Με έμφαση στα θέματα
Κτηματολογίου και Κληρονομιών
Το γραφείο ιδρύθηκε
το έτος 1975
Δίκτυο συνεργατών
σε όλη την Ελλάδα

Η φορολογία της χρησικτησίας επί αποφάσεων διόρθωσης ανακριβών κτηματολογικών εγγραφών

Σε περίπτωση κατά την οποία με την απόφαση,  η οποία εκδίδεται μετά από αγωγή για τη διόρθωση των ανακριβών κτηματολογικών εγγραφών σε ένα ακίνητο, αναγνωρίζεται η κυριότητα ή άλλο εμπράγματο δικαίωμα λόγω συμπλήρωσης των όρων της τακτικής ή έκτακτης χρησικτησίας οφείλεται φόρος μεταβίβασης ακινήτου (ΦΜΑ) και συνεπώς πρέπει μαζί με τα άλλα έγγραφα να συνυποβληθεί και δήλωση Φ.Μ.Α. .

Η φορολογία της χρησικτησίας επί αποφάσεων διόρθωσης ανακριβών κτηματολογικών εγγραφών

Σχετικά με το θέμα της φορολογίας των αποφάσεων που διορθώνουν ανακριβείς κτηματολογικές εγγραφές έχουν  εκδοθεί η με αριθμό ΠΟΛ 1092/2008 εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών  και το με αριθμ. πρωτ. Δ13Β 1120384 ΕΞ 2013  έγγραφο της Διεύθυνσης Κεφαλαίου της ΑΑΔΕ  με τα οποία δίνονται οδηγίες στις φορολογικές αρχές για τον τρόπο φορολόγησης των αποφάσεων που εκδίδονται.  Με τις αποφάσεις αυτές γίνεται δεκτό οτι δεν φορολογείται η απόφαση με την οποία διατάσσεται η διόρθωση της ανακριβούς κτηματολογικής εγγραφής  π.χ. όταν εμφανίζεται ως δικαιούχος ΑΓΝΩΣΤΟΣ ιδιοκτήτης γιατι σε αυτή την περίπτωση δεν αναγνωρίζεται η κυριότητα  αλλά διορθώνεται η ανακρίβεια της αρχικής εγγραφής ή όταν υπάρχει στο υποθηκοφυλακείο μεταγεγραμμένος τίτλος κτήσης γιατί σε αυτή την περίπτωση έχει καταβληθεί ο ΦΜΑ κατά την μεταγραφή του τίτλου. Περαιτέρω, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 4/2017 Γνωμοδότηση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ν. Παντελή το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση κατά την οποία ζητείται η μεταγραφή πρακτικού συμβιβασμού με το οποίο επίσης αναγνωρίζεται δικαίωμα κυριότητας επί ακινήτου λόγω χρησικτησίας και συνεπώς  υφίσταται παράλληλα υποχρέωση καταβολής και του ειδικού φόρου μεταβίβασης ακινήτων που προβλέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 1 παρ.1 και 3 , και 2 παρ.3 εδάφιο δ του Ν 1587/1950, ο οποίος κύρωσε από τότε που ίσχυσε τον Α.Ν 1521/1950. 

Το ακίνητο φορολογείται με την αντικειμενική αξία που έχει κατά το χρόνο γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης που είναι ο χρόνος εμφάνισης της δικαστικής απόφασης για μεταγραφή ( Ι. Φωτόπουλος , Η φορολογία μεταβίβασης ακινήτων , Β΄ έκδοση , Τόμος Α΄ σελ. 287- Εκδόσεις Αντ. Σάκκουλα ) σύμφωνα με την περιγραφή και τα στοιχεία της απόφασης όπως δέχθηκε και η φορολογική αρχή με τις αποφάσεις της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ) με αριθμούς 818/2018 και 1283/2018

5η  Εκδοση

Πρόσφατα άρθρα

Τέθηκε σε διαβούλευση το νομοσχέδιο με τις νέες ρυθμίσεις για το κτηματολόγιο – Τι προβλέπει για τις διορθώσεις των ανακριβών εγγραφών και τα άγνωστου ιδιοκτήτη
18 Νοεμβρίου, 2023
ΑΠ 1553/2009 – Νόμιμη η επέκταση του δικαιώματος ανέγερσης σε ύψος ( αέρας) ακόμη και σε αυθαίρετο κτίσμα που έχει νομιμοποιηθεί
21 Οκτωβρίου, 2023
Ηλεκτρονικά παράβολα στις συναλλαγές με τα υποθηκοφυλακεία – Κωδικοί παραβόλων
8 Οκτωβρίου, 2023
Μέχρι πότε μπορεί να γίνει η αποποίηση της κληρονομιάς απο ανήλικο
6 Σεπτεμβρίου, 2023
Πληρωμή του φόρου κληρονομιάς με τη μεταβίβαση ακινήτου στο Δημόσιο ( ΣτΕ 278/2023)
29 Αυγούστου, 2023