Με έμφαση στα θέματα
Κτηματολογίου και Κληρονομιών
Το γραφείο ιδρύθηκε
το έτος 1975
Δίκτυο συνεργατών
σε όλη την Ελλάδα

Η καταχρηστική άσκηση δικαιώματος ( 281 ΑΚ) εφαρμόζεται και επί αγωγής με την οποία ασκείται το δικαίωμα κυριότητας του Δημοσίου μετά από μακροχρόνια αδράνεια και παθητική στάση τουλάχιστον από το έτος 1992

Συγκεκριμένα με την υπ΄αριθμ. 41/2022 απόφαση του Αρείου Πάγου δέχεται ότι αν από την προηγηθείσα συμπεριφορά του δικαιούχου και του υπόχρεου, ενόψει των οποίων και της αδράνειας του δικαιούχου, η επακολουθούσα άσκηση του δικαιώματος, τείνουσα στην ανατροπή της διαμορφωθείσας κατάστασης υπό τις ανωτέρω ειδικές συνθήκες και διατηρηθείσας για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, να εξέρχεται των από την ανωτέρω διάταξη διαγραφομένων ορίων. Η ειρημένη δε αδράνεια του δικαιούχου, που δεν είναι απαραίτητο να προκαλεί αφόρητες ή δυσβάστακτες για τον υπόχρεο συνέπειες, ενώ αρκεί και η επέλευση δυσμενών απλώς για τα συμφέροντά του επιπτώσεων, πρέπει να υφίσταται επί μακρό χρονικό διάστημα, πλην ελάσσονα του για την παραγραφή του δικαιώματος από το νόμο προβλεπομένου, από τότε που ο δικαιούχος μπορούσε να ασκήσει το δικαίωμά του.

Η καταχρηστική άσκηση δικαιώματος ( 281 ΑΚ) εφαρμόζεται και επί αγωγής με την οποία ασκείται το δικαίωμα κυριότητας του Δημοσίου μετά από μακροχρόνια αδράνεια και παθητική στάση τουλάχιστον από το έτος 1992

Στην προκειμένη περίπτωση με βάση τα ανωτέρω και εξετάζοντας αγωγή του Δημοσίου με την οποία διεκδικούσε διάφορα γεωτεμάχια τα οποία είχαν αποδοθεί στον δικαιούχο με πράξη, σε συνδυασμό με την μακρόχρονη αδράνεια και παθητική στάση που επέδειξε το εκκαλούν τουλάχιστον από το έτος 1992, δημιούργησαν την εύλογη πεποίθηση σε αυτές (εφεσίβλητες), οι οποίες δεν γνώριζαν κατά το κρίσιμο χρόνο κτήσης και άσκησης του επίδικου δικαιώματος ότι μέρος των οικοπέδων που αποδόθηκαν στον άμεσο δικαιοπάροχό τους εμπίπτει σε δημόσια διαθέσιμη εποικιστική έκταση, και ότι, σε κάθε περίπτωση, το Ελληνικό Δημόσιο δεν επρόκειτο να ασκήσει την απορρέουσα από την κυριότητά του αξίωση, σε σχέση με τα επίδικα εδαφικά τμήματα. Η με την άσκηση του επιδίκου δικαιώματος ανατροπή της υφιστάμενης κατάστασης, η οποία δημιουργήθηκε και ήδη παγιώθηκε από το έτος 1992 με αδράνεια του εκκαλούντος να προβάλει δικαιώματα επί των επιδίκων, με γνώμονα την καλή πίστη και τα χρηστά ήθη δεν είναι ανεκτή, αφού θα έχει ως συνέπεια τη σημαντική μείωση της αξίας των οικοπέδων των εφεσιβλήτων και την εμπλοκή τους σε μακρόχρονο και πολυδάπανο δικαστικό αγώνα, προκειμένου να αποζημιωθούν. Με τα δεδομένα αυτά κρίνεται ότι το επίδικο δικαίωμα ασκείται καθ ‘ υπέρβαση των ορίων που θέτει η καλή πίστη και ο κοινωνικός και οικονομικός σκοπός του, δηλαδή ασκείται σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν, καταχρηστικά, κατ’ άρθρο 281 ΑΚ.

5η  Εκδοση

Πρόσφατα άρθρα

Πράξη εφαρμογής – Είναι άκυρη ως αντισυνταγματική η διάταξη με την οποία προβλέπεται η απόλυτη ακυρότητα συμβολαίου στο οποίο δεν έχει επισυναφτεί πιστοποιητικό υποβολής δήλωσης ιδιοκτησίας
26 Φεβρουαρίου, 2023
Δημοσιεύτηκε ο Ν. 5024/2023 για την εξαγορά των κατεχομένων ακινήτων του Δημοσίου – Τι προβλέπει για τις εκκρεμείς αγωγές και τα ανταλλάξιμα ακίνητα.
26 Φεβρουαρίου, 2023
Κτηματολόγιο και εκπρόθεσμες δηλώσεις ιδιοκτησίας: Πότε και πώς μπορείτε να τις υποβάλλετε ανάλογα αν υπάρχει τίτλος ή χρησικτησία. Οι συνέπειες παράλειψης της δήλωσης
25 Φεβρουαρίου, 2023
lex
Το πιστοποιητικό του άρθρου 20 του Ν. 3889/2010 για το δασικό χαρακτήρα της έκτασης απαιτείται και στην πράξη αποδοχής κληρονομιάς
23 Φεβρουαρίου, 2023
Ενιαίο πιστοποιητικό κληρονομιάς- Όλα τα πιστοποιητικά που αφορούν την κληρονομιά σε ένα πιστοποιητικό
15 Φεβρουαρίου, 2023