Με έμφαση στα θέματα
Κτηματολογίου και Κληρονομιών
Το γραφείο ιδρύθηκε
το έτος 1975
Δίκτυο συνεργατών
σε όλη την Ελλάδα

Η φορολογία της χρησικτησίας επί αποφάσεων διόρθωσης ανακριβών κτηματολογικών εγγραφών

Σε περίπτωση κατά την οποία με την απόφαση,  η οποία εκδίδεται μετά από αγωγή για τη διόρθωση των ανακριβών κτηματολογικών εγγραφών σε ένα ακίνητο, αναγνωρίζεται η κυριότητα ή άλλο εμπράγματο δικαίωμα λόγω συμπλήρωσης των όρων της τακτικής ή έκτακτης χρησικτησίας οφείλεται φόρος μεταβίβασης ακινήτου (ΦΜΑ) και συνεπώς πρέπει μαζί με τα άλλα έγγραφα να συνυποβληθεί και δήλωση Φ.Μ.Α. Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 4/2017 Γνωμοδότηση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ν. Παντελή στην περίπτωση όμως κατά την οποία ζητείται η μεταγραφή τελεσίδικης δικαστικής απόφασης με την οποία αναγνωρίζεται δικαίωμα κυριότητας επί ακινήτου λόγω χρησικτησίας, και την εξομοιούμενη, με αυτήν περίπτωση κατά την οποία ζητείται η μεταγραφή πρακτικού συμβιβασμού με το οποίο επίσης αναγνωρίζεται δικαίωμα κυριότητας επί ακινήτου λόγω χρησικτησίας, υφίσταται παράλληλα υποχρέωση καταβολής και του ειδικού φόρου μεταβίβασης ακινήτων που προβλέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 1 παρ.1 και 3 , και 2 παρ.3 εδάφιο δ του Ν 1587/1950, ο οποίος κύρωσε από τότε που ίσχυσε τον Α.Ν 1521/1950. 

Η φορολογία της χρησικτησίας επί αποφάσεων διόρθωσης ανακριβών κτηματολογικών εγγραφών

Δεν φορολογείται η απόφαση με την οποία διατάσσεται η διόρθωση της ανακριβούς κτηματολογικής εγγραφής όταν εμφανίζεται ως δικαιούχος ΑΓΝΩΣΤΟΣ ιδιοκτήτης γιατι σε αυτή την περίπτωση δεν αναγνωρίζεται η κυριότητα  αλλά διορθώνεται η ανακρίβεια της αρχικής εγγραφής ή όταν υπάρχει στο υποθηκοφυλακείο μεταγεγραμμένος τίτλος κτήσης γιατί σε αυτή την περίπτωση έχει καταβληθεί ο ΦΜΑ κατά την μεταγραφή του τίτλου

Το ακίνητο φορολογείται με την αντικειμενική αξία που έχει κατά το χρόνο γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης που είναι ο χρόνος εμφάνισης της δικαστικής απόφασης για μεταγραφή ( Ι. Φωτόπουλος , Η φορολογία μεταβίβασης ακινήτων , Β΄ έκδοση , Τόμος Α΄ σελ. 287- Εκδόσεις Αντ. Σάκκουλα ) σύμφωνα με την περιγραφή και τα στοιχεία της απόφασης όπως δέχθηκε και η φορολογική αρχή με τις αποφάσεις της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ) με αριθμούς 818/2018 και 1283/2018

5η  Εκδοση

Πρόσφατα άρθρα

AGNOSTOS IDIOKTHTHS
Μεταβιβάσεις ακινήτων που στο κτηματολογικό φύλλο αναγράφεται «άγνωστος ιδιοκτήτης»: Πότε και πώς μπορείτε να συντάξετε συμβόλαιο ή αποδοχή κληρονομιάς
30 Μαΐου, 2023
πράξη εφαρμογής
Αποδεκτή απόκλιση εμβαδού ακινήτου στο κτηματολόγιο- Ποιο είναι το όριο και ποιες είναι οι συνέπειες αν υπερβαίνει το όριο αυτό
17 Μαΐου, 2023
lex
Κτήση κυριότητας με χρησικτησία κατά του Δημοσίου σε ανταλλάξιμο ακίνητο εντός σχεδίου με την άσκηση πράξεων νομής για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τα 10 έτη ( με νόμιμο τίτλο) ή τα 30 έτη ( χωρίς τίτλο) που έχουν συμπληρωθεί την 19-3-2003   
12 Μαΐου, 2023
Πότε η αγοραπωλησία ακινήτων θεωρείται «επιχειρηματική συναλλαγή» και φορολογείται
9 Μαΐου, 2023
Η ανάληψη χρημάτων από κοινό λογαριασμό δεν συνιστά υπεξαίρεση. Η εσωτερική σχέση μεταξύ των συνδικαιούχων καθορίζει και το μεταξύ τους δικαίωμα αναγωγής. Συνδικαιούχος ο οποίος ανέλαβε ολόκληρο ή μέρος του υπολοίπου της κατάθεσης μεγαλύτερο της αναλογίας που του αντιστοιχούσε, μπορεί να εναχθεί για την καταβολή κάθε ποσού που έλαβε πέραν της αναλογούσας σε αυτόν μερίδας με βάση την εσωτερική σχέση
6 Απριλίου, 2023