Με έμφαση στα θέματα
Κτηματολογίου και Κληρονομιών
Το γραφείο ιδρύθηκε
το έτος 1975
Δίκτυο συνεργατών
σε όλη την Ελλάδα

Πράξη εφαρμογής: Παραγραφή της εισφοράς σε χρήμα αν δεν βεβαιωθεί εντός 5 ετών

Η εισφορά σε χρήμα για τις περιοχές όπου συντάσσεται πράξη εφαρμογής του Ν. 1337/1983 υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ.2 του Ν.3212/2003 δηλαδή υπολογίζεται με βάση το εμβαδόν της ιδιοκτησίας όπως διαμορφώνεται με την πράξη εφαρμογής και την τιμή ζώνης του οικοπέδου κατά το χρόνο κύρωσης της πράξης εφαρμογής. Η εισφορά μπορεί να βεβαιώνεται απευθείας από τα αρμόδια όργανα του οικείου ΟΤΑ (αντί της Πολεοδομικής Υπηρεσίας) στο αρμόδιο Δημόσιο Ταμείο, ενώ για τους δήμους που έχουν δική τους Ταμειακή Υπηρεσία, η εισφορά βεβαιώνεται απ’ ευθείας στην υπηρεσία αυτή, μετά την κύρωση της πράξης. Για τη διαδικασία υπολογισμού της εισφοράς σε χρήμα προβλέπει αναλυτικά η Εγκύκλιος 31/2004 η οποία κοινοποιήθηκε με το ΔΤΕ /β/οικ.10888/405/05.03.2004 έγγραφο του ΥΠΕΧΩΔΕ.

Δημιουργήθηκε θέμα σχετικά με το χρόνο βεβαίωση της εισφοράς σε χρήμα από τους ΟΤΑ με το Υπουργείο Εσωτερικών να δέχεται οτι δεν υπάρχει προθεσμία για την βεβαίωση της εισφοράς σε χρήμα με το  αριθμ.πρωτ. 32740/29-11-2013 έγγραφό του  στο οποίο διατυπώνονταν η γνώμη ότι η αξίωση των ΟΤΑ για τη βεβαίωση της εισφοράς σε χρήμα από τις πράξεις εφαρμογής δεν υπόκειται στην αποσβεστική προθεσμία του άρθρου 2 του 344/1968 η οποία καθορίζει οτι τα κάθε λογής έσοδα των ΟΤΑ θα πρέπει να βεβαιώνοντα εντός αποσβεστικής προθεσμίας 5 ετών. Αυτό ήταν αντίθετο πρός το νόμο και μετά από προσφθυγές των πολιτών  εκδόθηκαν πολλές αποφάσεις διοικητικών δικαστηρίων ( ΔιοικΕφΧανίων 2428/2020 , ΔιοικΕφετΑθηνών 956/2016 , ΔιοικητΠρωτΑθηνών 2428/2020) οι οποίες έκριναν ότι η εισφορά σε χρήμα θα πρέπει να βεβαιωθεί εντός αποκλειστικής προθεσμίας 5 ετών άλλως παραγράφεται) με αποτέλεσμα το  Υπουργείο Εσωτερικών με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 94670/21-12-2021 έγγραφό του προς τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις του Κράτους να ανακαλέσει το προηγούμενο και να δώσει εντολή ώστε  να δοθούν οι σχετικές οδηγίες προς του ΟΤΑ για την ομοιόμορφη εφαρμογή των σχετικών διατάξεων.

Για να φτάσει σε αυτή την απόφαση του Υπουργείο Εσωτερικών υποβλήθηκε ερώτημα προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους το οποίο με την με αριθμό 170/2020 γνωμοδότησή του  – η οποία έγινε δεκτή από τον υπουργό – δέχεται οτι «Ενόψει όλων των ανωτέρω, συνάγεται ότι το δικαίωμα των Ο.Τ.Α. προς βεβαίωση εισφοράς σε χρήμα κατά των υπόχρεων ιδιοκτητών υπόκειται στην πενταετή αποσβεστική προθεσμία που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 του α.ν. 344/1968, η οποία άρχεται από το τέλος του έτους, κατά το οποίο κυρώθηκε η πράξη εφαρμογής, ως έτος στο οποίο, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 9 του ν. 1337/1983, ανάγεται η εισφορά αυτή, με την επιφύλαξη των οριζομένων εξαιρετικών περιπτώσεων στο β’ εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του α.ν. 344/1968. Περαιτέρω, οι αξιώσεις των Ο.Τ.Α. προς είσπραξη από τους υπόχρεους ιδιοκτήτες της εισφοράς σε χρήμα παραγράφονται μετά την παρέλευση πενταετίας (5) από την οριστική βεβαίωση αυτών.»

 

Πράξη εφαρμογής: Παραγραφή της εισφοράς σε χρήμα αν δεν βεβαιωθεί εντός 5 ετών

 

 

5η  Εκδοση

Πρόσφατα άρθρα

πράξη εφαρμογής
Αποδεκτή απόκλιση εμβαδού ακινήτου στο κτηματολόγιο- Ποιο είναι το όριο και ποιες είναι οι συνέπειες αν υπερβαίνει το όριο αυτό
17 Μαΐου, 2023
lex
Κτήση κυριότητας με χρησικτησία κατά του Δημοσίου σε ανταλλάξιμο ακίνητο εντός σχεδίου με την άσκηση πράξεων νομής για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τα 10 έτη ( με νόμιμο τίτλο) ή τα 30 έτη ( χωρίς τίτλο) που έχουν συμπληρωθεί την 19-3-2003   
12 Μαΐου, 2023
Πότε η αγοραπωλησία ακινήτων θεωρείται «επιχειρηματική συναλλαγή» και φορολογείται
9 Μαΐου, 2023
lex
Η φορολογία της χρησικτησίας επί αποφάσεων διόρθωσης ανακριβών κτηματολογικών εγγραφών
15 Απριλίου, 2023
Η ανάληψη χρημάτων από κοινό λογαριασμό δεν συνιστά υπεξαίρεση. Η εσωτερική σχέση μεταξύ των συνδικαιούχων καθορίζει και το μεταξύ τους δικαίωμα αναγωγής. Συνδικαιούχος ο οποίος ανέλαβε ολόκληρο ή μέρος του υπολοίπου της κατάθεσης μεγαλύτερο της αναλογίας που του αντιστοιχούσε, μπορεί να εναχθεί για την καταβολή κάθε ποσού που έλαβε πέραν της αναλογούσας σε αυτόν μερίδας με βάση την εσωτερική σχέση
6 Απριλίου, 2023