Με έμφαση στα θέματα
Κτηματολογίου και Κληρονομιών
Το γραφείο ιδρύθηκε
το έτος 1975
Δίκτυο συνεργατών
σε όλη την Ελλάδα

Μαγουλά – Κεχαγιόγλου & Συνεργάτες

Μισθώσεις
Οι μισθώσεις διακρίνονται σε μισθώσεις κατοικίας και επαγγελματικές μισθώσεις. Υποκατηγορία των μισθώσεων κατοικίας είναι οι βραχυχρόνιες μισθώσεις στο πλαίσιο της οικονομίας διαμοιρασμού  ( μισθώσεις airBNB) που διέπονται από ένα ιδιαίτερο καθεστώς .

Οι μισθώσεις της κύριας κατοικίας ρυθμίζονται από το Ν. 1703/1997 , έχουν ελάχιστη διάρκεια 3 έτη έστω και αν συμφωνηθούν για μικρότερο χρονικό διάστημα  και το μίσθωμα είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμο για όλη τη διάρκεια της μίσθωσης . Για την κατάρτιση της μίσθωσης θα πρέπει να συνταγεί μισθωτήριο συμβόλαιο στο οποίο θα περιλαμβάνονται όχι μόνο το μίσθωμα και η διάρκεια της μίσθωσης αλλά και άλλοι όροι της μίσθωσης όπως ο επιμερισμός των δαπανών της μίσθωσης , οι περιορισμοί της χρήσης του μισθίου , ο τρόπος αναπροσαρμογής του μισθώματος , το ύψος της εγγύησης κλπ.  Για το μίσθιο ακίνητο θα πρέπει να έχει εκδοθεί πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης και να μνημονεύεται ο αριθμός αυτού στο μισθωτήριο ενώ η σύμβαση πρέπει να καταχωρηθεί ηλεκτρονικά στη βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την κατάρτισή της σύμφωνα με τις οδηγίες της ΑΑΔΕ . Να σημειωθεί ότι είναι απαραίτητη η κατάρτιση και υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου και οτι η ηλεκτρονική αναγγελία της μίσθωσης στην ΑΑΔΕ δεν καλύπτει την αναγκαιότητα της κατάρτισης της έγγραφης συμφωνίας αφού σε αυτήν προβλέπεται μόνο η διάρκεια της μίσθωσης και το μίσθωμα και όχι οι λοιποί όροι της μίσθωσης .

Οι επαγγελματικές μισθώσεις διακρίνονται από αυτές που έχουν καταρτιστεί πρίν ή μετά την 28-2-2014 ημερομηνία δημοσίευσης του Ν. 4242/2014 ( ΦΕΚ Α΄ 50/28-2-2014) δεδομένου ότι μετά τη δημοσίευση του Ν. 4242/2014 τροποποιήθηκε το π.δ. 34/1995 και εφεξής οι καταρτιζόμενες μετά την ισχύ του Ν. 4242/2014 διέπονται από τις διατάξεις αυτού που προβλέπουν

