Με έμφαση στα θέματα
Κτηματολογίου και Κληρονομιών
Το γραφείο ιδρύθηκε
το έτος 1975
Δίκτυο συνεργατών
σε όλη την Ελλάδα

Ποιες είναι οι πράξεις νομής που αναγνωρίζει το Δημόσιο για την κτήση της κυριότητας με χρησικτησία

Με την υπ’ αριθμ. Δ10Α1116248/3696 ΕΞ 2012 / 14-08-2012 (ΑΔΑ: Β45ΧΗ-ΙΚ3) εγκύκλιο το Υπουργείο Οικονομικών δίνει οδηγίες πρός τις κτηματικές υπηρεσίες του Δημοσίου για τον τρόπο αντιμετώπισης των δηλώσεων ιδιοκτησίας που καταθέτουν οι ιδιοκτήτες κατά το στάδιο της κτηματογράφησης όταν επικαλούνται ως τρόπο κτήσης την χρησικτησία.

Ποιες είναι οι πράξεις νομής που αναγνωρίζει το Δημόσιο για την κτήση της κυριότητας με χρησικτησία

Ποιες είναι οι πράξεις νομής που αναγνωρίζει το Δημόσιο για την κτήση της κυριότητας με χρησικτησία

Με την εγκύκλιο αυτή το Δημόσιο αφενός μεν δέχεται οτι η  χρησικτησία  μετά από 10ετ΄( για την τακτική) ή 20ετή ( για την έκτακτη) άσκηση πράξεων νομής αποτελεί νόμιμο τρόπο κτήσης κυριότητας και αφετέρου παραθέτει,  ενδεικτικά και όχι περιοριστικά,  τις πράξεις νομής οι οποίες θεμελιώνουν δικαίωμα κυριότητας με βάση την χρησικτησία . Αυτές οι πράξεις νομής , ενδεικτικά είναι οι ακόλουθες:

 • Υποθήκες και εν γένει βάρη στα ακίνητα για τα οποία δηλώνεται ως λόγος
  κτήσεως χρησικτησία
 • Βεβαίωση σύνδεσης με δίκτυα ηλεκτροδότησης και ύδρευσης
 • Έκδοση οικοδομικής άδειας για ανέγερση κτίσματος, για περιτοίχιση,
  επισκευή κ.τ.λ
 • Συμβολαιογραφικό προσύμφωνο μεταβίβασης ακινήτου, στο οποίο
  βεβαιώνεται η παράδοση της νομής στον εκ του προσυμφώνου δικαιούχο
 • Συμβόλαια όμορων ιδιοκτητών που αναφέρουν τον δηλούντα ως κύριο του
  δηλούμενου ακινήτου
 • Πράξη αναγνώρισης ορίων
 • Μισθωτήρια που εμφανίζουν ως εκμισθωτή το δηλούντα, εφόσον φέρουν
  βεβαία χρονολογία
 • Δηλώσεις ενώπιον Δημόσιων Αρχών, ιδίως φορολογικών, όπως λ.χ
  δηλώσεις στο έντυπο Ε9 της φορολογικής δήλωσης
 • Έγγραφα χορήγησης επιδότησης στο δηλούντα, από τα οποία προκύπτει ότι
  αυτός αντιμετωπίστηκε ως κύριος του ακινήτου στο οποίο αφορά η δήλωση
 • Αποδείξεις καταβολής τελών πάσης φύσεως που βαρύνουν τον δικαιούχο
  του ακινήτου στο όνομα του δηλούντος
 • Αποδείξεις καταβολής αμοιβής σε εργολάβο που περιέφραξε το ακίνητο ή
  ενδεχομένως για άλλες εργασίες, εφόσον είναι διάτρητες ή πάντως δεν
  αμφισβητείται η χρονολογία τους

5η  Εκδοση

Πρόσφατα άρθρα

lex
Μεταγραφή του Κανονισμού Σχέσεων ιδιοκτητών Γνωμοδότηση υπ΄αριθμ. 08/2011 Εισαγγελέα Αρείου Πάγου
28 Ιανουαρίου, 2023
Δικαίωμα εξαγοράς των καταπατημένων εκτάσεων του Δημοσίου – Έτοιμο το νομοσχέδιο- Τι προβλέπει για τα ανταλλάξιμα ακίνητα
20 Ιανουαρίου, 2023
lex
Αντιστοιχία παλαιών τουρκικών στρεμμάτων προς τα σημερινά μέτρα επιφανείας
27 Δεκεμβρίου, 2022
Ανοιχτές θέσεις στάθμευσης σε πιλοτές πολυκατοικιών – Νομοθετική πρωτοβουλία για μονομερή τροποποίηση της οριζόντιας ιδιοκτησίας και ενσωμάτωση της θέσης στάθμευσης σε άλλο διαμέρισμα της ίδιας οικοδομής
20 Δεκεμβρίου, 2022
lex
Επικοινωνία με τους αρμόδιους του Φορέα ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ: Όλα τα τηλέφωνα και οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις των κεντρικών υπηρεσιών και των κτηματολογικών γραφείων
22 Νοεμβρίου, 2022