Με έμφαση στα θέματα
Κτηματολογίου και Κληρονομιών
Το γραφείο ιδρύθηκε
το έτος 1975
Δίκτυο συνεργατών
σε όλη την Ελλάδα

Διόρθωση της ανακρίβειας με πρακτικό συμβιβασμού μεταξύ των κυρίων – Καταχώριση της ίδιας  (αριθμητικά ) θέσης στάθμευσης σε ΚΑΕΚ δύο οριζοντίων ιδιοκτησιών –Άρνηση καταχώρισης του πρακτικού από τον προϊστάμενο του κτηματολογικού γραφείου –  Υποχρέωση καταχώρισης από τον Κτηματολογικό Δικαστή

Διόρθωση της ανακρίβειας με πρακτικό συμβιβασμού μεταξύ των κυρίων – Καταχώριση της ίδιας  (αριθμητικά ) θέσης στάθμευσης σε ΚΑΕΚ δύο οριζοντίων ιδιοκτησιών –Άρνηση καταχώρισης του πρακτικού από τον προϊστάμενο του κτηματολογικού γραφείου –  Υποχρέωση καταχώρισης από τον Κτηματολογικό Δικαστή

Σχετικά με την υπόθεση

Διόρθωση της ανακρίβειας με πρακτικό συμβιβασμού μεταξύ των κυρίων – Καταχώριση της ίδιας  (αριθμητικά ) θέσης στάθμευσης σε ΚΑΕΚ δύο οριζοντίων ιδιοκτησιών –Άρνηση καταχώρισης του πρακτικού από τον προϊστάμενο του κτηματολογικού γραφείου -  Υποχρέωση καταχώρισης από τον Κτηματολογικό Δικαστή

Σε πολυκατοικία στην Αθήνα όλα τα διαμερίσματα είχαν  τις δικές τους θέσεις στάθμευσης. Κατά τις πρώτες εγγραφές μία θέση στάθμευσης βρέθηκε καταχωρημένη σε δύο οριζόντιες ιδιοκτησίες και συγκεκριμένα αντί να έχει η μία τη θέση 1 και η άλλη τη θέση 4 είχαν και οι δύο τη θέση 1. Ο προϊστάμενος του κτηματολογικού γραφείου στον οποίο εξέθεσαν το πρόβλημα τους συνέστησε να κάνουν τροποποίηση της πράξης σύστασης οριζοντίων ιδιοκτησιών και να διορθώσουν την ανακριβή αναγράφοντας στο συμβόλαιο ποια ακριβώς θέση ανήκε σε κάθε διαμέρισμα . Ο εκ των ιδιοκτητών απευθύνθηκε σε δικηγόρο που άσκησε αίτηση διόρθωσης με βάση τη χρησικτησία η οποία , όμως , απορρίφθηκε με την αιτιολογία ότι δεν είναι δυνατή η κτήση κυριότητας με χρησικτησία σε μη συνεστημένες αυτοτελείς οριζόντιες ιδιοκτησίας και στη συγκεκριμένη περίπτωση οι θέσεις στάθμευσης δεν είχαν συσταθεί ως οριζόντιες ιδιοκτησίες με δικό τους ποσοστό συγκυριότητας .Στο σημείο αυτό της υπόθεσης οι ιδιοκτήτες απευθύνθηκαν στο γραφείο μας .

Το πρόβλημα

Το βασικό πρόβλημα που προκύπτει με την ( ορθώς ) προτεινόμενη λύση της τροποποίησης της πράξης σύστασης οριζοντίων ιδιοκτησιών είναι ότι – εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων – για την τροποποίηση αυτή πρέπει να συμβληθεί το 100% των ιδιοκτητών της οικοδομής πράγμα πρακτικά αδύνατο. Από την άλλη η χρησικτησία δεν μπορούσε να λύσει το πρόβλημα γιατί δεν υπήρχε αυτοτέλεια των θέσεων στάθμευσης αφού αυτές αναφέρονταν ως παρακολουθήματα των διαμερισμάτων και σύμφωνα με την πάγια νομολογία του Αρείου Πάγου δεν είναι δυνατή η χρησικτησία σε μη συνεστημένες οριζόντιες ιδιοκτησίες. Θα έπρεπε , λοιπόν, να αναζητηθεί κάποια άλλη λύση που να παρακάμπτει τα προβλήματα της τροποποίησης και να είναι εφικτή η διόρθωση της ανακρίβειας που ανέκυψαν στη συγκεκριμένη περίπτωση.

