Με έμφαση στα θέματα
Κτηματολογίου και Κληρονομιών
Το γραφείο ιδρύθηκε
το έτος 1975
Δίκτυο συνεργατών
σε όλη την Ελλάδα

Μαγουλά – Κεχαγιόγλου & Συνεργάτες

Συμβόλαια

Για την σύνταξη οποιασδήποτε εμπράγματης δικαιοπραξίας ( μεταβίβαση κυριότητας , γονική παροχή , σύσταση επικαρπίας , σύσταση δουλείας , εγγραφή υποθήκης, εισφορά ακινήτου σε σύσταση εταιρίας ) και γενικά για κάθε πράξη του εμπραγμάτου δικαίου που έχει ως αντικείμενο ακίνητο είναι απαραίτητο για την εγκυρότητά του να συνταγεί συμβολαιογραφικό έγγραφο και να μεταγραφεί στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο ή το Κτηματολογικό Γραφείο διαφορετικά η πράξη δεν παράγει αποτελέσματα. Με τη συμβολαιογραφική πράξη τα συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις το ένα έναντι του άλλου και καθορίζουν τους όρους της μεταβίβασης (τίμημα , παράδοση του ακινήτου κλπ).

Το κόστος της μεταβίβασης ενός ακινήτου  εξαρτάται από τα πρόσωπα τα οποία θα χρειαστεί να εμπλακούν στη συγκεκριμένη μεταβίβαση του ακινήτου.

Μεσιτική αμοιβή

Για την υπόδειξη του ακινήτου εφόσον μεσολαβήσει πιστοποιημένος μεσίτης ακινήτων θα πρέπει  να συμφωνηθεί η αμοιβή του με την υπογραφή συμφωνητικού . Η υπογραφή συμφωνητικού είναι υποχρεωτική από το νόμο διαφορετικά σε περίπτωση μη υπογραφής συμφωνητικού ή υπογραφής από μη πιστοποιημένο ως μεσίτη πρόσωπο είναι άκυρη και δεν οφείλεται αμοιβή (ΑΠ 922/2019). Η αμοιβή αυτή δεν καθορίζεται από το νόμο ( άρθρα 197-204 Ν. 4072/2012ΦΕΚ Α 86/11-4-2012 ) , είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμη , εξαρτάται από την αξία του ακινήτου ( όσο μεγαλώνει η αξία τόσο μειώνεται η αμοιβή) και η συνήθης αμοιβή ανέρχεται σε 2% πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ.

Φορολογία

Ο φόρος μεταβίβασης είναι 3% και επί του ποσού του φόρου προστίθεται 3% υπέρ του τοπικού ΟΤΑ και συνολικά είναι 3,09% . Για νεόδμητες οικοδομές με άδεια μετά το 2006 επιβάλλεται ΦΠΑ 24% αλλά η σχετική επιβάρυνση έχει ανασταλεί μέχρι την 31-12-2022 ενώ για την αγορά πρώτης κατοικίας υπάρχει πλήρης απαλλαγή από τον φόρο.

Συμβολαιογραφικά έξοδα

Για την κατάρτιση πράξεων, το αντικείμενο των οποίων αποτιμάται σε χρήμα, ο συμβολαιογράφος εισπράττει:

α) πάγια αμοιβή είκοσι (20) ευρώ και αναλογική αμοιβή, η οποία υπολογίζεται με βάση την συνολική αξία που δηλώνεται στο συμβόλαιο ή τη μεγαλύτερη αξία που καθορίζεται από την αρμόδια αρχή, προσωρινά ή οριστικά. Το ποσοστό της αμοιβής αυτής, ανάλογα με το ύψος της αξίας του αντικειμένου της συναλλαγής, καθορίζεται ως εξής:

 • Για ποσό έως 120.000 ευρώ σε ποσοστό 0,80%
 • Για ποσό από 120.000,01 έως 380.000,00 σε ποσοστό 0,70%
 • Για ποσό από 380.000,01 έως 2.000.000,00 ευρώ σε ποσοστό 0,65%
 • Για ποσό από 2.000.000,01 έως 5.000.000,00 ευρώ σε ποσοστό 0,55%
 • Για ποσό από 5.000.000,01 έως 8.000.000,00 ευρώ σε ποσοστό 0,50%
 • Για ποσό από 8.000.000,01 έως 10.000.000,00 ευρώ σε ποσοστό 0,40%
 • Για ποσό από 10.000.000,01 έως 12.000.000,00 ευρώ σε ποσοστό 0,30%
 • Για ποσό από 12.000.000,01 έως 20.000.000,00 ευρώ σε ποσοστό 0,25%
 • Για ποσό από 20.000.000,01 και άνω σε ποσοστό 0,10%

