Με έμφαση στα θέματα
Κτηματολογίου και Κληρονομιών
Το γραφείο ιδρύθηκε
το έτος 1975
Δίκτυο συνεργατών
σε όλη την Ελλάδα

Επιτροπή Επίλυσης Αμφισβητήσεων: Η εναλλακτική λύση στο πρόβλημα της αρνησιδικίας για την εξωδικαστική διόρθωση των πρώτων ανακριβών εγγραφών

Η Επιτροπή Επίλυσης Αμφισβητήσεων του άρθρου 21 του Ν. 4821/2021 είναι η εναλλακτική πρόταση στο πρόβλημα της υπερφόρτωσης των πινακίων των δικαστηρίων με υποθέσεις του κτηματολογίου. Το πρόβλημα της άρνησης ( ρητής ή σιωπηρής ) επίλυσης για τη διόρθωση των πρώτων ανακριβών εγγραφών από τους Προϊστάμενους των Κτηματολογικών Γραφείων είναι γνωστό και αποτελεί τη βασική αιτία για την υπερφόρτωση των πινακίων των κτηματολογικών δικαστών. Είναι  κοινό  μυστικό ότι το 90% των υποθέσεων που παραπέμπουν οι προϊστάμενοι των κτηματολογικών γραφείων στα δικαστήρια είναι απλές υποθέσεις που μπορούν να λυθούν εξωδικαστικά με τον ασκούντα έλεγχο νομιμότητας προϊστάμενο.  Όταν σήμερα οι αιτήσεις για τη διόρθωση των  πρόδηλων σφαλμάτων ορίζονται να δικαστούν στο πρωτοδικείο Αθηνών για το 2026 τι θα συμβεί όταν μεταφερθούν οι αρχικές εγγραφές του Δήμου Αθηναίων με τα 1.300.000 δικαιώματα στο Κτηματολογικό Γραφείο Αθηνών.

Επιτροπή Επίλυσης Αμφισβητήσεων: Η εναλλακτική λύση στο πρόβλημα της αρνησιδικίας για την εξωδικαστική διόρθωση των πρώτων ανακριβών εγγραφών

Να περιμένουμε δικασίμους για το 2035 όπως συνέβη με τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά;

  Η λύση βρίσκεται στη άμεση λειτουργία του θεσμού της Επιτροπής Επίλυσης Αμφισβητήσεων του άρθρου 36 του Ν. 4512/2018 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 21 του Ν. 4821/2021   για πράξεις του προϊσταμένου οι οποίες εκδίδονται κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 16, 17, 18 και 19 του ν. 2664/1998 .

       Η υλοποίηση της πρόβλεψης αυτής επίλυσης των αποφάσεων των προϊσταμένων των κτηματολογικών γραφείων αν τουλάχιστον λειτουργήσει στα πρότυπα των επιτροπών της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της ΑΑΔΕ  προβλέπεται να λύσει πολλά από τα προβλήματα που δημιουργούνται σήμερα από την άγνοια, ανευθυνότητα ή ολιγωρία των ασκούντων καθήκοντα προϊσταμένων των κτηματολογικών γραφείων . Είναι στο χέρι των Δικηγορικών Συλλόγων να πιέσουν προς την κατεύθυνση της λειτουργίας των επιτροπών αυτών που θα δώσουν άμεση λύση στα προβλήματα που δημιουργούνται από την κρατούσα νοοτροπία της σιωπηρής άρνησης των αιτήσεων που επικρατεί σήμερα στην πλειοψηφία των κτηματολογικών γραφείων 

       Σύμφωνα με την παραπάνω αναθεωρημένη διάταξη προβλέπεται ότι με απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα συστήνονται τριμελείς Επιτροπές Επίλυσης Αμφισβητήσεων.

       Οι Επιτροπές συγκροτούνται στην αρχή κάθε δεύτερου έτους, για θητεία δύο (2) ετών που μπορεί να ανανεώνεται και αποτελούνται από:

       α) έναν (1) υπάλληλο του Φορέα του κλάδου νομικών ή έναν (1) δικηγόρο με έμμισθη εντολή στον Φορέα, με τον αναπληρωτή του, ως Πρόεδρο,

       β) έναν (1) υπάλληλο του Φορέα του κλάδου Μηχανικών κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), με ειδικότητα Αγρονόμων – Τοπογράφων Μηχανικών, με τον αναπληρωτή του και

       γ) έναν (1) δικηγόρο με τουλάχιστον δεκαετή άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος και αποδεδειγμένη εμπειρία σε ζητήματα κτηματολογικού δικαίου, με τον αναπληρωτή του. Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται υπάλληλος Κατηγορίας Π.Ε.