Τα προς αντιμετώπιση νομικά θέματα είχαν σχέση με διατάξεις που είχαν σχέση με

  • Το νόμο 3741/1929 περί οριζοντίου ιδιοκτησίας
  • Άρθρο 6 παρ. 2  και 18 παρ. 1 Ν. 2664/1998
  • 16 παρ. 5 Ν. 2664/1998
  • Άρθρο 214Α ΚΠολΔικ
  • Κτηματολογικό Δίκαιο

Η λύση του

  1. Μελέτη της υπόθεσης – Νομική τεκμηρίωση

Με το άρθρο 214Α του ΚΠολΔ, όπως ισχύει μετά το άρθρο 6 του ν 2479/1997, ρυθμίστηκε, σύμφωνα με τη Σύσταση του Συμβουλίου της Ευρώπης R(86) της 6.12.1986, ο δικονομικός θεσμός της απόπειρας συμβιβαστικής επίλυσης των διαφορών ως υποχρεωτική προδικασία της δίκης, με στόχο -στα πλαίσια του πνεύματος επιτάχυνσης της απονομής της δικαιοσύνης- αφενός την ταχύτερη, απλούστερη και αφετέρου ουσιαστικότερη επίλυση ορισμένων από τις σοβαρότερες και δυσχερέστερες ιδιωτικές διαφορές αρμοδιότητας Πολυμελούς Πρωτοδικείου, καθότι οι διάδικοι και οι δικηγόροι τους, γνωρίζοντας καλύτερα από κάθε τρίτο την αλήθεια και τις ασθενείς πλευρές της απόψεως τους, δύνανται, αδέσμευτοι από δικονομικούς τύπους και από τις διατάξεις του ουσιαστικού δικαίου, να εξεύρουν την αμοιβαίως συμφερότερη λύση. Στις τελευταίες περιλαμβάνεται και η αγωγή τοι) άρθρου 6 παρ. 2 του ν. 2664/1998, με την οποία ζητείται η αναγνώριση του εμπράγματου δικαιώματος του ενάγοντος και η διόρθωση της πρώτης εγγραφής στα κτηματολογικά βιβλία, της οποίας o χαρακτήρας είναι διπλός, δηλαδή αφενός της αναγνωριστικής (ή διεκδικητικής) της κυριότητας του ακινήτου αγωγής και αφετέρου της αίτησης διόρθωσης εγγραφής στα κτηματολογικά βιβλία (ανάλογης της αίτησης της προβλεπόμενης από το άρθρο 791 του ΚΠολΔ), η σχέση δε μεταξύ τους είναι αυτή του κυρίου και παρεπόμενου αιτήματος.

Η διόρθωση των αρχικών ανακριβών εγγραφών γίνεται με την άσκηση αγωγής ή αίτησης αλλά η νομολογία έχει δεχτεί και άλλους τρόπους διόρθωσης όπως π.χ. ότι μπορεί να γίνει και με πρακτικό συμβιβασμού που έχει καταρτιστεί μεταξύ των διαδίκων μερών και το οποίο επικυρώνεται από το δικαστήριο. Μετά την επικύρωση αυτή το πρακτικό αυτό μπορεί να καταχωριστεί στο κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου και να επιλυθεί έτσι η διαφορά χωρίς απόφαση του δικαστηρίου

  1. Ανακριβής κτηματολογική εγγραφή

Με βάση τα παραπάνω η αρχική εγγραφή στα Κτηματολογικά φύλλα των 2  ακινήτων στα οποία εμφανίζονταν ως δικαιούχοι της ίδιας θέσης στάθμευσης δύο διαφορετικές ιδιοκτησίες ήταν ανακριβής και η διόρθωση μπορούσε να γίνει είτε μετά από άσκηση αγωγής με βάση του άρθρο 6 παρ. 2 του Ν. 2664/1998 περί κτηματολογίου είτε με πρακτικό συμβιβασμού.

