Με έμφαση στα θέματα
Κτηματολογίου και Κληρονομιών
Το γραφείο ιδρύθηκε
το έτος 1975
Δίκτυο συνεργατών
σε όλη την Ελλάδα

Δικαστικές αποφάσεις με νομικό ενδιαφέρον που χειρίστηκε το γραφείο μας

Ποιές πράξεις καταχωρίζονται στα κτηματολογικά βιβλία – Όρια ελέγχου νομιμότητας

Δικαστικές αποφάσεις με νομικό ενδιαφέρον που χειρίστηκε το γραφείο μας

Έλεγχος νομιμότητας εγγραπτέας πράξης. Ποιες πράξεις καταχωρίζονται στα κτηματολογικά φύλλα. Περιπτω­σιολογία. Τα όρια του ελέγχου νομιμότητας από τον προϊστάμενο του κτηματολογικού γραφείου. Κατά τον έλεγχο της πλήρωσης των προϋποθέσεων από τις οποίες εξαρτάται η επέλευση των έννομων απο­τελεσμάτων της εγγραπτέας πράξης δεν ελέγχεται ουσιαστικά η παράγωγη κτήση της κυριότητας επί του ακινήτου. Για την εγγραφή του δικαιώματος στην περίπτωση της κληρονομικής διαδοχής κρίσιμος είναι ο χρόνος θανάτου του κληρονομουμένου, δεδομένου και ότι η κτήση από την κληρονομική διαδοχή ανατρέ­χει στον χρόνο θανάτου. Αν ο χρόνος θανάτου επήλθε μετά την έναρξη ισχύος του κτηματολογίου, δικαιού­χος του εγγραπτέου δικαιώματος είναι ο κληρονομού­μενος. Αν ο θάνατος του κληρονομουμένου επήλθε πριν την έναρξη του κτηματολογίου, δικαιούχοι των εγγραπέων δικαιωμάτων είναι οι κληρονόμοι. Ο επικα­λούμενος κληρονομικό δικαίωμα μπορεί να προβεί σε δήλωση αποδοχής κληρονομιάς και κατόπιν να ζητήσει την εγγραφή αυτής και την διόρθωση της ανακριβούς πρώτης εγγραφής. Υποχρέωση εγγραφής συμβολαιο­γραφικών πράξεων αποδοχής κληρονομιάς.

ΜονΠρωτΘεσ 3363/2017

Η μή υποβολή δήλωσης φορολογίας κληρονομιάς  δεν αναστέλει την διεκδίκηση του ακινήτου

Απαράδεκτο, η μη κήρυξη του οποίου από το δικαστήριο της ουσίας δημιουργεί λόγο αναίρεσης, δεν καθιερώνεται, όταν οι επιταγές για αναβολή της συζήτησης ή αναστολής της προόδου της δίκης περιέχονται, όχι στις διατάξεις του ΚΠολΔ που ρυθμίζουν την πορεία της διαδικασίας, αλλά σε διατάξεις νόμων που επιδιώκουν φορολογικούς σκοπούς, γιατί οι τελευταίοι μπορεί να επιτευχθούν και με άλλα μέσα, δηλαδή με την ενέργεια των φορολογικών οργάνων, χωρίς να απαιτείται η αναίρεση της απόφασης για την επίτευξη των επιδιωκόμενων φορολογικών σκοπών, οι οποίοι δεν έχουν επίδραση στην έκβαση της δίκης και, συνακόλουθα, στην ορθή απονομή της δικαιοσύνης (ΑΠ2100/07, ΑΠ 1782/07). Τέτοια διάταξη είναι και εκείνη του άρθρου 106 § § 1 και 2 του ν.δ. 118/1973 “περί κώδικος φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, προικών και κερδών εκ λαχείου” με την οποία, μεταξύ άλλων, ορίζεται, ότι: “Απαγορεύεται οποιαδήποτε ενέργεια επί αγωγής ή αίτησης και κάθε ένδικου μέσου που ασκήθηκε ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου σε σχέση με αντικείμενο της κτήσεως (με εξαίρεση την αίτηση προς έκδοση κληρονομητηρίου κατά την παρ. 4 του ίδιου όρθρου), εφόσον δεν προσάγεται πιστοποιητικό του Οικονομικού Εφόρου περί υποβολής σ’ αυτόν της κατά νόμο δήλωσης ή έκδοσης απ’ αυτόν πράξης επιβολής φόρου”

