Με έμφαση στα θέματα
Κτηματολογίου και Κληρονομιών
Το γραφείο ιδρύθηκε
το έτος 1975
Δίκτυο συνεργατών
σε όλη την Ελλάδα

Άγνωστος ιδιοκτήτης σε ποσοστό διαμερίσματος . Ανακριβής εγγραφή ως προς το εμφανιζόμενο ιδιοκτήτη διαμερίσματος ο οποίος κατά ποσοστό 46,22% εμφανίζεται ως άγνωστος – Το ποσοστό προέρχεται από κληρονομιά για την οποία δεν έχει γίνει αποδοχή μέχρι την έναρξη λειτουργίας του κτηματολογικού γραφείου και δεν έχει δηλωθεί το ποσοστό στη διάρκεια της κτηματογράφησης

Άγνωστος ιδιοκτήτης σε ποσοστό διαμερίσματος .
Ανακριβής εγγραφή ως προς το εμφανιζόμενο ιδιοκτήτη διαμερίσματος ο οποίος κατά ποσοστό 46,22% εμφανίζεται ως άγνωστος – Το ποσοστό προέρχεται από κληρονομιά για την οποία δεν έχει γίνει αποδοχή μέχρι την έναρξη λειτουργίας του κτηματολογικού γραφείου και δεν έχει δηλωθεί το ποσοστό στη διάρκεια της κτηματογράφησης   .

Σχετικά με την υπόθεση

Άγνωστος ιδιοκτήτης σε ποσοστό διαμερίσματος . Ανακριβής εγγραφή ως προς το εμφανιζόμενο ιδιοκτήτη διαμερίσματος ο οποίος κατά ποσοστό 46,22% εμφανίζεται ως άγνωστος – Το ποσοστό προέρχεται από κληρονομιά για την οποία δεν έχει γίνει αποδοχή μέχρι την έναρξη λειτουργίας του κτηματολογικού γραφείου και δεν έχει δηλωθεί το ποσοστό στη διάρκεια της κτηματογράφησης

Η κ. Τ.Ψ. είχε στην κυριότητά της μία οριζόντια ιδιοκτησία που βρίσκονταν σε έναν όροφο  οικοδομής κείμενης  στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Η ιδιοκτησία αυτή κατά τις πρώτες εγγραφές στο κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου ήταν κανονικά περασμένη στην ιδιοκτήτρια κατά ποσοστό 53,78% αλλά κατά ποσοστό 46,2% εμφανιζόταν άγνωστος ιδιοκτήτης . Το ποσοστό αυτό προέρχονταν από κληρονομιά της μητέρας της η οποία είχε αποβιώσει πριν από την έναρξη λειτουργίας το κτηματολογικού γραφείου αλλά δεν είχε συνταχθεί μέχρι πρόσφατα  πράξη αποδοχής κληρονομιάς ούτε είχε δηλωθεί η κληρονομιά αυτή στο κτηματολόγιο .

Το πρόβλημα

Το πρόβλημα που ανακύπτει στις συγκεκριμένες περιπτώσεις είναι ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να γίνει η διόρθωση της ανακρίβειας αυτής όταν δεν υπάρχει καθόλου τίτλο που να έχει μεταγραφεί στο υποθηκοφυλακείο μέχρι την έναρξη λειτουργίας του κτηματολογικού γραφείου.

Τα προς αντιμετώπιση νομικά θέματα είχαν σχέση

  • Άρθρο 12  Ν. 2664/1998 σχετικά με την καταχώριση των εγγραπτέων πράξεων στα κτηματολογικά βιβλία
  • Άρθρο 6 παρ. 3 Ν. 2664/1998
  • Άρθρο 7 παρ. 1α του . 2664/1998   
  • Κληρονομικό Δίκαιο
  • Κτηματολογικό Δίκαιο

 

