Με έμφαση στα θέματα
Κτηματολογίου και Κληρονομιών
Το γραφείο ιδρύθηκε
το έτος 1975
Δίκτυο συνεργατών
σε όλη την Ελλάδα

Μαγουλά – Κεχαγιόγλου & Συνεργάτες

Μισθώσεις
Οι μισθώσεις διακρίνονται σε μισθώσεις κατοικίας και επαγγελματικές μισθώσεις. Υποκατηγορία των μισθώσεων κατοικίας είναι οι βραχυχρόνιες μισθώσεις στο πλαίσιο της οικονομίας διαμοιρασμού  ( μισθώσεις airBNB) που διέπονται από ένα ιδιαίτερο καθεστώς .

Οι μισθώσεις της κύριας κατοικίας ρυθμίζονται από το Ν. 1703/1997 , έχουν ελάχιστη διάρκεια 3 έτη έστω και αν συμφωνηθούν για μικρότερο χρονικό διάστημα  και το μίσθωμα είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμο για όλη τη διάρκεια της μίσθωσης . Για την κατάρτιση της μίσθωσης θα πρέπει να συνταγεί μισθωτήριο συμβόλαιο στο οποίο θα περιλαμβάνονται όχι μόνο το μίσθωμα και η διάρκεια της μίσθωσης αλλά και άλλοι όροι της μίσθωσης όπως ο επιμερισμός των δαπανών της μίσθωσης , οι περιορισμοί της χρήσης του μισθίου , ο τρόπος αναπροσαρμογής του μισθώματος , το ύψος της εγγύησης κλπ.  Για το μίσθιο ακίνητο θα πρέπει να έχει εκδοθεί πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης και να μνημονεύεται ο αριθμός αυτού στο μισθωτήριο ενώ η σύμβαση πρέπει να καταχωρηθεί ηλεκτρονικά στη βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την κατάρτισή της σύμφωνα με τις οδηγίες της ΑΑΔΕ . Να σημειωθεί ότι είναι απαραίτητη η κατάρτιση και υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου και οτι η ηλεκτρονική αναγγελία της μίσθωσης στην ΑΑΔΕ δεν καλύπτει την αναγκαιότητα της κατάρτισης της έγγραφης συμφωνίας αφού σε αυτήν προβλέπεται μόνο η διάρκεια της μίσθωσης και το μίσθωμα και όχι οι λοιποί όροι της μίσθωσης .

Οι επαγγελματικές μισθώσεις διακρίνονται από αυτές που έχουν καταρτιστεί πρίν ή μετά την 28-2-2014 ημερομηνία δημοσίευσης του Ν. 4242/2014 ( ΦΕΚ Α΄ 50/28-2-2014) δεδομένου ότι μετά τη δημοσίευση του Ν. 4242/2014 τροποποιήθηκε το π.δ. 34/1995 και εφεξής οι καταρτιζόμενες μετά την ισχύ του Ν. 4242/2014 διέπονται από τις διατάξεις αυτού που προβλέπουν

  • Ελάχιστη διάρκεια της μίσθωσης τα 3 έτη αντί των 12 που προέβλεπε το π.δ. 34/1995. Έτσι μίσθωση που καταρτίστηκε την 27-2-2014 λήγει την 27-2-2026 ενώ μίσθωση που καταρτίστηκε την 28-2-2014 λήγει την 28-2-2017 εφόσσον δεν συμφωνήθηκε μεγαλύτερη διάρκεια
  • Η μίσθωση λήγει μετά το συμφωνημένο χρόνο εντός 3 μηνών από την καταγγελία της
  • Το μίσθωμα συμφωνείται ελεύθερα από τα συμβαλλόμενα μέρη
  • Με τη λήξη της μίσθωσης δεν καταβάλλεται καμία αποζημίωση άυλης αξίας όπως προέβλεπε το π.δ. 34/1995 σε όλες τις μισθώσεις , παλιές και νέες
  • Δεν υπάρχει δικαίωμα καταγγελίας για ιδιόχρηση ή ανοικοδόμηση του μισθίου όπως υπήρχε με το π.δ. 34/1995
  • Για όλες τις κατηγορίες των μισθώσεων ισχύουν οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα δηλαδή χωρεί καταγγελία για μη κατά βολή του μισθώματος , για δυστροπία, για κακή χρήση του μισθίου , παράβαση όρου της μίσθωσης κλπ.
lex
Με την απόφαση αυτή κρίνεται ότι εφόσον στον υπάρχοντα κανονισμό της οικοδομής απαγορεύεται η χρήση των οριζοντίων ιδιοκτησιών για οποιοδήποτε άλλο σκοπό πλην της κατοικίας...
Περισσότερα...
Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις προτού υποβάλετε τη δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας Βλ. πλήρες κείμενο  ΕΔΩ
Περισσότερα...
Ενας κατατοπιστικός οδηγός για την υποβολή των μισθωτηρίων συμβολαίων βήμα-βήμα στο ηλεκτρονικό σύστημα του TAXIS Βλ. πλήρες κείμενο  ΕΔΩ
Περισσότερα...
Ένα θέμα που απασχολεί την πρακτική πλευρά της μίσθωσης ενός ακινήτου όταν υπάρχουν περισσότεροι από ένας κύριοι ( π.χ. σε περίπτωση κληρονομικής διαδοχής ) είναι...
Περισσότερα...
Με έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων διευκρινίζεται ο τρόπος με τον οποίο μπορούν οι φορολογούμενοι να απαλλαγούν απο τη φορολογία εισοδήματος για ενοίκια τα...
Περισσότερα...

Δ' Έκδοση

Πρόσφατα άρθρα

ΜονΠρωτΚαστ 26/2020 Το εμβαδόν του ακινήτου δεν αποτελεί από μόνο του προσδιοριστικό στοιχείο της νομικής ταυτότητας του ακινήτου καθώς κρίσιμο στοιχείο είναι τα νομικά όρια του ακινήτου.
3 Οκτωβρίου, 2021
lex
Χρήστου Καρυπίδη, Κτήση κυριότητας με χρησικτησία επί μοναστηριακού ακινήτου. Διπλωματική εργασία στην οποία εξετάζεται η δυνατότητα κτήσης κυριότητας με χρησικτησία των μοναστηριακών ακινήτων με εκτενή αναφορά στην υπάρχουσα νομολογία
12 Σεπτεμβρίου, 2021
lex
Προθεσμία διόρθωσης των αρχικών κτηματολογικών εγγραφών σε κτηματογραφημένες περιοχές μετά την έναρξη ισχύος του Ν. 4821/2021 ( άρθρο 9 )
14 Αυγούστου, 2021
Πιστοποιητικό κτηματογραφούμενου ακινήτου σε όλες τις εμπράγματες συμβάσεις από την πρώτη ημέρα έναρξης της κτηματογράφησης. Απαραίτητο και για την έκδοση οικοδομικής άδειας
8 Αυγούστου, 2021
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΝΟΜΟΣ 2664/1998 – Ο βασικός νόμος για το κτηματολόγιο κωδικοποιημένος με όλες τις τροποποιήσεις του έως και το Ν. 4821/2021
3 Αυγούστου, 2021