ΑΠ 490/2017

Κτήση κυριότητας με χρησικτησία από το Δημόσιο        

  Από το άρθρο 3 του Οθωμανικού νόμου της 7ης ραμαζάν 1274 «περί γαιών», που οι διατάξεις του διατηρήθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 4 του ν. 147/1914, σε ισχύ στις νέες χώρες, προκύπτει ότι δημόσιες γαίες ήσαν οι αγροί, τα λιβάδια, οι χειμερινές και θερινές βοσκές, τα δάση και τα παρόμοια με αυτά, τα οποία ανήκαν κατά κυριότητα στο Τουρκικό Δημόσιο. Εξάλλου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 9, 19, 30, 68 και 71 του ίδιου νόμου (7ης Ραμαζάν 1274), επί των δημοσίων γαιών μόνο δικαίωμα διηνεκούς εξουσιάσεως (τεσσαρούφ) μπορούσε να αποκτηθεί από ιδιώτες, στους οποίους παραχωρούνταν προς τούτο οι γαίες αυτές, ενώ η περιοριζόμενη κατ’ αυτό τον τρόπο κυριότητα παρέμενε στο Τουρκικό Δημόσιο. Η παραχώρηση του δικαιώματος της διηνεκούς εξουσιάσεως δημόσιας γης γινόταν με τη χορήγηση έγγραφου τίτλου (ταπίου). Συνεπώς, στα κτήματα αυτά, ως δημόσια, χωρεί μεν έκτακτη χρησικτησία με τις προϋποθέσεις των διατάξεων των ν. 8 παρ. 1 (7.39), ν. 9 παρ. 1 Πανδ. (50.14), ν. 2 παρ. 20 Πανδ. (41.4) πρ. Πανδ. (44.3), ν. 76 παρ.1 Πανδ. (18.1) και 7 παρ. 3 Πανδ. (23.3) του Βυζαντινορρωμαϊκού δικαίου, που ίσχυε πριν από τον Αστικό Κώδικα, δηλαδή ύστερα από την άσκηση νομής επ’ αυτών με καλή πίστη και με διάνοια κυρίου για χρονικό διάστημα μιας συνεχούς τριακονταετίας, με δυνατότητα του χρησιδεσπόζοντος να συνυπολογίσει στο χρόνο της δικής του νομής και εκείνον του δικαιοπαρόχου του, εφόσον είχε γίνει με νόμιμο τρόπο καθολικός ή ειδικός διάδοχός του, αλλά η τριακονταετής νομή, με τα προαναφερόμενα προσόντα, πρέπει να έχει συμπληρωθεί μέχρι και στις 11 Σεπτεμβρίου 1915, όπως αυτό προκύπτει από τον συνδυασμό των προπαρατιθέμενων διατάξεων με εκείνες των άρθρων 18 και 21 του ν. της 21-6/3-7-1837 «περί διακρίσεως δημοσίων κτημάτων», του ν. ΔΞΗ/1912, των διαταγμάτων «περί δικαιοστασίου», που εκδόθηκαν με βάση αυτόν και άρθρου 21 του ν.δ. της 22-4/16-5-1926 «περί διοικητικής αποβολής από των κτημάτων της Αεροπορικής αμύνης».

ΕφΘράκης 214/2014

Πως αποκτάται η κυριότητα κοινόχρηστης οδού

Οι δημοτικές ή κοινοτικές οδοί και οι πλατείες αποκτούν την ιδιότητα του κοινοχρήστου πράγματος: α) από το νόμο, ήτοι με το χαρακτηρισμό τους ως οδών ή πλατειών από το εγκεκριμένο ρυμοτομικό διάγραμμα του σχεδίου πόλεως β) από τη βούληση των ιδιοκτητών, η οποία πρέπει να γίνει με νομότυπη δικαιοπραξία (διαθήκη ή δωρεά) ή και με παραίτηση από την κυριότητα, για την οποία όμως (παραίτηση) απαιτείται δήλωση του κυρίου περιβαλλόμενη τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου και υποβαλλόμενη σε μεταγραφή, αφού περιέχει κατάργηση εμπραγμάτου δικαιώματος και γ) με την αμνημονεύτου χρόνου αρχαιότητα, την οποία προέβλεπε το προϊσχύσαν βυζαντινορωμαϊκό δίκαιο (ν.3 παρ.2 Πανδ. 43.7)

