Με έμφαση στα θέματα
Κτηματολογίου και Κληρονομιών
Το γραφείο ιδρύθηκε
το έτος 1975
Δίκτυο συνεργατών
σε όλη την Ελλάδα

Πράξη εφαρμογής: Παραγραφή της εισφοράς σε χρήμα αν δεν βεβαιωθεί εντός 5 ετών

Η εισφορά σε χρήμα για τις περιοχές όπου συντάσσεται πράξη εφαρμογής του Ν. 1337/1983 υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ.2 του Ν.3212/2003 δηλαδή υπολογίζεται με βάση το εμβαδόν της ιδιοκτησίας όπως διαμορφώνεται με την πράξη εφαρμογής και την τιμή ζώνης του οικοπέδου κατά το χρόνο κύρωσης της πράξης εφαρμογής. Η εισφορά μπορεί να βεβαιώνεται απευθείας από τα αρμόδια όργανα του οικείου ΟΤΑ (αντί της Πολεοδομικής Υπηρεσίας) στο αρμόδιο Δημόσιο Ταμείο, ενώ για τους δήμους που έχουν δική τους Ταμειακή Υπηρεσία, η εισφορά βεβαιώνεται απ’ ευθείας στην υπηρεσία αυτή, μετά την κύρωση της πράξης. Για τη διαδικασία υπολογισμού της εισφοράς σε χρήμα προβλέπει αναλυτικά η Εγκύκλιος 31/2004 η οποία κοινοποιήθηκε με το ΔΤΕ /β/οικ.10888/405/05.03.2004 έγγραφο του ΥΠΕΧΩΔΕ.

Δημιουργήθηκε θέμα σχετικά με το χρόνο βεβαίωση της εισφοράς σε χρήμα από τους ΟΤΑ με το Υπουργείο Εσωτερικών να δέχεται οτι δεν υπάρχει προθεσμία για την βεβαίωση της εισφοράς σε χρήμα με το  αριθμ.πρωτ. 32740/29-11-2013 έγγραφό του  στο οποίο διατυπώνονταν η γνώμη ότι η αξίωση των ΟΤΑ για τη βεβαίωση της εισφοράς σε χρήμα από τις πράξεις εφαρμογής δεν υπόκειται στην αποσβεστική προθεσμία του άρθρου 2 του 344/1968 η οποία καθορίζει οτι τα κάθε λογής έσοδα των ΟΤΑ θα πρέπει να βεβαιώνοντα εντός αποσβεστικής προθεσμίας 5 ετών. Αυτό ήταν αντίθετο πρός το νόμο και μετά από προσφθυγές των πολιτών  εκδόθηκαν πολλές αποφάσεις διοικητικών δικαστηρίων ( ΔιοικΕφΧανίων 2428/2020 , ΔιοικΕφετΑθηνών 956/2016 , ΔιοικητΠρωτΑθηνών 2428/2020) οι οποίες έκριναν ότι η εισφορά σε χρήμα θα πρέπει να βεβαιωθεί εντός αποκλειστικής προθεσμίας 5 ετών άλλως παραγράφεται) με αποτέλεσμα το  Υπουργείο Εσωτερικών με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 94670/21-12-2021 έγγραφό του προς τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις του Κράτους να ανακαλέσει το προηγούμενο και να δώσει εντολή ώστε  να δοθούν οι σχετικές οδηγίες προς του ΟΤΑ για την ομοιόμορφη εφαρμογή των σχετικών διατάξεων.

Για να φτάσει σε αυτή την απόφαση του Υπουργείο Εσωτερικών υποβλήθηκε ερώτημα προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους το οποίο με την με αριθμό 170/2020 γνωμοδότησή του  – η οποία έγινε δεκτή από τον υπουργό – δέχεται οτι «Ενόψει όλων των ανωτέρω, συνάγεται ότι το δικαίωμα των Ο.Τ.Α. προς βεβαίωση εισφοράς σε χρήμα κατά των υπόχρεων ιδιοκτητών υπόκειται στην πενταετή αποσβεστική προθεσμία που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 του α.ν. 344/1968, η οποία άρχεται από το τέλος του έτους, κατά το οποίο κυρώθηκε η πράξη εφαρμογής, ως έτος στο οποίο, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 9 του ν. 1337/1983, ανάγεται η εισφορά αυτή, με την επιφύλαξη των οριζομένων εξαιρετικών περιπτώσεων στο β’ εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του α.ν. 344/1968. Περαιτέρω, οι αξιώσεις των Ο.Τ.Α. προς είσπραξη από τους υπόχρεους ιδιοκτήτες της εισφοράς σε χρήμα παραγράφονται μετά την παρέλευση πενταετίας (5) από την οριστική βεβαίωση αυτών.»

 

Πράξη εφαρμογής: Παραγραφή της εισφοράς σε χρήμα αν δεν βεβαιωθεί εντός 5 ετών

 

 

5η  Εκδοση

Πρόσφατα άρθρα

Τέθηκε σε διαβούλευση το νομοσχέδιο με τις νέες ρυθμίσεις για το κτηματολόγιο – Τι προβλέπει για τις διορθώσεις των ανακριβών εγγραφών και τα άγνωστου ιδιοκτήτη
18 Νοεμβρίου, 2023
ΑΠ 1553/2009 – Νόμιμη η επέκταση του δικαιώματος ανέγερσης σε ύψος ( αέρας) ακόμη και σε αυθαίρετο κτίσμα που έχει νομιμοποιηθεί
21 Οκτωβρίου, 2023
Ηλεκτρονικά παράβολα στις συναλλαγές με τα υποθηκοφυλακεία – Κωδικοί παραβόλων
8 Οκτωβρίου, 2023
Μέχρι πότε μπορεί να γίνει η αποποίηση της κληρονομιάς απο ανήλικο
6 Σεπτεμβρίου, 2023
Πληρωμή του φόρου κληρονομιάς με τη μεταβίβαση ακινήτου στο Δημόσιο ( ΣτΕ 278/2023)
29 Αυγούστου, 2023