  1. Συμπλήρωση του φακέλου – άσκηση αγωγής – Κατάρτιση πρακτικού

Το γραφείο μας ετοίμασε το φάκελο της υπόθεσης και υπέβαλε τη σχετική αναγνωριστική αγωγή του άρθρου 6 παρ. 2 . Μετά την άσκηση της αγωγής τα διάδικα μέρη συμφώνησαν και κατάρτισαν πρακτικό συμβιβασμού με το οποίο αποτυπώνονταν η πραγματική κατάσταση και το υπέβαλαν σε έγκριση από το δικαστήριο. Το δικαστήριο επικύρωσε το πρακτικό και  κατατέθηκε στο κτηματολογικό γραφείο για να γίνουν οι αντίστοιχες διορθώσεις . Ο προϊστάμενος του κτηματολογικού γραφείου αρνήθηκε την καταχώριση του πρακτικού και κατά της άρνησης ασκήθηκε αίτηση αντιρρήσεων του άρθρου 16 παρ. 5 Ν. 2664/1998 ενώπιον του Κτηματολογικού Δικαστή Αθηνών. Η υπόθεση συζητήθηκε στο παραπάνω δικαστήριο και κατά τη συζήτηση της αίτησης αναπτύχθηκαν τα επιχειρήματα υπέρ της νομιμότητας της αιτούμενης αίτησης και  προσκομίστηκαν όλα τα σχετικά αποδεικτικά μέσα στο δικαστήριο και νομολογία που δέχονταν ότι το πρακτικό συμβιβασμού είναι από τις πράξεις οι οποίες καταχωρούνται στα κτηματολογικά φύλλα  .

Αποτέλεσμα

Με την υπ’ αριθμ. 2222/2018  απόφασή του το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών ( Κτηματολογικός Δικαστής ) έκανε δεκτή την αίτηση αντιρρήσεων και διέταξε την καταχώριση του πρακτικού συμβιβασμού στα ΚΑΕΚ των δύο ακινήτων

Βλ. Πλήρες κείμενο της απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με την πλήρη αιτιολογία του όπως δημοσιεύτηκε στο νομικό περιοδικό ΑΡΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης

ΜονΠρωτΑθ_2222-ΠΡΑΚΤΙΚΟ_ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ-ΑΡΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ

Δικηγόροι που χειρίσθηκαν την υπόθεση

Γιώργος Μαγουλάς, Μαρία Δεληγιάννη

 

5η  Εκδοση

Πρόσφατα άρθρα

Τέθηκε σε διαβούλευση το νομοσχέδιο με τις νέες ρυθμίσεις για το κτηματολόγιο – Τι προβλέπει για τις διορθώσεις των ανακριβών εγγραφών και τα άγνωστου ιδιοκτήτη
18 Νοεμβρίου, 2023
ΑΠ 1553/2009 – Νόμιμη η επέκταση του δικαιώματος ανέγερσης σε ύψος ( αέρας) ακόμη και σε αυθαίρετο κτίσμα που έχει νομιμοποιηθεί
21 Οκτωβρίου, 2023
Ηλεκτρονικά παράβολα στις συναλλαγές με τα υποθηκοφυλακεία – Κωδικοί παραβόλων
8 Οκτωβρίου, 2023
Μέχρι πότε μπορεί να γίνει η αποποίηση της κληρονομιάς απο ανήλικο
6 Σεπτεμβρίου, 2023
Πληρωμή του φόρου κληρονομιάς με τη μεταβίβαση ακινήτου στο Δημόσιο ( ΣτΕ 278/2023)
29 Αυγούστου, 2023