Η λύση του

  1. Μελέτη της υπόθεσης – Νομική τεκμηρίωση

Σε περίπτωση κληρονομικής διαδοχής, για την οποία δεν έχει συνταχθεί δήλωση αποδοχής κληρονομιάς και συνεπώς δεν έχει σημειωθεί τόσο η διαδοχή, όσο και ο τίτλος κτήσης στο κτηματολογικό φύλλο η διόρθωση της ανακριβούς εγγραφής μπορεί να γίνει κατά δύο τρόπους: Α) Ο επικαλούμενος ότι έχει εγγραπτέο δικαίωμα από κληρονομική διαδοχή, ασκεί ως έχων άμεσο έννομο συμφέρον, την αίτηση του άρθρου 6 παρ. 3 Ν. 2664/ 1998 και ζητεί την διόρθωση της ανακριβούς πρώτης εγγραφής με αίτημα να αναγραφεί ως δικαιούχος του δικαιώματος, ο κληρονομούμενος από τον οποίο και αντλεί το επικαλούμενο εγγραπτέο δικαίωμα, λόγω κληρονομικής διαδοχής. Στη συνέχεια και αφού εκδοθεί η τελεσίδικη απόφαση και γίνει η διόρθωση της ανακριβούς εγγραφής με την εγγραφή του κληρονομουμένου στο κτηματολογικό φύλλο, προβαίνει σε αποδοχή κληρονομιάς την οποία εγγράφει ως μεταγενέστερη εγγραφή κατά το άρθρο 12 παρ. ιζ. B) Ο επικαλούμενος κληρονομικό δικαίωμα, κάνει χρήση των διατάξεων του άρθρου 7Α παρ. Ια και 7 παρ. 3 Ν. 2664/ 1998 και συγκεκριμένα: α) Ο κληρονόμος ή οι κληρονόμοι προβαίνουν σε δήλωση αποδοχής της κληρονομιάς με τη χρήση υπάρχοντος κτηματολογικού αποσπάσματος, β) ασκούν την κατά περίπτωση αγωγή του άρθρου 6 παρ. 2 ή την αίτηση του άρθρου 6 παρ. 3 N .2664/1998 για τη διόρθωση της ανακριβούς πρώτης εγγραφής, περιλαμβάνοντας στη νομιμοποίησή τους την προηγηθείσα αποδοχή κληρονομιάς και γ) εγγράφουν ταυτόχρονα με την αγωγή του άρθρου 6 παρ. 2 ή την αίτηση του άρθρου 6 παρ. 3 στο οικείο κτηματολογικό φύλλο τη δήλωση αποδοχής της κληρονομιάς σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 7α παρ. 1. Η εγγραφή αυτή είναι προσωρινή και τελεί υπό την αίρεση της αποδοχής της αίτησης ή της αγωγής και οριστικοποιείται μόλις καταστεί αμετάκλητη η απόφαση η οποία δέχεται ή απορρίπτει την αγωγή ή την αίτηση. Η διορθωμένη κατά τον τρόπο αυτό εγγραφή καθίσταται οριστική και παράγει το προβλεπόμενο στην παρ. 1 του άρθρου 6 Ν. 2664/ 1998 αμάχητο τεκμήριο υπέρ των φερομένων με τις εγγραφές αυτές ως δικαιούχων για τα δικαιώματα στα οποία αυτές αφορούν μετά την έκδοση της απόφασης επί της αγωγής ή αιτήσεως. Η αγωγή ή η αίτηση για τη διόρθωση της ανακριβούς εγγραφής ασκείται από τους κληρονόμους αυτού ή από όποιον έχει έννομο συμφέρον (π.χ. δανειστή των κληρονόμων) και έχει ως αίτημα την διόρθωση της ανακριβούς εγγραφής και την εγγραφή του αληθούς δικαιούχου του δικαιώματος στο οικείο κτηματολογικό φύλλο κατά το χρόνο των πρώτων εγγραφών. Η διατύπωση του αιτήματος για την διόρθωση της ανακριβούς εγγραφής και την εγγραφή ως αληθούς δικαιούχου του δικαιώματος στο οικείο κτηματολογικό φύλλο κατά τον χρόνο των πρώτων εγγραφών έχει άμεση σχέση και συναρτάται με το χρόνο θανάτου του κληρονομουμένου και συγκεκριμένα αν αυτός συνέβη πριν ή μετά την έναρξη λειτουργίας του οικείου κτηματολογικού γραφείου. Και αυτό γιατί η κτήση κυριότητας με κληρονομική διαδοχή έχει την ιδιαιτερότητα ότι, ανεξάρτητα από το χρόνο σύνταξης του σχετικού εγγράφου για την αποδοχή κληρονομιάς, αυτή ανατρέχει πάντοτε στο χρόνο επαγωγής (ex tunc) που είναι ο θάνατος του κληρονομουμένου κατά τα άρθρα 1193, 1195, 1198, 1199 και 1845 Α.Κ. άσχετα με το χρόνο μεταγραφής ή εγγραφής του σχετικού εγγράφου αποδοχής κληρονομιάς. Συνεπώς: α) αν ο θάνατος του κληρονομουμένου επήλθε μετά την έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου, δηλαδή ο αποβιώσας κατά το χρόνο έναρξης αυτού ήταν εν ζωή, τότε δικαιούχος του εγγραπτέου δικαιώματος είναι ο κληρονομούμενος και με την αίτηση θα ζητείται η αναγραφή των στοιχείων του κληρονομουμένου στο κτηματολογικό φύλλο και β) αντίθετα αν ο θάνατος του κληρονομουμένου επήλθε πριν από την έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου, τότε δικαιούχοι του εγγραπτέου δικαιώματος είναι οι κληρονόμοι αυτού, δεδομένου ότι δε νοείται να είναι φορέας εμπραγμάτων δικαιωμάτων πρόσωπο το οποίο δεν υπάρχει, και με την αίτηση θα ζητείται η αναγραφή στο κτηματολογικό φύλλο των κληρονόμων του αποβιώσαντος με αιτία κτήσης κληρονομιά και τίτλο κτήσης την ήδη εγγραφείσα κατ’ άρθρο 7α πράξη δήλωσης αποδοχής κληρονομιάς (ΕφΑθ 5848/2010, Τ.Ν.Π.Δ.Σ.Α., ΜΠρΘεσ/νίκης 3363/2017, ΜΠρΘεσ/νίκης 8074/2016, Νόμος).

