Με έμφαση στα θέματα
Κτηματολογίου και Κληρονομιών
Το γραφείο ιδρύθηκε
το έτος 1975
Δίκτυο συνεργατών
σε όλη την Ελλάδα

Διόρθωση αρχικής εγγραφής με βάση αμετάκλητη απόφαση που εκδόθηκε επί αγωγής περί κλήρου

Με το 1108486/30.3.2011 έγγραφο  της Νομικής Υπηρεσίας του Κτηματολογίου απαντώντας σε σχετικό ερώτημα αν είναι δυνατή η διόρθωση αρχικής  κτηματολογικής εγγραφής με βάση αμετάκλητη απόφαση η οποία εκδόθηκε επί αγωγής κλήρου δέχεται ότι η αμετάκλητη απόφαση, ακόμα και όταν με αυτήν ζητείται η απόδοση ακινήτων, δεν μπορεί να επιφέρει διόρθωση των αρχικών εγγραφών, γιατί αφορά στην αναγνώριση κληρονομικού και όχι εμπράγματου δικαιώματος του ενάγοντα.

Διόρθωση αρχικής εγγραφής με βάση αμετάκλητη απόφαση που εκδόθηκε επί αγωγής περί κλήρου

Στις περιπτώσεις αυτές μετά την έκδοση της τελεσίδικης απόφασης που δέχεται την αγωγή, ακολουθεί σημείωση της στα κτηματολογικά βιβλία και ο αναγνωρισθείς ως αληθής κληρονόμος θα πρέπει να ασκήσει αγωγή (αναγνωριστική ή διεκδικητική) κατά το άρθρο 6§2 του ν. 2664/1998 για τη διόρθωση της αρχικής εγγραφής. Βέβαια, όταν η αγωγή περί κλήρου ασκείται μετά την έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου, είναι δυνατή η αντικειμενική σώρευση της με τη διεκδικητική αγωγή, οπότε στην περίπτωση αυτή μετά την έκδοση αμετάκλητης απόφασης που θα δέχεται και τα δύο αιτήματα (δηλαδή της περί κλήρου αξιώσεως και της διεκδικητικής αγωγής), θα είναι δυνατή η διόρθωση της αρχικής εγγραφής ως προς το ανακριβώς εγγεγραμμένο δικαίωμα της κυριότητας, που αμφισβητήθηκε με την ασκηθείσα αγωγή (βλ. Κιτσαράς, Οι πρώτες εγγραφές στο Εθνικό Κτηματολόγιο, 2001, σελ. 198 επ.).

5η  Εκδοση

Πρόσφατα άρθρα

Πράξη εφαρμογής – Είναι άκυρη ως αντισυνταγματική η διάταξη με την οποία προβλέπεται η απόλυτη ακυρότητα συμβολαίου στο οποίο δεν έχει επισυναφτεί πιστοποιητικό υποβολής δήλωσης ιδιοκτησίας
26 Φεβρουαρίου, 2023
Δημοσιεύτηκε ο Ν. 5024/2023 για την εξαγορά των κατεχομένων ακινήτων του Δημοσίου – Τι προβλέπει για τις εκκρεμείς αγωγές και τα ανταλλάξιμα ακίνητα.
26 Φεβρουαρίου, 2023
Κτηματολόγιο και εκπρόθεσμες δηλώσεις ιδιοκτησίας: Πότε και πώς μπορείτε να τις υποβάλλετε ανάλογα αν υπάρχει τίτλος ή χρησικτησία. Οι συνέπειες παράλειψης της δήλωσης
25 Φεβρουαρίου, 2023
lex
Το πιστοποιητικό του άρθρου 20 του Ν. 3889/2010 για το δασικό χαρακτήρα της έκτασης απαιτείται και στην πράξη αποδοχής κληρονομιάς
23 Φεβρουαρίου, 2023
Ενιαίο πιστοποιητικό κληρονομιάς- Όλα τα πιστοποιητικά που αφορούν την κληρονομιά σε ένα πιστοποιητικό
15 Φεβρουαρίου, 2023