ΠολΠρωτΘεσ/νίκης 4514/2014

Αποδοχή δωρεάς αιτία θανάτου

Κτηματολόγιο. Δωρεά αιτία θανάτου. Άρνηση της προϊσταμένης κτηματολογικού γραφείου να καταχωρίσει δύο διαφορετικά συμβόλαια με τα οποία καταρτίστηκε σύμβαση μεταβίβασης δικαιώματος επικαρπίας, επειδή η δήλωση του δωρεοδόχου προς αποδοχή της δωρεάς αιτία θανάτου έγινε μετά τον θάνατο του δωρητή με χωριστό συμβόλαιο. Η αποδοχή της δωρεάς αιτία θανάτου, η οποία αποτελεί δωρεά εν ζωή μπορεί να επέλθει και μετά τον θάνατο του δωρητή και να μεταγραφεί οποτεδήποτε

ΜονΠρωτΘεσ 5972/2013


 Πράξη εφαρμογής σε λειτουργούν κτηματολόγιο – Όρια ελέγχου νομιμότητας

Μεταφορά δεδομένων πράξης εφαρμογής στο κτηματολογικό γραφείο μετά τη λειτουργία του . Ανακριβής μεταφορά των εγγραφών της πράξης εφαρμογής και αίτηση για διόρθωση με τη διαδικασία προδήλου σφάλματος . Αρνητική απάντηση και άσκηση αντιρρήσεων στον κτηματολογικό δικαστή . Δεκτή η αίτηση αντιρρήσεων με επάλληλη αιτιολογία ως πρός τα όρια ελέγχου νομιμότητας εκ μέρους του προϊσταμένου του κτηματολογικού γραφείου

 ΜονΠρωτΘεσ 6841/2011

Καταχώριση πράξης εφαρμογής

Κτηματολόγιο. Διόρθωση αρχικών εγγραφών λόγω μεταγενέστερης εγγραφής. Προϋποθέσεις. Αίτηση καταχώρησης πράξης εφαρμογής. Αρνηση Προϊσταμένου Κτηματολογικού Γραφείου. Αντιρρήσεις. Νόμιμα ζητείται εξωδικαστικά η διόρθωση αρχικής εγγραφής ως αγνώστου ιδιοκτήτη με την εγγραφή της πράξης εφαρμογής που δεν είχε εκ παραδρομής εγγραφεί στη μερίδα του δικαιούχου στα βιβλία του υποθηκοφυλακείου. Διατάσσει την καταχώριση της πράξης εφαρμογής ώστε να καταχωρηθεί και το δικαίωμα κυριότητας του δικαιούχου

 ΜονΠρωτΘεσ/νίκης 8590/2006

5η  Εκδοση

Πρόσφατα άρθρα

Τέθηκε σε διαβούλευση το νομοσχέδιο με τις νέες ρυθμίσεις για το κτηματολόγιο – Τι προβλέπει για τις διορθώσεις των ανακριβών εγγραφών και τα άγνωστου ιδιοκτήτη
18 Νοεμβρίου, 2023
ΑΠ 1553/2009 – Νόμιμη η επέκταση του δικαιώματος ανέγερσης σε ύψος ( αέρας) ακόμη και σε αυθαίρετο κτίσμα που έχει νομιμοποιηθεί
21 Οκτωβρίου, 2023
Ηλεκτρονικά παράβολα στις συναλλαγές με τα υποθηκοφυλακεία – Κωδικοί παραβόλων
8 Οκτωβρίου, 2023
Μέχρι πότε μπορεί να γίνει η αποποίηση της κληρονομιάς απο ανήλικο
6 Σεπτεμβρίου, 2023
Πληρωμή του φόρου κληρονομιάς με τη μεταβίβαση ακινήτου στο Δημόσιο ( ΣτΕ 278/2023)
29 Αυγούστου, 2023