Με έμφαση στα θέματα
Κτηματολογίου και Κληρονομιών
Το γραφείο ιδρύθηκε
το έτος 1975
Δίκτυο συνεργατών
σε όλη την Ελλάδα

Πώς θα εντοπίσετε το ακίνητό σας από το σπίτι !

Πώς θα εντοπίσετε το ακίνητό σας: Μία χρήσιμη εφαρμογή παρέχεται στους ιδιοκτήτες που έχουν ακίνητα στις περιοχές των προγραμμάτων κτηματογράφησης των ετών 1997-1999 ( παλαιά προγράμματα κτηματογράφησης ) ως και στα προγράμματα κτηματογράφησης από το 2008 ( νέα προγράμματα).

Συγκεκριμένα , οι ιδιοκτήτες που έχουν ακίνητα στις περιοχές αυτές μπορούν να ελέγξουν πώς έχουν καταχωρηθεί τα ακίνητά τους στην κτηματολογική βάση του εθνικού κτηματολογίου. 

Πώς θα εντοπίσετε το ακίνητό σας από το σπίτι  !

Η αναζήτηση ενεργοποιείται μέσω της ιστοσελίδας της ΕΚΧΑ ΑΕ ( ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΧΑ ) και την εφαρμογή ΤΕΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ-ΑΡΧΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ 
Α.- Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 14058/12.3.2014 απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ ( ΦΕΚ Β’673/2014) που εκδόθηκε κατά την εξουσιοδοτική διάταξη του άρθρου 11 του ν. 2308/1995 και την υπ’ αρ. 50176/5.12.2014 ίδια απόφαση (ΦΕΚ Β’ 3363/2015) δυνάμει της οποίας η πρώτη τροποποιήθηκε-συμπληρώθηκε, ρυθμίστηκε η ηλεκτρονική αναζήτηση από τους δικαιούχους των αρχικών εγγραφών των στοιχείων των ακινήτων και των εγγραπτέων δικαιωμάτων τους που συμπεριλήφθηκαν στους τελικούς αναμορφωμένους κτηματολογικούς πίνακες και διαγράμματα. Συγκεκριμένα, στους χρήστες παρέχεται η δυνατότητα δωρεάν ηλεκτρονικής θέασης αποσπασμάτων: α) από τους τελικούς κτηματολογικούς πίνακες ανά κτηματογραφημένο ακίνητο, όπου περιέχονται οι πρώτες (αρχικές) εγγραφές για τα εγγραπτέα δικαιώματα, τους δικαιούχους και τα στοιχεία του τίτλου κτήσης που καταχωρίστηκαν στα κτηματολογικά βιβλία κατά μεταφορά από τους ίδιους πίνακες και β) από τα τελικά κτηματολογικά διαγράμματα, όπου περιέχονται τα όρια της ιδιοκτησίας, εμφαινόμενα σε υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη σε ανάλογη κλίμακα.

Β.     Σύμφωνα με την ίδια απόφαση, η αναζήτηση γίνεται από το σύνολο των κτηματογραφημένων περιοχών και ειδικότερα:

  1. Για την ενεργοποίηση της αναζήτησης σε περιοχές που κηρύχθηκαν υπό κτηματογράφηση μετά τη δημοσίευση και έναρξη ισχύος του ν. 3481/2006, δηλαδή έχουν ενταχθεί σε (νέα) προγράμματα κτηματογράφησης από το έτος 2008 και μετά, όπου έχουν περαιωθεί οι εργασίες κτηματογράφησης και έχει οριστεί η έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου, απαιτείται η εισαγωγή των κωδικών που αναγράφονται στο Αποδεικτικό Υποβολής Δήλωσης που είχε εκδοθεί κατά το χρόνο που ο δικαιούχος είχε υποβάλει δήλωση για το εγγραπτέο δικαίωμα του και συγκεκριμένα:α) του Αριθμού Πρωτοκόλλου Δήλωσης, β) του Κωδικού Προσώπου και γ) του Κωδικού Ιδιοκτησίας.
  2. Για την ενεργοποίηση της αναζήτησης σε περιοχές των προγραμμάτων κτηματογράφησης των ετών 1997-1999 (παλαιά προγράμματα κτηματογράφησης), δηλαδή σε περιοχές που κηρύχθηκαν υπό κτηματογράφηση πριν τη δημοσίευση και έναρξη ισχύος του ν. 3481/2006, απαιτείται για τα φυσικά πρόσωπα η εισαγωγή των κωδικών ασφαλείας που διαθέτουν για τη χρήση των εφαρμογών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (TAXIS).