       Στην αρμοδιότητα των Επιτροπών ανήκει η εξέταση αιτήσεων αναθεώρησης που μπορούν να ασκούνται από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον κατά των αποφάσεων του προϊσταμένου κτηματολογικού γραφείου ή υποκαταστήματος κτηματολογικού γραφείου του Φορέα, οι οποίες εκδίδονται κατ’ εφαρμογή των άρθρων 16, 17, 18 και 19 του ν. 2664/1998 .

       Η αίτηση αναθεώρησης ασκείται, ενώπιον των Επιτροπών  μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την επίδοση της απόφασης στον ενδιαφερόμενο ή την με οποιονδήποτε άλλο τρόπο πλήρη γνώση αυτής, ή την άπρακτη παρέλευση των προβλεπόμενων στα ανωτέρω άρθρα προθεσμιών προς έκδοση απόφασης.

        Η αίτηση καταχωρίζεται στο κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου. Η άπρακτη παρέλευση προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης στην Επιτροπή συνιστά σιωπηρή απόρριψη αυτής.

       Μετά την παρέλευση της προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών δεν επιτρέπεται η έκδοση απόφασης.

       Η άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής του άρθρου 36 παρ. 2 Ν. 4512/2018 δεν αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των αντιρρήσεων κατά των αποφάσεων του προϊσταμένου του κτηματολογικού γραφείου ενώπιον του Κτηματολογικού Δικαστή

  Η διαδικασία των αντιρρήσεων κατά της απορριπτικής απόφασης του προϊσταμένου του κτηματολογικού γραφείου ακολουθείται στις περιπτώσεις που ορίζονται ρητά από τον νομοθέτη όπως είναι: α)   η απόρριψη της αίτησης για καταχώρηση εγγραπτέας πράξης κατά το άρθρο 6 παρ. 4β)   η απόρριψη της αίτησης διόρθωσης πρόδηλου σφάλματος κατά το άρθρο 18 παρ. 2γ)   η απόρριψη αίτησης για διόρθωση σφαλμάτων που αφορούν γεωμετρικά στοιχεία των κτηματολογικών εγγραφών κατά το άρθρο 19 παρ. 2δ)   η απόρριψη αίτησης για διόρθωση της κτηματολογικής εγγραφής που αφορά τον χαρακτηρισμό μίας έκτασης ως δασικής ή μη μετά από απόφαση της οικείας επιτροπής κατά το άρθρο 19 παρ. 4.ε)    Η άρνηση καταχώρισης μεταγενέστερης πράξης κατά το άρθρο 12 στ) την άρνηση καταχώρισης διοικητικής πράξης ζ)    η άρνηση καταχώρισης δικαστικής απόφασης που έχει εκδοθεί κατά τη διαδικασία των άρθρων 6 παρ. 2, 3 και 8, 23 &2, 18, 19 και 22

Η δυνατότητα αυτή ΣΗΜΕΡΑ είναι εντελώς θεωρητική δεδομένου ότι δεν έχουν συσταθεί μέχρι σήμερα οι επιτροπές αυτές. Είναι χρέος και υποχρέωση των συνδικαλιστικών φορέων των δικηγόρων , των συμβολαιογράφων και των ιδιοκτητών ακινήτων να πιέσουν για την άμεση λειτουργία του θεσμού και να μη παραμείνει κενό γράμμα όπως συνέβη με το Ν. 4512/2018.   

5η  Εκδοση

Πρόσφατα άρθρα

Εξαίρεση από το χαρακτήρα ως δασικής έκτασης της αναγκαίας επιφάνειας για την οποία έχει εκδοθεί νόμιμα οικοδομική άδεια πριν από το Ν. 4030/2011 η οποία δεν έχει ανακληθεί ή ακυρωθεί . Ποια δικαιολογητικά απαιτούνται
27 Ιανουαρίου, 2024
Νέα παράταση για τις διορθώσεις στις αρχικές εγγραφές μέχρι 30-11-2024 . Ποιες περιοχές «κλείνουν» 30-11-2024 ! Ποιες οι συνέπειες αν δεν διορθωθούν τα λάθη?
23 Δεκεμβρίου, 2023
Δεύτερη ευκαιρία για διορθώσεις μέχρι 30.11.2024 σε 36 περιοχές που είχαν κλείσει οριστικά από το 2018
15 Δεκεμβρίου, 2023
Τέθηκε σε διαβούλευση το νομοσχέδιο με τις νέες ρυθμίσεις για το κτηματολόγιο – Τι προβλέπει για τις διορθώσεις των ανακριβών εγγραφών και τα άγνωστου ιδιοκτήτη
18 Νοεμβρίου, 2023
ΑΠ 1553/2009 – Νόμιμη η επέκταση του δικαιώματος ανέγερσης σε ύψος ( αέρας) ακόμη και σε αυθαίρετο κτίσμα που έχει νομιμοποιηθεί
21 Οκτωβρίου, 2023