  1. Ανακριβής κτηματολογική εγγραφή

Η παραπάνω ανακριβής εγγραφή αφορούσε την επαγωγή του ποσοστού που εμφανιζόταν ως άγνωστος από κληρονομιά της μητέρας της η οποία απεβίωσε το έτος 1995 αλλά μέχρι και το έτος 207 δεν είχε γίνει αποδοχή κληρονομιάς ενώ το Κτηματολογικό Γραφείο Θεσσαλονίκης στο οποίο υπαγόταν χωρικά η συγκεκριμένη οριζόντια ιδιοκτησία είχε ως χρόνο έναρξης την 15-12-2015 , άρα δεν μπορούσε να γίνει αποδοχή κληρονομιάς και να μεταγραφεί στο υποθηκοφυλακείο δεδομένου ότι μετά την έναρξη λειτουργίας του κτηματολογικού γραφείου δεν δέχονται προς μεταγραφή συμβόλαια αλλά λειτουργούν μόνο ως αρχείο .

  1. Συμπλήρωση του φακέλου – αίτηση καταχώρισης

Το γραφείο μας συνέστησε την σύνταξη πράξης δήλωσης αποδοχής κληρονομιάς η οποία , όμως δεν μπορούσε να γίνει δεκτή προς καταχώριση στο κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου από τη στιγμή που εμφανίζονταν στο ποσοστό της αποδοχής όχι η κληρονομούμενη μητέρα αλλά άγνωστος ιδιοκτήτης. Για να γίνει δεκτή προς καταχώριση η συνταχθείσα αποδοχή κληρονομιάς το γραφείο μας συνέταξε αίτηση του άρθρου 6 παρ. 3 προς τον Κτηματολογικό Δικαστή με αίτημα τη διόρθωση της ανακρίβειας και από άγνωστος ιδιοκτήτης να αναγραφεί ο γνωστός ιδιοκτήτης που ήταν η κληρονόμος (η αιτούσα κόρη της αποβιωσάσης ) . Η καταχώριση αυτή , βέβαια , τελούσε υπό την αίρεση ότι η αίτηση του άρθρου 6 παρ. 3 θα γινόταν δεκτή και θα διατάσσονταν η διαγραφή του άγνωστου ιδιοκτήτη .

 

Αποτέλεσμα

Θεσσαλονίκης δέχθηκε ότι η αιτούμενη διόρθωση της ανακρίβειας υπάγονταν στην περίπτωση που περιγράφει η παρ. 3 του άρθρου 6 , έκανε δεκτή την αίτηση και διέταξε τη διόρθωση του κτηματολογικού φύλλου του ακινήτου ώστε να διαγραφεί ο άγνωστος ιδιοκτήτης από το ποσοστό 46,22% και να αναγραφεί σ’ αυτό ως δικαιούχος η κληρονόμος-αιτούσα με τίτλο κτήσης την δήλωση αποδοχής κληρονομιάς που συντάχθηκε μετά την έναρξη λειτουργίας του κτηματολογικού γραφείου

Βλ πλήρες κείμενο απόφασης ΕΔΩ

 

Δικηγόροι που χειρίσθηκαν την υπόθεση

Γιώργος Μαγουλάς, Ιωάννα Παπαδιαμαντή  

5η  Εκδοση

Πρόσφατα άρθρα

Εξαίρεση από το χαρακτήρα ως δασικής έκτασης της αναγκαίας επιφάνειας για την οποία έχει εκδοθεί νόμιμα οικοδομική άδεια πριν από το Ν. 4030/2011 η οποία δεν έχει ανακληθεί ή ακυρωθεί . Ποια δικαιολογητικά απαιτούνται
27 Ιανουαρίου, 2024
Νέα παράταση για τις διορθώσεις στις αρχικές εγγραφές μέχρι 30-11-2024 . Ποιες περιοχές «κλείνουν» 30-11-2024 ! Ποιες οι συνέπειες αν δεν διορθωθούν τα λάθη?
23 Δεκεμβρίου, 2023
Δεύτερη ευκαιρία για διορθώσεις μέχρι 30.11.2024 σε 36 περιοχές που είχαν κλείσει οριστικά από το 2018
15 Δεκεμβρίου, 2023
Τέθηκε σε διαβούλευση το νομοσχέδιο με τις νέες ρυθμίσεις για το κτηματολόγιο – Τι προβλέπει για τις διορθώσεις των ανακριβών εγγραφών και τα άγνωστου ιδιοκτήτη
18 Νοεμβρίου, 2023
ΑΠ 1553/2009 – Νόμιμη η επέκταση του δικαιώματος ανέγερσης σε ύψος ( αέρας) ακόμη και σε αυθαίρετο κτίσμα που έχει νομιμοποιηθεί
21 Οκτωβρίου, 2023