτηση τεκμαίρεται εφόσον έχει γίνει με ένα από τους τρόπους τους οποίους δέχεται η δικονομία μας ότι μπορεί να γίνει η επίδοση των εγγράφων στα άρθρα 122 επ. ΚΠολΔικ..

Σύμφωνα με το άρθρο 122Α ΚΠολΔικ η επίδοση μπορεί να  διενεργείται και με ηλεκτρονικά μέσα από πιστοποιημένο για τον σκοπό αυτόν δικαστικό επιμελητή, εφόσον φέρουν εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή. Η επίδοση με ηλεκτρονικά μέσα, με παραλήπτη το Δημόσιο διενεργείται στην εκάστοτε αρμόδια αποκεντρωμένη υπηρεσία ή κεντρικό υποκατάστημα της περιφέρειας, όπου κατά τον χρόνο επίδοσης, έχει την έδρα του, ο διενεργών την επίδοση δικαστικός επιμελητής. Σε περίπτωση μη ύπαρξης αρμόδιας αποκεντρωμένης υπηρεσίας ή κεντρικού υποκαταστήματος της περιφέρειας, η επίδοση διενεργείται στην κεντρική έδρα των φορέων του πρώτου εδάφιου.

Είναι γεγονός οτι η διαδικασία που ορίζεται από τη σχετική διάταξη είναι νεφελώδης και δημιουργεί ερωτήματα: Σε ποιά υπηρεσία θα  κοινοποιείται η αίτηση; Πώς θα αποδεικνύεται η βεβαίωση της χρονολογίας καταθεσης της αίτησης; Πώς αποδεικνύεται οτι το Δημόσιο δεν απάντησε ή οτι απάντησε αρνητικά στην αίτηση; Για να προχωρήσει αυτή η διαδικασία είναι απαραίτητο να εκδοθεί σχετική εγκύκλιος και ακόμη πιό αποτελεσματικό θα ήταν να δημιουργηθεί από τον Φορέα μία εφαρμογή  αντίστοιχη του MyProperty όπου θα κατατίθεται η αίτηση και θα γίνεται ηλεκτρονικά τόσο η κοινοποίηση στο Δημόσιο όσο και η αποδοχή ή μή από το Δημόσιο και , τέλος, θα δημοσιεύεται η απόφαση του Προϊσταμένου του Κτηματολογικού Γραφείου.

Μέχρι να γίνιυν όλα αυτά  και έχοντας υπόψη μας ότι δεν είναι εκ των προτέρων γνωστό ποια υπηρεσία του Δημοσίου και με ποιό τρόπο θα διαχειρίζεται το συγκεκριμένο ακίνητο  τότε η ασφαλής λύση είναι να γίνει η επίδοση με δικαστικό επιμελητή στον θεσμικό εκπρόσωπο του Ελληνικού Δημοσίου που είναι το κεντρικό κατάστημα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους . Η πάροδος της προθεσμίας των 60 ημερών αναφέρεται σε τεκμαιρόμενη θετική απάντηση του Δημοσίου, συνεπώς σε περίπτωση που η απάντηση του Δημοσίου είναι θετική έστω και μετά την προθεσμία των 60 ημερών αυτό δεν αποτελεί κώλυμα για την αποδοχή της αιτούμενης διόρθωσης.

Να τονίσουμε ότι η παραπάνω διαδικασία δεν απαιτείται στις περιπτώσεις που ρητά ορίζονται από το νόμο ότι η σχετική αίτηση δεν κοινοποιείται στο Δημόσιο και συγκεκριμένα.

1.        Στην περίπτωση που το δημόσιο έγγραφο, με βάση το οποίο ζητείται η διόρθωση της εγγραφής, αποτελεί τίτλο εγγραπτέου δικαιώματος επί άλλου κτηματογραφηθέντος ακινήτου της ίδιας κτηματογραφηθείσας περιοχής, το οποίο δηλώθηκε και καταχωρίσθηκε στο κτηματολόγιο

2.        Στις περιπτώσεις που ο τίτλος του αιτούντος τη διόρθωση ή των δικαιοπαρόχων του (άμεσων ή απώτερων) είναι παραχωρητήριο του Ελληνικού Δημοσίου ή ΝΠΔΔ

3.        Στις περιπτώσεις όπου το ακίνητο είναι οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία και από το συσχετισμό του προσκομιζόμενου τίτλου κτήσης του αιτούντος και των δικαιοπαρόχων του προς την πράξη σύστασης της οριζόντιας ή κάθετης, αντίστοιχα, ιδιοκτησίας διαπιστώνεται ότι εξαντλείται το σύνολο των εξ αδιαιρέτου ποσοστών του εγγραπτέου δικαιώματος επί της οριζόντιας ή κάθετης αυτής ιδιοκτησίας

4.        Στις περιπτώσεις που στην οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία δεν αντιστοιχεί αυτοτελές κτηματολογικό φύλλο, αλλά το αντιστοιχούν σε αυτήν ποσοστό συγκυριότητας επί του γεωτεμαχίου εμφανίζεται με την ένδειξη «άγνωστου» ιδιοκτήτη 

 

 

5η  Εκδοση

Πρόσφατα άρθρα

πράξη εφαρμογής
Αποδεκτή απόκλιση εμβαδού ακινήτου στο κτηματολόγιο- Ποιο είναι το όριο και ποιες είναι οι συνέπειες αν υπερβαίνει το όριο αυτό
17 Μαΐου, 2023
lex
Κτήση κυριότητας με χρησικτησία κατά του Δημοσίου σε ανταλλάξιμο ακίνητο εντός σχεδίου με την άσκηση πράξεων νομής για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τα 10 έτη ( με νόμιμο τίτλο) ή τα 30 έτη ( χωρίς τίτλο) που έχουν συμπληρωθεί την 19-3-2003   
12 Μαΐου, 2023
Πότε η αγοραπωλησία ακινήτων θεωρείται «επιχειρηματική συναλλαγή» και φορολογείται
9 Μαΐου, 2023
lex
Η φορολογία της χρησικτησίας επί αποφάσεων διόρθωσης ανακριβών κτηματολογικών εγγραφών
15 Απριλίου, 2023
Η ανάληψη χρημάτων από κοινό λογαριασμό δεν συνιστά υπεξαίρεση. Η εσωτερική σχέση μεταξύ των συνδικαιούχων καθορίζει και το μεταξύ τους δικαίωμα αναγωγής. Συνδικαιούχος ο οποίος ανέλαβε ολόκληρο ή μέρος του υπολοίπου της κατάθεσης μεγαλύτερο της αναλογίας που του αντιστοιχούσε, μπορεί να εναχθεί για την καταβολή κάθε ποσού που έλαβε πέραν της αναλογούσας σε αυτόν μερίδας με βάση την εσωτερική σχέση
6 Απριλίου, 2023