  • Ελάχιστη διάρκεια της μίσθωσης τα 3 έτη αντί των 12 που προέβλεπε το π.δ. 34/1995. Έτσι μίσθωση που καταρτίστηκε την 27-2-2014 λήγει την 27-2-2026 ενώ μίσθωση που καταρτίστηκε την 28-2-2014 λήγει την 28-2-2017 εφόσσον δεν συμφωνήθηκε μεγαλύτερη διάρκεια
  • Η μίσθωση λήγει μετά το συμφωνημένο χρόνο εντός 3 μηνών από την καταγγελία της
  • Το μίσθωμα συμφωνείται ελεύθερα από τα συμβαλλόμενα μέρη
  • Με τη λήξη της μίσθωσης δεν καταβάλλεται καμία αποζημίωση άυλης αξίας όπως προέβλεπε το π.δ. 34/1995 σε όλες τις μισθώσεις , παλιές και νέες
  • Δεν υπάρχει δικαίωμα καταγγελίας για ιδιόχρηση ή ανοικοδόμηση του μισθίου όπως υπήρχε με το π.δ. 34/1995
  • Για όλες τις κατηγορίες των μισθώσεων ισχύουν οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα δηλαδή χωρεί καταγγελία για μη κατά βολή του μισθώματος , για δυστροπία, για κακή χρήση του μισθίου , παράβαση όρου της μίσθωσης κλπ.
lex
Με την απόφαση αυτή κρίνεται ότι εφόσον στον υπάρχοντα κανονισμό της οικοδομής απαγορεύεται η χρήση των οριζοντίων ιδιοκτησιών για οποιοδήποτε άλλο σκοπό πλην της κατοικίας...
Περισσότερα...
Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις προτού υποβάλετε τη δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας Βλ. πλήρες κείμενο  ΕΔΩ
Περισσότερα...
Ενας κατατοπιστικός οδηγός για την υποβολή των μισθωτηρίων συμβολαίων βήμα-βήμα στο ηλεκτρονικό σύστημα του TAXIS Βλ. πλήρες κείμενο  ΕΔΩ
Περισσότερα...
Ένα θέμα που απασχολεί την πρακτική πλευρά της μίσθωσης ενός ακινήτου όταν υπάρχουν περισσότεροι από ένας κύριοι ( π.χ. σε περίπτωση κληρονομικής διαδοχής ) είναι...
Περισσότερα...
Με έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων διευκρινίζεται ο τρόπος με τον οποίο μπορούν οι φορολογούμενοι να απαλλαγούν απο τη φορολογία εισοδήματος για ενοίκια τα...
Περισσότερα...

Δ Εκδοση

Πρόσφατα άρθρα

ΜονΠρωτΘεσ 1853/2021 Σε περίπτωση που οριστικοποιηθούν οι πρώτες εγγραφές αυτός που αναγράφεται στο κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου αποκτά την κυριότητα αυτού- Τι δικαιώματα έχει ο αληθής κύριος – Πως μπορεί να επανακτήσει την κυριότητα του ακινήτου που απώλεσε λόγω οριστικοποίησης των πρώτων εγγραφών
Μάρτιος 30, 2021
ΜονΠρωτΘεσ/νίκης 41158/2006. Η διάταξη του άρθρου 6 παρ. 8 πρέπει να ερμηνευτεί διασταλτικά, ώστε να συμπεριλάβει και άλλα πλην του εμβαδού, εσφαλμένως καταχωρηθέντα στοιχεία των πρώτων εγγραφών, όπως το είδος του εμπράγματου δικαιώματος, τη διεύθυνση ή τον όροφο που κείται το ακίνητο, τον τίτλο κτήσης, τα ποσοστά συγκυριότητας επί του γεωτεμαχίου που αναλογούν σε οριζόντιες ή κάθετες ιδιοκτησίες κ.ά.
Μάρτιος 6, 2021
Πως (δεν) θα λειτουργούν τα Κτηματολογικά Γραφεία για το διάστημα 8η – 15η Μαρτίου 2021 στις διάφορες περιοχές της χώρας- Κλείνουν εντελώς στις «κόκκινες» περιοχές
Μάρτιος 6, 2021
ΕφετΠειρ 533/2020 Σε αγωγή κατά του Δημοσίου ο ενάγων δεν είναι υποχρεωμένος να επικαλεστεί και να αποδείξει ότι το επίδικο ακίνητο δεν είναι δημόσιο ή ότι εξαιρείται της χρησικτησίας, αυτό μπορεί να γίνει με ένσταση του Δημοσίου η οποία πρέπει να προταθεί και να αποδειχθεί . Σε ποιόν ανήκει ο παλιός Αιγιαλός
Μάρτιος 5, 2021
Έρευνα των κτηματολογικών εγγραφών από το γραφείο εντός του Μαρτίου, ψηφιοποίηση αρχείων υποθηκοφυλακείου! Το mega-project του Κ.Πιερρακάκη που θα απελευθερώσει πόρους και χρόνο και θα μας μεταφέρει από τη λίθινη στη νέα ψηφιακή εποχή.
Φεβρουάριος 27, 2021