Με έμφαση στα θέματα
Κτηματολογίου και Κληρονομιών
Το γραφείο ιδρύθηκε
το έτος 1975
Δίκτυο συνεργατών
σε όλη την Ελλάδα

Επικύρωση ηλεκτρονικών και έγχαρτων δημόσιων ή ιδιωτικών εγγράφων από δικηγόρους

Σύμφωνα με το άρθρο 14 § 4 εδ. β΄ του ν. 4727/2020 ο δικηγόρος μπορεί να επικυρώνει αντίγραφα εκτύπωσης πρωτότυπων ηλεκτρονικών δημοσίων εγγράφων, ενώ κατά το άρθρο 15 § 2 του ίδιου νόμου μπορεί να επικυρώσει ιδιωτικά ηλεκτρονικά έγγραφα.

Επικύρωση ηλεκτρονικών και έγχαρτων δημόσιων ή ιδιωτικών εγγράφων από δικηγόρους

Σύμφωνα με το άρθρο 4 της ΚΥΑ 32256 ΕΞ 2021/ΦΕΚ Β 4651/8.10.2021, το φυσικό πρόσωπο, που ζητά την επικύρωση, πρέπει να αποστείλει στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του δικηγόρου το ηλεκτρονικό έγγραφο και ο δικηγόρος ελέγχει αν το έγγραφο φέρει τα απαραίτητα στοιχεία, όπως ορίζονται για μεν τα δημόσια έγγραφα στις §§ 3,4,5 του άρθρου 13 του ν. 4727/2020, για δε τα ιδιωτικά στην § 1 του άρθρου 15 του ίδιου νόμου.

Στη συνέχεια ο δικηγόρος αντιπαραβάλλει το ηλεκτρονικό έγγραφο με την εκτύπωσή του και επιθέτει τη σχετική επισημειωματική πράξη επικύρωσης στο σώμα της εκτύπωσης του ηλεκτρονικού εγγράφου, όπως ορίζεται στο άρθρο 36 § 2 περ. γ του Κώδικα Δικηγόρων.

Τα επικυρωμένα κατά τα ανωτέρω από δικηγόρο ηλεκτρονικά έγγραφα γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά από τους φορείς του δημοσίου, τα δικαστήρια όλων των βαθμών, τις εισαγγελίες και τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, σύμφωνα με τα άρθρα 14 § 4 εδ. β΄ και 15 § 2 του ν. 4727/2020.

Επικύρωση έγχαρτων εγγράφων από δικηγόρο

Με την ευκαιρία να υπενθυμίσουμε οτι ο δικηγόρος έχει δικαίωμα να επικυρώνω παντός είδους έγγραφα ( δημόσια ή ιδιωτικά ) τα οποία έχουν ισχύ πρωτοτύπου και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά από όλες τις υπηρεσίες ή φορείς του Δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα

Ο δικηγόρος έχει δικαίωμα να εκδίδει επικυρωμένα αντίγραφα των εγγράφων που έχει στην κατοχή του σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 2 περ. γ΄ του Ν. 4194/2013 , ελληνόγλωσσα ή ξενόγλωσσα, ιδιωτικά ή δημόσια, ελληνικής ή αλλοδαπής δημόσιας αρχής βλ. Εγκύκλιο ΔΙΣΚΠ Φ. 15/12713/27-12-2011 ΑΔΑ : 45ΨΗΧ-2Ν

Για το κύρος της επικύρωσης φωτοτυπίας, με βεβαίωση από δικηγόρο της ακρίβειάς της, βεβαίωση δηλαδή ότι αυτή αποδίδει το πρωτότυπο, δεν είναι, σε πε­ρίπτωση προσωρινής κατοχής του πρωτοτύπου, αναγκαία η πανηγυρική διατύπωση αυτού του γεγονότος στη σχετική έγγραφη βεβαιωτική πράξη του δικηγόρου, αλλά αρκεί να συνάγεται βεβαίωση και του γεγονότος αυτού από την όλη διατύπωση της πράξης (ΑΠ 902/2006, ΑΠ 1579/2005 Νόμος, ΑΠ 547/2021 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ). Τέτοια δε έμμεση βεβαίωση προ­σωρινής κατοχής του εγγράφου από το δικηγόρο μπορεί να ενέχει και ο χαρακτηρισμός του επικυρούμενου φωτοτυπικού αντιγράφου ως αντιπεφωνημένου, αφού ο χαρακτηρισμός αυτός λογικά προϋποθέτει την ολική ενέργεια παραβολής του φωτοαντιγράφου προς το πρωτότυπο και τη διαπίστωση της συμφωνίας προς αυτό, πράγμα που σημαίνει την έστω και βραχύχρονη κατοχή του πρωτοτύπου από το δικηγόρο, ο οποίος το παραβάλλει προς το φωτοαντίγραφο που επικυρώνει (ΑΠ 330/2012, ΑΠ 35/2011 Νόμος, ΕφΛαρ 85/2018 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ).

Αν δημόσιος υπάλληλος ( διοικητικός, στρατιωτικός, αστυνομικός, κλπ.), αρνείται τα σχετικά επικυρωμένα έγγραφα μπορεί να διωχθεί ποινικά για παράβαση καθήκοντος ( άρθρο  259 Ποινικού Κώδικα )

Αν το έγγραφο αποτελείται από πολλά φύλλα, δεν απαιτείται να τίθεται σφραγίδα του δικηγόρου μεταξύ των φύλλων ( ΑΠ 1957/2009)

 

5η  Εκδοση

Πρόσφατα άρθρα

Δασικοί χάρτες
Παραιτείται το Δημόσιο από τα δικαιώματα κυριότητας επί των δασωμένων αγρών ( ΑΔ) – Καταργούνται οι εκκρεμείς αγωγές
19 Ιουλίου, 2022
Έρευνα των κτηματολογικών εγγραφών από το γραφείο εντός του Μαρτίου, ψηφιοποίηση αρχείων υποθηκοφυλακείου! Το mega-project του Κ.Πιερρακάκη που θα απελευθερώσει πόρους και χρόνο και θα μας μεταφέρει από τη λίθινη στη νέα ψηφιακή εποχή.
17 Ιουλίου, 2022
Εξυπηρέτηση μέσω τηλεδιάσκεψης από το Ελληνικό Κτηματολόγιο. Επέκταση του myLtimatologioLive εκτός από το Κορωπί και σε άλλα 12 γραφεία
7 Ιουλίου, 2022
Ανακαλούνται από το Δημόσιο οι δηλώσεις ιδιοκτησίας αγροτεμαχίων ως δασικών που υποβλήθηκαν εντός των περιοχών που αποδόθηκαν ως κλήροι ή αποτέλεσαν αντικείμενο αναδασμού
25 Ιουνίου, 2022
ΜονΕφετΘεσ/νίκης 990/2022: Αντισυνταγματική η διάταξη του άρθρου 54α του Ν. 4174/2013 ότι είναι απαράδεκτη η συζήτηση εμπράγματης αγωγής ενώπιον δικαστηρίου αν δεν προσκομιστεί από τον υπόχρεο το πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ
11 Ιουνίου, 2022