Σε όλες τις προαναφερόμενες περιπτώσεις η έρευνα αφορά μόνο σε εγγραπτέα δικαιώματα που έτυχαν επεξεργασίας και συμπεριλήφθηκαν στους τελικούς κτηματολογικούς πίνακες. Εάν οι ενδιαφερόμενοι κατά την έρευνα τους δεν λαμβάνουν αποτελέσματα για τις αρχικές κτηματολογικές εγγραφές των εγγραπτέων δικαιωμάτων τους, αυτό σημαίνει οτι υπάρχει πρόβλημα και δεν έχουν καταχωρηθεί τα ακίνητα ή έχουν καταχωρηθεί σε διαφορετικό ιδιοκτήτη οπότε ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ θα πρέπει να απευθύνονται στα οικεία Κτηματολογικά Γραφεία για περαιτέρω έρευνα στα τηρούμενα σε αυτά κτηματολογικά βιβλία και αρχεία κτηματογράφησης.

Τυχόν   εκτυπώσεις   αποσπασμάτων   του   τελικού αναμορφωμένου κτηματολογικού πίνακα και του κτηματολογικού διαγράμματος από την ηλεκτρονική εφαρμογή ανάρτησης, δεν επέχουν θέση πιστοποιητικού για οιαδήποτε νόμιμη χρήση, ούτε αποτελούν τίτλους των εγγεγραμμένων δικαιωμάτων και δεν δημιουργούν τεκμήριο γι’ αυτά.

 Αν, λοιπόν, απο την έρευνα προκύψει οτι ένα ακίνητο δεν περιλαμβάνεται στίς αρχικές εγγραφές ή το ακίνητο είναι μεν καταχωρημένο αλλά περιέχει ανακριβείς εγγραφές ( ως προς τα δικαιώματα , τον τίτλο κτήσης , τα γεωμετρικά στοιχεία του ακινήτου κλπ) τότε θα πρέπει να φροντίσετε έγκαιρα για τη διόρθωση των ανακριβών εγγραφών μέσα στην προθεσμία διόρθωσης των πρώτων εγγραφών που είναι 14 έτη για τίς παλιές κτηματογραφήσεις (πρό του 2008) και 7 έτη για τίς νέες κτηματογραφήσεις ( μετά το 2008).

Επισημαίνεται , ιδιαίτερα, οτι σε  περίπτωση που δεν βρείτε το ακίνητό σας στην παραπάνω εφαρμογή τότε αυτό σημαίνει οτι  αυτό δεν έχει κτηματογραφηθεί με δικαιούχο ΟΧΙ  εσάς αλλά κάποιο άλλο πρόσωπο ή ως ΑΓΝΩΣΤΟΣ ιδιοκτήτης με συνέπεια να καταλήξει στο Δημόσιο.

Δ Εκδοση

Πρόσφατα άρθρα

Έγγραφο 1400887/ΝΔ 93/11-3-2014 – Μεταγραφή πιστοποιητικού μη αποποίησης κληρονομιάς από δανειστή του κληρονόμου – Δεν απαιτείται πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ
16 Ιανουαρίου, 2021
“Βροχή” οι αγωγές από το Δημόσιο κατά ιδιοκτητών στην Καλαμαριά. Όταν το Δημόσιο βάζει νάρκες στην ολοκλήρωση του κτηματολογίου και αναιρεί τον νόμο 3127/2003 που το ίδιο ψήφισε με την άσκηση αγωγών για διεκδίκηση ολόκληρων οικοδομών σε όλη την Καλαμαριά
11 Ιανουαρίου, 2021
ΜονΠρωτΘεσ 12148/2015 Είναι δυνατή η κτήση κυριότητας σε οριζόντια ιδιοκτησία με χρησικτησία ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί πράξη σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας
10 Ιανουαρίου, 2021
Αρείου Πάγου 991/2020 Για την μεταγραφή της πράξης αποδοχής κληρονομιάς δεν απαιτείται α) υπεύθυνη δήλωση των κληρονόμων ότι το Δημόσιο δεν διεκδικεί την έκταση γιατί η σχετική υποχρέωση αναφέρεται σε πράξη «εν ζωή» και όχι αιτία θανάτου και β) πιστοποιητικό του χαρακτήρα της έκτασης όταν η περιοχή είναι υπό κτηματογράφηση , η σχετική υποχρέωση υφίσταται όταν έχει ολοκληρωθεί η κτηματογράφηση και έχει κυρωθεί ο δασικός χάρτης
9 Ιανουαρίου, 2021
ΜονΠρωτΘεσ 28072/2007 Η διόρθωση των ονοματεπωνυμικών στοιχείων του δικαιούχου, τα οποία προκύπτουν από την αστυνομική ταυτότητα ή άλλα δημόσια έγγραφα με αποδεικτική ως προς τα στοιχεία αυτά ισχύ, καθώς επίσης στοιχείων σχετικών με το καταχωρισθέν δικαίωμα, τον τίτλο αυτού και το ιδιοκτησιακό αντικείμενο μπορούν να γίνουν οποτεδήποτε , ακόμη και μετά την οριστικοποίηση των πρώτων εγγραφών
8 Ιανουαρίου, 2021