β) Για κάθε πρόσθετο φύλλο των συμβολαιογραφικών πράξεων, για τις οποίες η αναλογική αμοιβή προσδιορίζεται σύμφωνα με τα ανωτέρω κλιμάκια, ευρώ πέντε (5,00).

γ) Για κάθε φύλλο των αντιγράφων των ίδιων ως άνω συμβολαιογραφικών πράξεων, εφόσον τα αντίγραφα αυτά εκδίδονται αμέσως με την κατάρτιση της πράξεως, ευρώ τέσσερα (4,00). Τα τέλη και δικαιώματα για την έκδοση των αντιγράφων αυτών πρέπει να αναγράφονται επί του πρωτοτύπου συμβολαίου, μαζί με τα λοιπά δικαιώματα, όπως ανωτέρω καθορίζονται .

Τα συμβολαιογραφικά έξοδα βαρύνουν τον αγοραστή και ανέρχονται στο ποσό που υπολογίζει και αναγράφει απαραίτητα ο συμβολαιογράφος στις τελευταίες σελίδες του συμβολαίου. Αυτή είναι και η απόδειξη για την εφορία της αμοιβής που καταβλήθηκε και επιβαρύνονται με ΦΠΑ.

Δικηγορική αμοιβή

Από το 2014 η παράσταση του δικηγόρου στα συμβόλαια είναι προαιρετική , είναι χρήσιμη πάντως για την ασφάλεια των συναλλαγών και την προστασία των συμφερόντων των συμβαλλομένων ιδιαίτερα του αγοραστή. Η αμοιβή του δικηγόρου καθορίζεται με συμφωνία μεταξύ του πελάτη και του δικηγόρου . Αν δεν υπάρχει συμφωνία τότε η αμοιβή του δικηγόρου καθορίζεται από το νόμο  και είναι κλιμακούμενη ανάλογα με την αξία της δικαιοπραξίας ως εξής:

 • Για ποσό έως 44.000 ευρώ είναι 1%,
 • από 44.001 έως 1.400.000 ευρώ 0,5%,
 • από 1.400.001 έως 3.000.000 ευρώ 0,4%,
 • από 3.000.001 έως 6.000.000 ευρώ 0,3%,
 • από 6.000.001 έως 15.000.000 ευρώ 0,2%,
 • από 15.000.001 έως 30.000.000 ευρώ 0,1%,
 • από 30.000.001 έως 60.000.000 ευρώ 0,05% και τέλος
 • από 60.000.001 και πάνω 0,01%

Η παραπάνω αμοιβή βαρύνεται με Φ.Π.Α 24%.

Έξοδα Υποθηκοφυλακείο

Τα έξοδα για την μεταγραφή του συμβολαίου στο υποθηκοφυλακείο της περιοχής του ακινήτου υπολογίζονται με συντελεστή 0,475% χωρίς όριο. Ειδικά για τις περιοχές όπου λειτουργεί Κτηματολόγιο υπάρχει μία πρόσθετη επιβάρυνση 0,1% Ο υποθηκοφύλακας στα άμισθα υποθηκοφυλακεία εκδίδει Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών στην οποία επιβαρύνει και ΦΠΑ 24%.

ΚΟΣΤΟΣ ΑΓΟΡΑΣ
Ποιος πληρώνει?
Φόρος μεταβίβασης3.09%- 24%Αγοραστής
Υποθηκοφυλακείο/Κτηματολόγιο0.48% – 0.68%Αγοραστής
Συμβολαιογράφος0.8% – 1% (+ 24% VAT)Αγοραστής
Δικηγόρος1% – 2% (+ 24% VAT)Αγοραστής
Μεσίτης1% – 2% (+ 24% VAT)
1% – 2% (+ 24% VAT)
Αγοραστής
Πωλητής
Συνολικό κόστος για τον αγοραστή:7.04% – 30.88%
Συνολικό κόστος για τον πωλητή:1.24% – 2.48%

