Με έμφαση στα θέματα
Κτηματολογίου και Κληρονομιών
Το γραφείο ιδρύθηκε
το έτος 1975
Δίκτυο συνεργατών
σε όλη την Ελλάδα

Αρείου Πάγου 1330/2020: Σε περίπτωση πρόωρης καταγγελίας επαγγελματικής μίσθωσης οφείλονται τα μισθώματα μέχρι τη λήξη της μίσθωσης- Τι μπορεί να εκπέσει ο μισθωτής

Με την υπ’ αριθμ.1330/2020 απόφαση του Αρείου Πάγου , κρίνεται το θέμα των μη δεδουλευμένων μισθωμάτων μέχρι τη λήξη της μίσθωσης επί πρόωρης καταγγελίας της μίσθωσης από το μισθωτή πριν από τη συμβατική λήξη της μίσθωσης

Αρείου Πάγου 1330/2020: Σε περίπτωση πρόωρης καταγγελίας επαγγελματικής μίσθωσης οφείλονται τα μισθώματα μέχρι τη λήξη της μίσθωσης- Τι μπορεί να εκπέσει ο μισθωτής

Συγκεκριμένα , με την παραπάνω απόφαση γίνεται δεκτό ότι , σύμφωνα με το άρθρο 574 ΑΚ ,με τη σύμβαση της μίσθωσης πράγματος, ο εκμισθωτής έχει υποχρέωση να παραχωρήσει στον μισθωτή τη χρήση του πράγματος για όσο χρόνο διαρκεί η σύμβαση και ο μισθωτής να καταβάλει το συμφωνημένο μίσθωμα. Ο μισθωτής δεν απαλλάσσεται από το μίσθωμα, αν εμποδίζεται να χρησιμοποιήσει το μίσθιο από λόγους που αφορούν τον ίδιο, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 596 ΑΚ. Έχει δικαίωμα όμως να αφαιρέσει από το μίσθωμα καθετί που ωφελήθηκε ο εκμισθωτής χρησιμοποιώντας το μίσθιο με άλλο τρόπο. Από τις παραπάνω διατάξεις προκύπτει ότι επί μίσθωσης ορισμένης διάρκειας ο μισθωτής, στον οποίο παραχωρήθηκε η χρήση του μισθίου, υποχρεούται να καταβάλει το συμφωνημένο μίσθωμα στον μισθωτή, και αν ακόμη αδυνατεί από λόγους που αφορούν τον ίδιο ή δεν θέλει να κάνει χρήση του μισθίου. Έτσι, αν ο μισθωτής εγκαταλείψει το μίσθιο πριν τη λήξη του συμφωνημένου χρόνου, χωρίς νόμιμο ή συμβατικό δικαίωμα, η μίσθωση δεν λύνεται και ο μισθωτής υποχρεούται να καταβάλει το μίσθωμα για ολόκληρο τον μέχρι τη λήξη υπόλοιπο χρόνο της μίσθωσης, έστω και αν δεν κάνει χρήση του μισθίου για λόγους που αφορούν τον ίδιο ή δεν οφείλει κανένα μίσθωμα κατά τον χρόνο της εγκατάλειψης του μισθίου (ΑΠ 208/2018, ΑΠ 1730/2013).

Η ΑΚ 596 παρέχει όμως δικαίωμα στον μισθωτή να εκπέσει από το μίσθωμα καθετί που ο εκμισθωτής ωφελήθηκε χρησιμοποιώντας κατ’ άλλο τρόπο το μίσθιο, ακόμη και ό,τι δολίως ή από αμέλεια αυτός δεν ωφελήθηκε, παραλείποντας την εκμετάλλευση του μισθίου με άλλο τρόπο ή καταχρηστικά. Έτσι, όταν ο εκμισθωτής αρνείται ή παραλείπει να εκμισθώσει το μίσθιο μετά την αποχώρηση του μισθωτή σε ορισμένο ενδιαφερόμενο προς τούτο πρόσωπο, παρότι η εκμίσθωσή του είναι ευχερής, ευθύνεται κατά το άρθρο 281 ΑΚ, ως καταχρώμενος το δικαίωμά του, αφού η άρνησή του αυτή αντίκειται στην καλή πίστη (ΑΠ 760/2000 , ΑΠ 617/2000).

Αλλά και στον κανόνα του άρθρου 300 ΑΚ υπόκειται το δικαίωμα τούτο του εκμισθωτή, αφού αυτός με τη συμπεριφορά του συνετέλεσε στην επέλευση της ζημίας του και την έκταση αυτής, παραλείποντας να αποτρέψει και περιορίσει αυτή με την εκμίσθωσή του ακινήτου του (ΑΠ 760/2000). Δεν υπάρχει όμως κατάχρηση δικαιώματος, κατά τα ανωτέρω, στην περίπτωση που ο εκμισθωτής αμέσως μετά την οικειοθελή αποχώρηση του μισθωτή και χωρίς να περάσει εύλογος χρόνος επιμελήθηκε και εκμίσθωσε σε τρίτον το μίσθιο και ζητεί τα οφειλόμενα μισθώματα μέχρι την εκμίσθωσή ή τις διαφορές των μισθωμάτων, όταν το εκμίσθωσε με μικρότερο μίσθωμα (ΑΠ 760/2000 ).

Βλέπε το πλήρες κείμενο της απόφασης ΕΔΩ

 

5η  Εκδοση

Πρόσφατα άρθρα

Πράξη εφαρμογής – Είναι άκυρη ως αντισυνταγματική η διάταξη με την οποία προβλέπεται η απόλυτη ακυρότητα συμβολαίου στο οποίο δεν έχει επισυναφτεί πιστοποιητικό υποβολής δήλωσης ιδιοκτησίας
26 Φεβρουαρίου, 2023
Δημοσιεύτηκε ο Ν. 5024/2023 για την εξαγορά των κατεχομένων ακινήτων του Δημοσίου – Τι προβλέπει για τις εκκρεμείς αγωγές και τα ανταλλάξιμα ακίνητα.
26 Φεβρουαρίου, 2023
Κτηματολόγιο και εκπρόθεσμες δηλώσεις ιδιοκτησίας: Πότε και πώς μπορείτε να τις υποβάλλετε ανάλογα αν υπάρχει τίτλος ή χρησικτησία. Οι συνέπειες παράλειψης της δήλωσης
25 Φεβρουαρίου, 2023
lex
Το πιστοποιητικό του άρθρου 20 του Ν. 3889/2010 για το δασικό χαρακτήρα της έκτασης απαιτείται και στην πράξη αποδοχής κληρονομιάς
23 Φεβρουαρίου, 2023
Ενιαίο πιστοποιητικό κληρονομιάς- Όλα τα πιστοποιητικά που αφορούν την κληρονομιά σε ένα πιστοποιητικό
15 Φεβρουαρίου, 2023