Με έμφαση στα θέματα
Κτηματολογίου και Κληρονομιών
Το γραφείο ιδρύθηκε
το έτος 1975
Δίκτυο συνεργατών
σε όλη την Ελλάδα

Παρατείνεται η προθεσμία για άσκηση αγωγής διόρθωσης μέχρι 31-12-2020

Παρατείνεται για ακόμη μία φορά η προθεσμία του άρθρου 6 παρ. 2 Ν. 2664/1998  μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του 8ου έτους από την έναρξη λειτουργίας του κτηματολογικού γραφείου σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 102 παρ. 2α του Ν. 4623/2019 .

Η ρύθμιση αφορά τίς νέες κτηματογραφήσεις. Για τις κτηματογραφήσεις  προ της 2.8.2006 από την έναρξη λειτουργίας του κτηματολογικού γραφείου με τη διάταξη του άρθρου 102 παρ. 2 του Ν. 4623/2019 ( ΦΕΚ Α΄ 134/9-8-2019 ) έχουμε μία εντελώς διαφορετική ρύθμιση αφού προβλέπει ως καταληκτικη προθεσμία την 31-12-2020 χωρίς να λαμβάνει υπόψη της τον χρόνο έναρξη λειοτυργίας του κτηματολογικού γραφείου όπως συνέβαινε με τίς μέχρι σήμερα παρατάσεις.

Παρατείνεται η προθεσμία για άσκηση αγωγής διόρθωσης μέχρι 31-12-2020

Η διάταξη δημιούργησε σύγχυση ως πρός την έκταση εφαρμογής της και συγκεκριμένα άν έχει αναδρομική ισχύ και άν καταλαμβάνει τίς περιπτώσεις των περιοχών στις οποίες η προθεσμία ήδη έχει λήξει την 30-11-2018 ή τις περιοχές που έληξαν μετά την 30-11-2018 μέχρι σήμερα . Η διάταξη του άρθρου 102 παρ. 2 του Ν. 4623/2019 ορίζει οτι “Για τις περιοχές που κηρύχθηκαν υπό κτηματογράφηση πριν απο την έναρξη ισχύος του Ν. 3481/2006 (Α΄162) η αποκλειστική προθεσμία της περίπτωσης α΄της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 2664/1998 , εάν δεν είχε λήξει η ίδια ή οι παρατάσεις της μέχρι τις 30.11.2018 , λήγει στις 31.12.2020 ” .

Συνεπώς , για τις κτηματογραφήσεις οι οποίες έληξαν και οριστικοποιήθηκαν μέχρι την 30.11.2018 δεν χωρεί καμία παράταση  και η παράταση μέχρι 31-12-2020 καταλαμβάνει τις περιπτώσεις των περιοχών που η προθεσμία τους ( αρχική ή μετά από παρατάσεις ) έληγαν ή λήγουν  από 1.12.2018 μέχρι 31-12-2020  . Με τη ρύθμιση αυτή κάποιες περιοχές που έληγαν , με τίς παρατάσεις τα έτη 2021, 2022 ή 2023 λήγουν οπωσδήποτε στην  ενιαία προθεσμία πλέον που είναι η 31-12-2020 δηλαδή έχουμε συντόμευση τηςς πρθεσμίας και οχι παράταση .

Υπενθυμίζουμε οτι μαζί με τίς περιοχές που έληξαν το 2017 ανέρχονται σε  36 οι περιοχές που έκλεισαν οριστικά μέχρι  την 30-11-2018 και για τις οποίες ισχύει πλέον το αμάχητο τεκμήριο κυριότητας του άρθρου 7 του Ν. 2664/1998 . Τις περιοχές αυτές μπορείτε να τίς δείτε σε πίνακα  ΕΔΩ. Όπως είναι γνωστό με τη διάταξη του άρθρου 18 του Ν. 4551/2018 ( ΦΕΚ Α΄116/2-7-2018)  παρατάθηκε για εννέα (9) επιπλέον μήνες απο την αρχική προθεσμία των 14 ετών απο την έναρξη λειτουγίας του κτηματολογικού γραφείου , αποκλειστικά για τις περιοχές εκείνες στις οποίες έληγε η προθεσμία  εντός του έτους 2018, η προθεσμία του άρθρου 6 παρ. 2 του Ν. 2664/1998, σχετικά με τη δυνατότητα άσκησης αγωγής, από όποιον έχει έννομο συμφέρον, σε περίπτωση ανακριβούς πρώτης εγγραφής στα κτηματολογικά βιβλία, προκειμένου να αναγνωρισθεί το προσβαλλόμενο δικαίωμα και να γίνει η απαιτούμενη διόρθωση.