Το κόστος της γονικής παροχής είναι μικρότερο γιατί ο φόρος είναι μηδενικός για ποσά μέχρι € 150.000 και 1% για ποσά από 150.000 έως 300.000 ενώ δεν έχει μεσιτικά έξοδα

ΚΌΣΤΟΣ Γονικής Παροχής
Ποιος πληρώνει?
Φόρος γονικής παροχήςΈως € 150.000 – 0%

Από 150.001-300.000 1%

Δωρεοδόχος
Υποθηκοφυλακείο/Κτηματολόγιο0.48% – 0.68%Δωρεοδόχος
Συμβολαιογράφος0.8% – 1% (+ 24% VAT)Δωρεοδόχος
Δικηγόρος1% – 2%Δωρεοδόχος
Συνολικό κόστος για τον δωρεοδόχο:2.28% – 4.68%

Το γραφείο μας αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για τη σύνταξη το σχεδίου του συμβολαίου και τη διεκπεραίωση όλης της διαδικασίας για την μεταβίβαση το ακινήτου .

 

Με τη διάταξη του άρθρου 5 του Ν. 4821/2021 εισήχθη ένα ακόμη πιστοποιητικό το οποίο απαιτείται για την κατάρτιση εμπράγματης δικαιοπραξίας και την έκδοση οικοδομικής...
Περισσότερα...
lex
Όρια εξουσίας μεταγραφοφύλακα να ελέγχει τη νομιμότητα του υπό μεταγραφή τίτλου. Άρνηση μεταγραφοφύλακα να προβεί σε μεταγραφή συμβολαίου πώλησης λόγω διαφοράς εκτάσεως λόγω αυθαίρετων κτισμάτων....
Περισσότερα...
lex
Ο τύπος του ιδιωτικού εγγράφου, που απαιτείται για τις καταρτιζόμενες ως άνω συμβάσεις μεσιτείας ακινήτου, είναι συστατικός και όχι αποδεικτικός και για το λόγο αυτό...
Περισσότερα...
Υπολογισμός τελών και δικαιωμάτων στο κτηματολόγιο
Μία σύγχρονη και προσβάσιμη εφαρμογή σε όλους τους ενδιαφερόμενους που θέλουν να εγγράψουν στο κτηματολόγιο τα συμβόλαια μεταβίβασης παρέχεται απο τίς ηλεκτρονικές υπηρεσίες του κτηματολογίου....
Περισσότερα...
SYMBOLEO
Με το 76419/09-09-2013 έγγραφο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων προς τους Προϊσταμένους Εισαγγελιών Πρωτοδικών της χώρας (με την παράκληση να ενημερώσουν τα άμισθα...
Περισσότερα...

5η  Εκδοση

Πρόσφατα άρθρα

Εξαίρεση από το χαρακτήρα ως δασικής έκτασης της αναγκαίας επιφάνειας για την οποία έχει εκδοθεί νόμιμα οικοδομική άδεια πριν από το Ν. 4030/2011 η οποία δεν έχει ανακληθεί ή ακυρωθεί . Ποια δικαιολογητικά απαιτούνται
27 Ιανουαρίου, 2024
Νέα παράταση για τις διορθώσεις στις αρχικές εγγραφές μέχρι 30-11-2024 . Ποιες περιοχές «κλείνουν» 30-11-2024 ! Ποιες οι συνέπειες αν δεν διορθωθούν τα λάθη?
23 Δεκεμβρίου, 2023
Δεύτερη ευκαιρία για διορθώσεις μέχρι 30.11.2024 σε 36 περιοχές που είχαν κλείσει οριστικά από το 2018
15 Δεκεμβρίου, 2023
Τέθηκε σε διαβούλευση το νομοσχέδιο με τις νέες ρυθμίσεις για το κτηματολόγιο – Τι προβλέπει για τις διορθώσεις των ανακριβών εγγραφών και τα άγνωστου ιδιοκτήτη
18 Νοεμβρίου, 2023
ΑΠ 1553/2009 – Νόμιμη η επέκταση του δικαιώματος ανέγερσης σε ύψος ( αέρας) ακόμη και σε αυθαίρετο κτίσμα που έχει νομιμοποιηθεί
21 Οκτωβρίου, 2023