Με έμφαση στα θέματα
Κτηματολογίου και Κληρονομιών
Το γραφείο ιδρύθηκε
το έτος 1975
Δίκτυο συνεργατών
σε όλη την Ελλάδα

Ποιες είναι οι πράξεις νομής που αναγνωρίζει το Δημόσιο για την κτήση της κυριότητας με χρησικτησία

Με την υπ’ αριθμ. Δ10Α1116248/3696 ΕΞ 2012 / 14-08-2012 (ΑΔΑ: Β45ΧΗ-ΙΚ3) εγκύκλιο το Υπουργείο Οικονομικών δίνει οδηγίες πρός τις κτηματικές υπηρεσίες του Δημοσίου για τον τρόπο αντιμετώπισης των δηλώσεων ιδιοκτησίας που καταθέτουν οι ιδιοκτήτες κατά το στάδιο της κτηματογράφησης όταν επικαλούνται ως τρόπο κτήσης την χρησικτησία.

Ποιες είναι οι πράξεις νομής που αναγνωρίζει το Δημόσιο για την κτήση της κυριότητας με χρησικτησία

Ποιες είναι οι πράξεις νομής που αναγνωρίζει το Δημόσιο για την κτήση της κυριότητας με χρησικτησία

Με την εγκύκλιο αυτή το Δημόσιο αφενός μεν δέχεται οτι η  χρησικτησία  μετά από 10ετ΄( για την τακτική) ή 20ετή ( για την έκτακτη) άσκηση πράξεων νομής αποτελεί νόμιμο τρόπο κτήσης κυριότητας και αφετέρου παραθέτει,  ενδεικτικά και όχι περιοριστικά,  τις πράξεις νομής οι οποίες θεμελιώνουν δικαίωμα κυριότητας με βάση την χρησικτησία . Αυτές οι πράξεις νομής , ενδεικτικά είναι οι ακόλουθες:

 • Υποθήκες και εν γένει βάρη στα ακίνητα για τα οποία δηλώνεται ως λόγος
  κτήσεως χρησικτησία
 • Βεβαίωση σύνδεσης με δίκτυα ηλεκτροδότησης και ύδρευσης
 • Έκδοση οικοδομικής άδειας για ανέγερση κτίσματος, για περιτοίχιση,
  επισκευή κ.τ.λ
 • Συμβολαιογραφικό προσύμφωνο μεταβίβασης ακινήτου, στο οποίο
  βεβαιώνεται η παράδοση της νομής στον εκ του προσυμφώνου δικαιούχο
 • Συμβόλαια όμορων ιδιοκτητών που αναφέρουν τον δηλούντα ως κύριο του
  δηλούμενου ακινήτου
 • Πράξη αναγνώρισης ορίων
 • Μισθωτήρια που εμφανίζουν ως εκμισθωτή το δηλούντα, εφόσον φέρουν
  βεβαία χρονολογία
 • Δηλώσεις ενώπιον Δημόσιων Αρχών, ιδίως φορολογικών, όπως λ.χ
  δηλώσεις στο έντυπο Ε9 της φορολογικής δήλωσης
 • Έγγραφα χορήγησης επιδότησης στο δηλούντα, από τα οποία προκύπτει ότι
  αυτός αντιμετωπίστηκε ως κύριος του ακινήτου στο οποίο αφορά η δήλωση
 • Αποδείξεις καταβολής τελών πάσης φύσεως που βαρύνουν τον δικαιούχο
  του ακινήτου στο όνομα του δηλούντος
 • Αποδείξεις καταβολής αμοιβής σε εργολάβο που περιέφραξε το ακίνητο ή
  ενδεχομένως για άλλες εργασίες, εφόσον είναι διάτρητες ή πάντως δεν
  αμφισβητείται η χρονολογία τους

5η  Εκδοση

Πρόσφατα άρθρα

πράξη εφαρμογής
Αποδεκτή απόκλιση εμβαδού ακινήτου στο κτηματολόγιο- Ποιο είναι το όριο και ποιες είναι οι συνέπειες αν υπερβαίνει το όριο αυτό
17 Μαΐου, 2023
lex
Κτήση κυριότητας με χρησικτησία κατά του Δημοσίου σε ανταλλάξιμο ακίνητο εντός σχεδίου με την άσκηση πράξεων νομής για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τα 10 έτη ( με νόμιμο τίτλο) ή τα 30 έτη ( χωρίς τίτλο) που έχουν συμπληρωθεί την 19-3-2003   
12 Μαΐου, 2023
Πότε η αγοραπωλησία ακινήτων θεωρείται «επιχειρηματική συναλλαγή» και φορολογείται
9 Μαΐου, 2023
lex
Η φορολογία της χρησικτησίας επί αποφάσεων διόρθωσης ανακριβών κτηματολογικών εγγραφών
15 Απριλίου, 2023
Η ανάληψη χρημάτων από κοινό λογαριασμό δεν συνιστά υπεξαίρεση. Η εσωτερική σχέση μεταξύ των συνδικαιούχων καθορίζει και το μεταξύ τους δικαίωμα αναγωγής. Συνδικαιούχος ο οποίος ανέλαβε ολόκληρο ή μέρος του υπολοίπου της κατάθεσης μεγαλύτερο της αναλογίας που του αντιστοιχούσε, μπορεί να εναχθεί για την καταβολή κάθε ποσού που έλαβε πέραν της αναλογούσας σε αυτόν μερίδας με βάση την εσωτερική σχέση
6 Απριλίου, 2023