Με έμφαση στα θέματα
Κτηματολογίου και Κληρονομιών
Το γραφείο ιδρύθηκε
το έτος 1975
Δίκτυο συνεργατών
σε όλη την Ελλάδα

ΜονΠρωτΘεσ 11169/2021: Οριζόντια ιδιοκτησία χωρίς να υπάρχει στο κτηματολογικό φύλλο ΚΑΕΚ αγνώστου ιδιοκτήτη ( «κουβάς») . Πώς διορθώνεται

Με την απόφαση αυτή γίνεται δεκτό ότι περίπτωση ανακρίβειας πρώτης κτηματολογικής εγγραφής συνιστά και η μη καταχώριση υπαρκτής οριζόντιας ιδιοκτησίας στο ΚΑΕΚ του γεωτεμαχίου και ταυτόχρονα η μη ύπαρξη ΚΑΕΚ για τα υπολειπόμενα ποσοστά συνιδιοκτησίας επί του γεωτεμαχίου που συνήθως καταχωρούνται με την ένδειξη «άγνωστος» (ο λεγόμενος «κουβάς»).

ΜονΠρωτΘεσ 11169/2021: Οριζόντια ιδιοκτησία χωρίς να υπάρχει στο κτηματολογικό φύλλο ΚΑΕΚ αγνώστου ιδιοκτήτη ( «κουβάς») . Πώς διορθώνεται

Συγκεκριμένα η απόφαση είχε να αντιμετωπίσει την περίπτωση όπου αρχικά είχε συσταθεί νόμιμα οριζόντια ιδιοκτησία , το σχετικό δικαίωμα επ’ αυτής είχε αποκτηθεί με τα προσόντα της έκτακτης χρησικτησίας αλλά δεν είχε υποβληθεί δήλωση ιδιοκτησίας κατά την κτηματογράφηση και συνεπώς δεν περιλαμβάνονταν στις οριζόντιες ιδιοκτησίες του ΚΑΕΚ του γεωτεμαχίου. Παράλληλα, όμως, δεν υπήρχε μεταξύ των εκτεταμένων ΚΑΕΚ του γεωτεμαχίου κάποια οριζόντια ιδιοκτησία με τα υπολειπόμενα ποσοστά και με την ένδειξη “άγνωστος” ( ο λεγόμενος “κουβάς” ) .

Η απόφαση δέχεται την αίτηση και διατάσσει την καταχώριση του δικαιώματος κυριότητας με τρόπο κτήσης τη χρησικτησία δεχόμενη μεταξύ άλλων οτι ” Προκειμένου να διορθωθεί η ανωτέρω ανακρίβεια έχει διατυπωθεί στη θεωρία η άποψη την οποία υιοθετεί το παρόν Δικαστήριο ότι οι περιπτώσεις αυτές αξιολογούνται ως «οιονεί αγνώστου ιδιοκτήτη» και επομένως πρέπει να αντιμετωπίζονται νομικά ως εγγραφές αγνώστου ιδιοκτήτη (Κ. Πλιάτσικας «Η διόρθωση ανακριβούς πρώτης κτηματολογικής εγγραφής – Συμβολή στην ερμηνεία του άρθρου 6 παρ. 2 Ν 2664/1998» εκδόσεις Σάκκουλα 2019 σελ. 187). Η λύση αυτή δίνει τη δυνατότητα στον αληθινό δικαιούχο που παραλείφθηκε κατά τις πρώτες εγγραφές να θεωρείται κατά πλάσμα δικαίου ότι περιλαμβάνεται στους άγνωστους ιδιοκτήτες του γεωτεμαχίου μολονότι δεν υφίσταται ΚΑΕΚ οριζόντιας ιδιοκτησίας με τα υπολειπόμενα ποσοστά επί του γεωτεμαχίου με την ένδειξη «άγνωστος ιδιοκτήτης» από το οποίο θα ζητήσει την αφαίρεση του ποσοστού που αντιστοιχεί στην ιδιοκτησία του”.

Βλ. πλήρες κείμενο της απόφασης ΕΔΩ

 

5η  Εκδοση

Πρόσφατα άρθρα

lex
Επικοινωνία με τους αρμόδιους του Φορέα ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ: Όλα τα τηλέφωνα και οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις των κεντρικών υπηρεσιών και των κτηματολογικών γραφείων
22 Νοεμβρίου, 2022
Διόρθωση αρχικής εγγραφής με βάση αμετάκλητη απόφαση που εκδόθηκε επί αγωγής περί κλήρου
18 Νοεμβρίου, 2022
lex
Πράξη εφαρμογής: Παραγραφή της εισφοράς σε χρήμα αν δεν βεβαιωθεί εντός 5 ετών
14 Νοεμβρίου, 2022
Νέα παράταση για τις διορθώσεις σε 296 ΟΤΑ μέχρι 31-12-2023 . Ποιες περιοχές «κλείνουν» 31-12-2023 ! Ποιες οι συνέπειες αν δεν διορθωθούν τα λάθη?
9 Νοεμβρίου, 2022
ΜονΠρωτΘεσ 3040/2021: Χρησικτησία στην τελευταία οριζόντια ιδιοκτησία χωρίς πράξη σύστασης
6 Νοεμβρίου, 2022