Η ρύθμιση είχε αναδρομική ισχύ από 3-1-2018 και ακολούθησε προηγούμενη ρύθμιση με την οποία παρατάθηκαν οι προθεσμίες για 3 μήνες και συνεπώς ακόμη και αυτές που έληξαν στο 3μηνο παρατείνονται για 9 μήνες όπως και με την  εγκύκλιο ΑΠ 43/1900898/10.01.2019 της Ελληνικό Κτηματολόγιο.Η ρύθμιση αφορούσε 90 περιοχές σε όλη την Ελλάδα. Για να δείτε όλες τίς περιοχές που περαιώνονταν εντός του 2019 και των επομένων ετών δείτε ( πληροφοριακά και μόνο μιά και δεν ισχύουν πλέον αυτές οι προθεσμίες ) τον ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ που συνέταξε η ΠΟΜΙΔΑ με όλες τίς περιοχές της χώρας . Σημειώνουμε εδώ οτι για τίς περιοχές αυτές  πλέον δεν ισχύει η προθεσμία των 16 ετών απο την έναρξη λειτουργίας του κτηματολογικού γραφείου καθώς όλες οι παλιές κτηματογραφήσεις έχουν πλέον ως ενιαία προθεσμία περαίωσης την 31-12-2020. Αυτό πρακτικά σημαίνει οτι με  την οριστικοποίηση των αρχικών εγγραφών δημιουργείται το αμάχητο τεκμήριο υπέρ των φερομένων με τίς πρώτες αυτές εγγραφές ως δικαιούχων για τα δικαιώματα στα οποία αυτές αφορούν ( άρθρο 7 παρ. 1 Ν. 2664/1998) . Ιδιαίτερη σημασία έχει άν το ακίνητο έχει καταγραφεί στις πρώτες εγγραφές ως “άγνωστου ιδιοκτήτη” διότι τα ακίνητα αυτά μετά την οριστικοποίηση των αρχικών εγγραφών περιέρχονται εκ του νόμου στο Ελληνικό Δημόσιο και ο ιδιοκτήτης δεν μπορεί πλέον να ζητήσει την αυτούσια απόδοση του ακινήτου αλλά έχει όπως και στα άλλα ακίνητα χρηματική αξίωση κατά του Ελληνικού Δημοσίου .

Ιδιαίτερα προβλήματα είναι βέβαιο οτι θα δημιουργηθούν σε πολυόροφες οικοδομές όπου δεν εξαντλήθηκαν τα ποσοστά συγκυριότητας και τα εναπομείναντα ποσοστά καταχωρήθηκαν ως ΑΓΝΩΣΤΟΣ. Αυτά τα ποσοστά περιέρχονται στο Δημόσιο και έτσι καθίσταται συγκύριος σε απεριόριστο αριθμό ακινήτων  με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό ….

Δ Εκδοση

Πρόσφατα άρθρα

ΜονΠρωτΘεσ 1853/2021 Σε περίπτωση που οριστικοποιηθούν οι πρώτες εγγραφές αυτός που αναγράφεται στο κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου αποκτά την κυριότητα αυτού- Τι δικαιώματα έχει ο αληθής κύριος – Πως μπορεί να επανακτήσει την κυριότητα του ακινήτου που απώλεσε λόγω οριστικοποίησης των πρώτων εγγραφών
Μάρτιος 30, 2021
ΜονΠρωτΘεσ/νίκης 41158/2006. Η διάταξη του άρθρου 6 παρ. 8 πρέπει να ερμηνευτεί διασταλτικά, ώστε να συμπεριλάβει και άλλα πλην του εμβαδού, εσφαλμένως καταχωρηθέντα στοιχεία των πρώτων εγγραφών, όπως το είδος του εμπράγματου δικαιώματος, τη διεύθυνση ή τον όροφο που κείται το ακίνητο, τον τίτλο κτήσης, τα ποσοστά συγκυριότητας επί του γεωτεμαχίου που αναλογούν σε οριζόντιες ή κάθετες ιδιοκτησίες κ.ά.
Μάρτιος 6, 2021
Πως (δεν) θα λειτουργούν τα Κτηματολογικά Γραφεία για το διάστημα 8η – 15η Μαρτίου 2021 στις διάφορες περιοχές της χώρας- Κλείνουν εντελώς στις «κόκκινες» περιοχές
Μάρτιος 6, 2021
ΕφετΠειρ 533/2020 Σε αγωγή κατά του Δημοσίου ο ενάγων δεν είναι υποχρεωμένος να επικαλεστεί και να αποδείξει ότι το επίδικο ακίνητο δεν είναι δημόσιο ή ότι εξαιρείται της χρησικτησίας, αυτό μπορεί να γίνει με ένσταση του Δημοσίου η οποία πρέπει να προταθεί και να αποδειχθεί . Σε ποιόν ανήκει ο παλιός Αιγιαλός
Μάρτιος 5, 2021
Έρευνα των κτηματολογικών εγγραφών από το γραφείο εντός του Μαρτίου, ψηφιοποίηση αρχείων υποθηκοφυλακείου! Το mega-project του Κ.Πιερρακάκη που θα απελευθερώσει πόρους και χρόνο και θα μας μεταφέρει από τη λίθινη στη νέα ψηφιακή εποχή.
Φεβρουάριος 27, 2021