Με έμφαση στα θέματα
Κτηματολογίου και Κληρονομιών
Το γραφείο ιδρύθηκε
το έτος 1975
Δίκτυο συνεργατών
σε όλη την Ελλάδα

Επικύρωση ηλεκτρονικών και έγχαρτων δημόσιων ή ιδιωτικών εγγράφων από δικηγόρους

Σύμφωνα με το άρθρο 14 § 4 εδ. β΄ του ν. 4727/2020 ο δικηγόρος μπορεί να επικυρώνει αντίγραφα εκτύπωσης πρωτότυπων ηλεκτρονικών δημοσίων εγγράφων, ενώ κατά το άρθρο 15 § 2 του ίδιου νόμου μπορεί να επικυρώσει ιδιωτικά ηλεκτρονικά έγγραφα.

Επικύρωση ηλεκτρονικών και έγχαρτων δημόσιων ή ιδιωτικών εγγράφων από δικηγόρους

Σύμφωνα με το άρθρο 4 της ΚΥΑ 32256 ΕΞ 2021/ΦΕΚ Β 4651/8.10.2021, το φυσικό πρόσωπο, που ζητά την επικύρωση, πρέπει να αποστείλει στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του δικηγόρου το ηλεκτρονικό έγγραφο και ο δικηγόρος ελέγχει αν το έγγραφο φέρει τα απαραίτητα στοιχεία, όπως ορίζονται για μεν τα δημόσια έγγραφα στις §§ 3,4,5 του άρθρου 13 του ν. 4727/2020, για δε τα ιδιωτικά στην § 1 του άρθρου 15 του ίδιου νόμου.

Στη συνέχεια ο δικηγόρος αντιπαραβάλλει το ηλεκτρονικό έγγραφο με την εκτύπωσή του και επιθέτει τη σχετική επισημειωματική πράξη επικύρωσης στο σώμα της εκτύπωσης του ηλεκτρονικού εγγράφου, όπως ορίζεται στο άρθρο 36 § 2 περ. γ του Κώδικα Δικηγόρων.

Τα επικυρωμένα κατά τα ανωτέρω από δικηγόρο ηλεκτρονικά έγγραφα γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά από τους φορείς του δημοσίου, τα δικαστήρια όλων των βαθμών, τις εισαγγελίες και τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, σύμφωνα με τα άρθρα 14 § 4 εδ. β΄ και 15 § 2 του ν. 4727/2020.

Επικύρωση έγχαρτων εγγράφων από δικηγόρο

Με την ευκαιρία να υπενθυμίσουμε οτι ο δικηγόρος έχει δικαίωμα να επικυρώνω παντός είδους έγγραφα ( δημόσια ή ιδιωτικά ) τα οποία έχουν ισχύ πρωτοτύπου και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά από όλες τις υπηρεσίες ή φορείς του Δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα

Ο δικηγόρος έχει δικαίωμα να εκδίδει επικυρωμένα αντίγραφα των εγγράφων που έχει στην κατοχή του σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 2 περ. γ΄ του Ν. 4194/2013 , ελληνόγλωσσα ή ξενόγλωσσα, ιδιωτικά ή δημόσια, ελληνικής ή αλλοδαπής δημόσιας αρχής βλ. Εγκύκλιο ΔΙΣΚΠ Φ. 15/12713/27-12-2011 ΑΔΑ : 45ΨΗΧ-2Ν

Για το κύρος της επικύρωσης φωτοτυπίας, με βεβαίωση από δικηγόρο της ακρίβειάς της, βεβαίωση δηλαδή ότι αυτή αποδίδει το πρωτότυπο, δεν είναι, σε πε­ρίπτωση προσωρινής κατοχής του πρωτοτύπου, αναγκαία η πανηγυρική διατύπωση αυτού του γεγονότος στη σχετική έγγραφη βεβαιωτική πράξη του δικηγόρου, αλλά αρκεί να συνάγεται βεβαίωση και του γεγονότος αυτού από την όλη διατύπωση της πράξης (ΑΠ 902/2006, ΑΠ 1579/2005 Νόμος, ΑΠ 547/2021 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ). Τέτοια δε έμμεση βεβαίωση προ­σωρινής κατοχής του εγγράφου από το δικηγόρο μπορεί να ενέχει και ο χαρακτηρισμός του επικυρούμενου φωτοτυπικού αντιγράφου ως αντιπεφωνημένου, αφού ο χαρακτηρισμός αυτός λογικά προϋποθέτει την ολική ενέργεια παραβολής του φωτοαντιγράφου προς το πρωτότυπο και τη διαπίστωση της συμφωνίας προς αυτό, πράγμα που σημαίνει την έστω και βραχύχρονη κατοχή του πρωτοτύπου από το δικηγόρο, ο οποίος το παραβάλλει προς το φωτοαντίγραφο που επικυρώνει (ΑΠ 330/2012, ΑΠ 35/2011 Νόμος, ΕφΛαρ 85/2018 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ).

Αν δημόσιος υπάλληλος ( διοικητικός, στρατιωτικός, αστυνομικός, κλπ.), αρνείται τα σχετικά επικυρωμένα έγγραφα μπορεί να διωχθεί ποινικά για παράβαση καθήκοντος ( άρθρο  259 Ποινικού Κώδικα )

Αν το έγγραφο αποτελείται από πολλά φύλλα, δεν απαιτείται να τίθεται σφραγίδα του δικηγόρου μεταξύ των φύλλων ( ΑΠ 1957/2009)

 

5η  Εκδοση

Πρόσφατα άρθρα

Πράξη εφαρμογής – Είναι άκυρη ως αντισυνταγματική η διάταξη με την οποία προβλέπεται η απόλυτη ακυρότητα συμβολαίου στο οποίο δεν έχει επισυναφτεί πιστοποιητικό υποβολής δήλωσης ιδιοκτησίας
26 Φεβρουαρίου, 2023
Δημοσιεύτηκε ο Ν. 5024/2023 για την εξαγορά των κατεχομένων ακινήτων του Δημοσίου – Τι προβλέπει για τις εκκρεμείς αγωγές και τα ανταλλάξιμα ακίνητα.
26 Φεβρουαρίου, 2023
Κτηματολόγιο και εκπρόθεσμες δηλώσεις ιδιοκτησίας: Πότε και πώς μπορείτε να τις υποβάλλετε ανάλογα αν υπάρχει τίτλος ή χρησικτησία. Οι συνέπειες παράλειψης της δήλωσης
25 Φεβρουαρίου, 2023
lex
Το πιστοποιητικό του άρθρου 20 του Ν. 3889/2010 για το δασικό χαρακτήρα της έκτασης απαιτείται και στην πράξη αποδοχής κληρονομιάς
23 Φεβρουαρίου, 2023
Ενιαίο πιστοποιητικό κληρονομιάς- Όλα τα πιστοποιητικά που αφορούν την κληρονομιά σε ένα πιστοποιητικό
15 Φεβρουαρίου, 2023